Hlavné menu

Usmernenie MPSVR SR k zúčtovaniu finančného príspevku na financovanie sociálnej služby a finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby na rozpočtový rok 2015

V súlade s článkom IV Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb podľa § 71 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“), (ďalej len „zmluva“) resp. Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby podľa § 78a zákona o sociálnych službách (ďalej len „zmluva“) je obec ako prijímateľ finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb podľa § 71 ods. 6 zákona o sociálnych službách (ďalej len „finančný príspevok) a neverejný poskytovateľ ako prijímateľ finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb podľa § 78a zákona o sociálnych službách (ďalej len „finančný príspevok“) povinný predložiť Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ako poskytovateľovi finančného príspevku zúčtovanie tohto finančného príspevku poskytnutého na rozpočtový rok 2015 v termíne do 31. marca rozpočtového roka nasledujúceho po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy, t.j. do 31. marca 2016 .

Ak prijímateľ finančného príspevku poskytnutého na rozpočtový rok 2015 nepredloží ministerstvu zúčtovanie do 31.marca 2016 a nevráti do 31.marca 2016 na príslušný účet ministerstva podľa zmluvy nevyčerpaný finančný príspevok za rok 2015 a nepoukáže výnosy z finančného príspevku za rok 2015 spolu so zaslaním avíza o vrátení nevyčerpaného finančného príspevku za rok 2015 podľa zmluvy, tomuto prijímateľovi, ak bude prijímateľom finančného príspevku na rozpočtový rok 2016, ministerstvo pozastaví vyplatenie finančného príspevku poskytnutého na rozpočtový rok 2016 na 2. štvrťrok, resp. na ďalšie nasledujúce štvrťroky 2016, a to do doby predloženia zúčtovania finančného príspevku poskytnutého na rozpočtový rok 2015 a vrátenia nevyčerpaného finančného príspevku za rok 2015 a poukázania výnosov z finančného príspevku za rok 2015 na príslušný účet ministerstva podľa zmluvy, spolu so zaslaním avíza ministerstvu o vrátení nevyčerpaného finančného príspevku za rok 2015 a poukázaní výnosov z finančného príspevku za rok 2015 podľa zmluvy.

V zúčtovaní poskytnutého finančného príspevku prijímateľ ministerstvu uvedie:

 • číslo zmluvy, obchodné meno alebo názov poskytovateľa sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb,
 • druh sociálnej služby,
 • výšku poskytnutého finančného príspevku,
 • výšku príjmov z úhrady za sociálnu službu od prijímateľov sociálnej služby a osôb uvedených v § 73 ods. 9 a 10 zákona o sociálnych službách v roku 2015,
 • výšku všetkých disponibilných finančných zdrojov určených na poskytovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb v roku 2015,
 • neobsadený počet miest v zariadení sociálnych služieb v dňoch,
 • výšku vráteného finančného príspevku z dôvodu neobsadenia miest k 31.12.2015 vypočítaného podľa pokynu v závere usmernenia,
 • výšku finančného príspevku vráteného v termíne od 1.1.2016 do 31.3.2016 z dôvodu neobsadenia miest v roku 2015 vypočítaného podľa pokynu v závere usmernenia,
 • výšku disponibilných finančných zdrojov na skutočný počet klientov,
 • výšku ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním sociálnej služby v zariadení podľa prílohy č. 1 zmluvy v roku 2015 (vrátane miezd a poistného za december 2015 uhradených v januári 2016) v zmysle § 72 ods.5 zákona o sociálnych službách,
 • výšku vrátených finančných prostriedkov z poskytnutého finančného príspevku vyplývajúcich zo zúčtovania a sumár za prijímateľa finančného príspevku,
 • čestné vyhlásenie prijímateľa o tom, že finančné prostriedky boli použité v súlade s podmienkami zmluvy a so všeobecne záväznými právnymi predpismi a boli vyčerpané v plnej výške, resp. nevyčerpaná časť bola vrátená na príslušný účet ministerstva, podpísané štatutárnym zástupcom a opatrené odtlačkom pečiatky prijímateľa.

Údaje v zúčtovaní uvedené pod písm. b) až písm. k) uvedie prijímateľ finančného príspevku v členení podľa jednotlivých zariadení uvedených v Prílohe č. 1 zmluvy.

Vzor zúčtovania finančného príspevku na financovanie sociálnej služby podľa § 71 ods. 6 (príloha „verejný poskytovateľ“) a vzor zúčtovania finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby podľa § 78a (príloha „neverejný poskytovateľ“): v oboch prílohách sú dva vzory tlačív k vyúčtovaniu v dvoch hárkoch :

zúčtovanie - verejný poskytovateľ: vo formáte.xlsx , vo formáte.ods
zúčtovanie - neverejný poskytovateľ: vo formáte .xlsx , vo formáte .ods

Obec predkladá údaje na tlačive uvedenom ako Verejný poskytovateľ v členení podľa jednotlivých zariadení sociálnych služieb a druhu sociálnej služby uvedených v Prílohe č. 1 zmluvy a neverejný poskytovateľ na tlačive uvedenom ako Neverejný poskytovateľ v členení podľa jednotlivých zariadení sociálnych služieb a druhu sociálnej služby uvedených v Prílohe č. 1 zmluvy.

Výnosy z finančného príspevku a nevyčerpaný finančný príspevok, ktoré neboli vrátené do konca roka 2015, je prijímateľ povinný poukázať bezhotovostným prevodom na účet ministerstva takto:

 • vrátený finančný príspevok z dôvodu neobsadených miest alebo nevyčerpaný finančný príspevok alebo finančný príspevok vo výške dosiahnutého kladného rozdielu na účet ministerstva číslo vo formáte IBAN: SK70 8180 0000 0070 0010 6835, najneskôr do 31.3.2016,
 • výnosy (rozdiel medzi úrokom vzniknutým zo sumy prideleného finančného príspevku po odpočítaní alikvotnej časti poplatku za vedenie účtu prijímateľa, príp. celého poplatku) na účet ministerstva číslo vo formáte IBAN: SK18 8180 0000 0070 0010 6704, najneskôr do 31.3.2016.

Prijímateľ je povinný pri poukázaní výnosov z finančného príspevku alebo vrátení nevyčerpaného finančného príspevku alebo finančného príspevku vo výške dosiahnutého kladného rozdielu uviesť číslo zmluvy ako variabilný symbol .

Pred poukázaním výnosov z finančného príspevku alebo nevyčerpaného finančného príspevku alebo finančného príspevku vo výške dosiahnutého kladného rozdielu na príslušný účet ministerstva je prijímateľ povinný zaslať avízo s uvedením čísla zmluvy, čísla príslušného účtu ministerstva, výšky poukázaných alebo vrátených finančných prostriedkov, názvu zariadenia sociálnych služieb a druhu sociálnej služby podľa Prílohy č. 1 zmluvy písomnou formou na adresu - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, odbor rozpočtu a financovania, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava.

Nevyčerpané finančné prostriedky sa podľa § 8a ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách nevracajú, ak ich suma nepresiahne 5,- eur.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte, prosím zamestnancov odboru rozpočtu a financovania ministerstva:

 • Ing. Elenu Jankovú, t. č. 02/2046 2174, e-mail elena.jankova@employment.gov.sk,
 • Ing. Mareka Siváka, t. č. 02/2046 2170, e-mail marek.sivak@employment.gov.sk.


Pokyn k výpočtu výšky vrátených finančných prostriedkov z neobsadených miesto v zariadení sociálnych služieb za rok 2015

Výpočet neobsadených miest upravuje v zmluve článok IV body 4.4 a 4.5 „ Za neobsadené miesta v zariadení sociálnych služieb na účely bodu 4.2 písm. f) tejto zmluvy sa považuje každé miesto v zariadení sociálnych služieb, na ktorom sa počas 30 a viac po sebe nasledujúcich dní neposkytuje sociálna služba, a to od prvého dňa vzniku neobsadenia tohto miesta. Ak miesto v zariadení sociálnych služieb nie je obsadené iba do 30 po sebe nasledujúcich dní, považuje sa za obsadené miesto v zariadení sociálnych služieb a nevznikne prijímateľovi povinnosť vrátiť finančný príspevok poskytovateľovi podľa bodu 4.5 tohto článku zmluvy.“

Za neobsadené miesto v zariadení sociálnych služieb je považované aj miesto počas neprítomnosti prijímateľa sociálnej služby počas 30 a viac po sebe nasledujúcich dní v zariadení sociálnych služieb (napr.: pobyt v nemocnici, pobyt v rodine, liečenie a pod.).

Prijímateľ finančného príspevku zúčtuje a vráti finančný príspevok za neobsadené miesto v trvaní celého 4. štvrťroka 2015 v rámci zúčtovania finančného príspevku na rozpočtový rok 2015 najneskôr do 31.marca 2016.

Príklad 1:

V zariadení opatrovateľskej služby, resp. v zariadení pre seniorov nebolo obsadené miesto od 1.januára 2015 do 10.mája 2015, 11.mája 2015 bolo obsadené prijímateľom sociálnej služby (ďalej len „prijímateľ“).

Zariadenie vrátilo k 10. aprílu 2015 na príslušný účet ministerstva v zmysle článku IV bodu 4.6 zmluvy finančný príspevok za neobsadené miesto v trvaní celého štvrťroka (január, február, marec), t.j. 320 eur x 1 miesto x 3 mesiace = 960 eur.

Miesto však nebolo obsadené až do 10. mája 2015, t.j. ďalších 40 dní, za ktoré je pri zúčtovaní finančného príspevku na rozpočtový rok 2015 najneskôr do 31.marca 2016 povinnosť pomernú časť finančného príspevku vrátiť .

Výpočet pomernej časti finančného príspevku, ktorú je potrebné v rámci zúčtovania finančného príspevku na rozpočtový rok 2015 do 31.marca 2016 vrátiť, bude nasledovný:

Suma na 1 miesto/1 deň v ZOS , resp. ZpS : (320eur x 12mesiacov)/365dní = 10,52 eura/1 miesto/1 deň.

Miesto nebolo obsadené 40 dní, suma vráteného finančného príspevku za toto jedno neobsadené miesto počas týchto 40 dní v rámci zúčtovania do 31.marca 2016 je:

10,52 eur/1miesto/1 deň x 1 miesto x 40 dní = 420,80 eura.

Príklad 2:

Prijímateľ sociálnej služby v zariadení pre seniorov bol hospitalizovaný dňa 17. septembra a do zariadenia sa vrátil 5.novembra.

Neobsadené miesto je od 17. septembra do 4. novembra, čo je 49 dní (14+31+4)

Výpočet pomernej časti finančného príspevku, ktorú je potrebné vrátiť v rámci zúčtovania finančného príspevku na rozpočtový rok 2015 do 31.marca 2016, bude nasledovný:

Suma na 1 miesto/1 deň v ZpS : (320 eur x 12 mesiacov)/365dní = 10,52 eura/1 miesto/1 deň.

1 miesto nebolo obsadené 49 dní, suma vráteného finančného príspevku za toto jedno neobsadené počas týchto 49 dní v rámci zúčtovania do 31.marca 2016 je: 10,52 eura/1 miesto/ 1 deň x 1miesto x 49 dní = 515,48 eura.

Príklad 3:

Prijímateľ sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby, resp. v zariadení pre seniorov uvoľnil miesto 11. mája, ďalší prijímateľ nastúpil 10. júla.

Neobsadené miesto je od 12. mája do 9. júla, čo je 59 dní (20+30+9)

Výpočet pomernej časti finančného príspevku, ktorú je potrebné vrátiť v rámci zúčtovania finančného príspevku na rozpočtový rok 2015 do 31.marca 2016, bude nasledovný:

Suma na 1 miesto/1 deň v ZOS , resp. ZpS : (320eur x 12mesiacov)/365dní = 10,52 eura/1 miesto/1 deň.

1 miesto nebolo obsadené 59 dní, suma vráteného finančného príspevku za toto jedno neobsadené miesto počas týchto 59 dní v rámci zúčtovania do 31.marca 2016 je: 10,52 eura/1 miesto/1deň x 1miesto x 59 dní = 620,68 eura.

Príklad 4:

Miesto v dennom stacionári nebolo obsadené od 1. januára, prijímateľ sociálnej služby nastúpil do zariadenia 17. marca, a následne sa toto miesto v zariadení uvoľnilo 6. augusta a nebolo obsadené do 31. decembra.

Neobsadené miesto je od 1.januára do 16. marca, čo je 75 dní (31+28+16), a ďalej je neobsadené od 7. augusta do 31. decembra, čo je 147 dní (25+30+31+30+31).

Výpočet pomernej časti finančného príspevku, ktorú je potrebné vrátiť v rámci zúčtovania finančného príspevku na rozpočtový rok 2015 do 31.marca 2016, bude nasledovný:

Suma na 1 miesto/1 deň v dennom stacionári : (184 eur x 12 mesiacov)/365 dní= 6,05 eura/1 miesto/1 deň.

1 miesto nebolo obsadené 75 dní, suma vráteného finančného príspevku, ktorú je potrebné vrátiť v rámci zúčtovania finančného príspevku na rozpočtový rok 2015 do 31.marca 2016, je: 6,05 eura/1 miesto/1 deň x 1miesto x 75 dní = 453,75 eura.

1 miesto nebolo obsadené 147 dní, suma vráteného finančného príspevku, ktorú je potrebné vrátiť v rámci zúčtovania finančného príspevku na rozpočtový rok 2015 do 31.marca 2016 je: 6,05 eura/1 miesto/1 deň x 1 miesto x 147 dní = 889,35 eura.

Spolu vrátený finančný príspevok v rámci zúčtovania do 31.marca 2016 je: 453,75 + 889,35 = 1 343,10 eura

Príklad 5:

V nocľahárni sa na danom mieste poskytovala služba od 1. januára do 22. apríla, potom až od 20. októbra do 31. januára.

Miesto v zariadení nie je obsadené od 23. apríla do 19. októbra, čo je 180 dní (8+31+30+31+31+30+19).

Výpočet pomernej časti finančného príspevku, ktorú je potrebné vrátiť v rámci zúčtovania finančného príspevku na rozpočtový rok 2015 do 31.marca 2016, bude nasledovný:

Suma na 1 miesto/1 deň v nocľahárni : (120 eur x 12 mesiacov)/365 dní = 3,95 eura/1 miesto/1 deň.

1 miesto nebolo obsadené 180 dní, suma vráteného finančného príspevku v rámci zúčtovania do 31.marca 2016 je: 3,95 eura/1 miesto/1 deň x 1 miesto x 180 dní = 711 eur

Príklad 6:

Prijímateľ sociálnej služby uvoľnil miesto v zariadení sociálnych služieb 12. júna, ďalší prijímateľ sociálnej služby nastúpil 12. júla.

Neobsadené miesto je od 13. júna do 11. júla, čo je 29 dní (18+11)

Miesto je neobsadené menej ako 30 dní , prijímateľ finančného príspevku nevracia v rámci zúčtovania finančného príspevku na rozpočtový rok 2015 do 31.marca 2016 pomernú časť finančného príspevku z neobsadených miest.

Poznámka:

Do poznámky k riadku č. 6 tabuľky je potrebné uviesť rozpísané dni neobsadenia , napr. :

V zariadení sociálnych služieb bolo 1 miesto neobsadené 65 dní, 1 miesto neobsadené 138 dní, 2 miesta neobsadené po 72 dní a 1 miesto neobsadené celý rok.

Rozpis bude nasledovný: (1 x 65) + (1 x 138) + (2 x 72) + (1 x 365 ) = 712 dní

Pokiaľ sa rozpis dní nezmestí do poznámky, je potrebné tento rozpis uviesť na samostatnom liste opatrenom odtlačkom pečiatky prijímateľa a podpisom štatutárneho zástupcu, ktorý bude súčasťou zúčtovania.

Prepočítacie koeficienty na jeden deň neobsadenia:

 • zariadenie pre seniorov: 10,52 eura/1 miesto/1 deň
 • zariadenie opatrovateľskej služby: 10,52 eura/1 miesto/1 deň
 • domov sociálnych služieb: 10,85 eura/1 miesto/1 deň
 • špecializované zariadenie: 10,85 eura/1 miesto/1 deň
 • zariadenie podporovaného bývania: 6,58 eura/1 miesto/1 deň
 • domov na pol ceste: 4,93 eura/1 miesto/1 deň
 • zariadenie núdzového bývania: 4,93 eura/1 miesto/1 deň
 • nocľaháreň: 3,95 eura/1 miesto/1 deň
 • útulok: 3,95 eura/1 miesto/1 deň
 • denný stacionár: 6,05 eura/1 miesto/1 deň
 • rehabilitačné stredisko: 6,05 eura/1 miesto/1 deň

 
 • Hore
 • Vytlačiť do pdf
 • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti