Hlavné menu

Výška náhradného výživného

Výšku náhradného výživného určí súd právoplatným rozhodnutím alebo schválením dohody, najviac však vo výške 1,2-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa.

Ak si povinná osoba plní vyživovaciu povinnosť čiastočne , náhradné výživné sa poskytuje vo výške rozdielu medzi výškou výživného určeného súdom a výškou zaplateného výživného.

Sirota má nárok na náhradné výživné vo výške:

  • minimálneho výživného, ak nemá nárok na sirotský dôchodok alebo sirotský výsluhový dôchodok alebo
  • rozdielu medzi minimálnym výživným a sumou sirotského dôchodku.

Ak je výška náhradného výživného nižšia ako 0,66 eura za mesiac, úrad ho nevypláca .

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti