Hlavné menu

Povinnosti poberateľa o náhradné výživné

Poberateľ je po priznaní náhradného výživného povinný informovať príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o každej zmene skutočnosti, ktorá je rozhodujúca pre jeho vyplácanie najneskôr do ôsmich dní odo dňa zmeny skutočnosti.

Takéto skutočnosti sú najmä:

  • povinný uhradil výživné,
  • povinný podal návrh na zníženie výživného,
  • súd právoplatne rozhodol o zmene výšky výživného,
  • dieťa zanedbáva povinnú školskú dochádzku,
  • zanikla vyživovacia povinnosť,
  • zmenila sa výška sirotského dôchodku.

Poberateľ je tiež povinný na výzvu úradu preukázať skutočnosti rozhodujúce pre trvanie nároku na náhradné výživné, na jeho výšku a jeho vyplácanie a to v lehote určenej úradom. Nesplnenie povinnosti má za následok zánik nároku na náhradné výživné.

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti