Hlavné menu

Prílohy k žiadosti o finačný príspevok

Upozornenie: Prílohy podľa § 78b ods. 2 písm. a) a b) (originál alebo úradne overenú kópiu) prikladá žiadateľ o finančný príspevok za každé miesto poskytovania sociálnej služby s právnou subjektivitou v jednom vyhotovení (t. j. ak poskytovateľ sociálnej služby podáva viacero žiadostí o finančný príspevok, to znamená že poskytuje viacero druhov a foriem sociálnej služby, prílohy podľa § 78b ods. 2 písm. a) a b) doloží len raz ku každému pridelenému identifikačnému číslu organizácie – jedno IČO = jedna sada dokumentov). Uvedené sa nevzťahuje na zoznam prijímateľov a zoznam zamestnancov.

Poznámka: Zoznam prijímateľov a zoznam zamestnancov si každý žiadateľ vytvorí podľa nižšie uvedenej štruktúry (napr. vo formáte .doc alebo .xlxs)

  • Zoznam prijímateľov

Žiadateľ doloží zoznam prijímateľov sociálnej služby s uvedením ich mena, priezviska, rodného čísla a stupňa ich odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, ktorým sa:

a) ku dňu podania žiadosti poskytuje sociálna služba na základe uzatvorenej písomnej zmluvy o poskytovaní sociálnej služby na dobu najmenej 3 mesiace (doba najmenej 3 mesiacov neplatí pre rehabilitačné strediská a zariadenia opatrovateľskej služby),

b) na základe uzatvorenej písomnej zmluvy o poskytovaní sociálnej služby poskytovaná sociálna služba s najdlhším dohodnutým časom poskytovania tejto sociálnej služby, najmenej však 3 mesiace za obdobie 12 mesiacov pred podaním žiadosti, ak nejde o obsadené miesta ku dňu podania žiadosti (doba najmenej 3 mesiacov neplatí pre rehabilitačné strediská a zariadenia opatrovateľskej služby).

c) ku dňu vyhlásenia mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 (k 12.03.2020) poskytovala sociálna služba na základe uzatvorenej písomnej zmluvy o poskytovaní sociálnej služby na dobu najmenej 3 mesiace (doba najmenej 3 mesiacov neplatí pre rehabilitačné strediská a zariadenia opatrovateľskej služby), ak nejde o obsadené miesta ku dňu podania žiadosti ani o miesta, na ktorých sa za obdobie 12 mesiacov pred podaním žiadosti poskytovala sociálna služba

Ak ku dňu podania žiadosti nemá poskytovateľ sociálnej služby v zariadení žiadneho prijímateľa sociálnej služby, obsahom prílohy k žiadosti o FP bude uvedenie tejto skutočnosti.

  • Zoznam zamestnancov

Žiadateľ doloží zoznam zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby s uvedením ich mena, priezviska a rodného čísla ku dňu podania žiadosti.

Ak ku dňu podania žiadosti nemá poskytovateľ sociálnej služby v zariadení žiadneho zamestnanca, obsahom prílohy k žiadosti o finančný príspevok bude uvedenie tejto skutočnosti a doloženie personálnej matice, ktorej obsahom budú názvy pracovných činností a počet zamestnancov príslušný pre jednotlivé pracovné činnosti.

  • Písomné vyjadrenie príslušnej obce alebo vyššieho územného celku o súlade predloženej žiadosti poskytovateľa sociálnej služby s komunitným plánom sociálnych služieb príslušnej obce alebo s koncepciou rozvoja sociálnych služieb

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk