Hlavné menu

Zúčtovanie finančných príspevkov - sociálne služby 2017

Usmernenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR k zúčtovaniu finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb podľa § 71 ods. 6 zákona o sociálnych službách a finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb podľa § 78a zákona o sociálnych službách poskytnutého na rozpočtový rok 2017
(ďalej len „usmernenie“)

V súlade s článkom IV Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb podľa § 71 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“), (ďalej len „zmluva“) resp. Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby podľa § 78a zákona o sociálnych službách (ďalej len „zmluva“) je obec ako prijímateľ finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb podľa § 71 ods. 6 zákona o sociálnych službách (ďalej len „finančný príspevok) a neverejný poskytovateľ ako prijímateľ finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb podľa § 78a zákona o sociálnych službách (ďalej len „finančný príspevok“) povinný predložiť Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ako poskytovateľovi finančného príspevku zúčtovanie tohto finančného príspevku poskytnutého na rozpočtový rok 2017 v termíne do 31. marca rozpočtového roka nasledujúceho po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy, t. j. do 31. marca 2018 .


Ak prijímateľ finančného príspevku poskytnutého na rozpočtový rok 2018 nepredloží ministerstvu kompletné a úplné zúčtovanie v zmysle tohto usmernenia do 31.marca 2017 a nevráti do 31.marca 2018 na príslušný účet ministerstva nevyčerpaný finančný príspevok za rok 2017 a nepoukáže výnosy z finančného príspevku za rok 2018 spolu so zaslaním avíza o vrátení nevyčerpaného finančného príspevku za rok 2017 podľa zmluvy, tomuto prijímateľovi, ak bude prijímateľom finančného príspevku na rozpočtový rok 2018, ministerstvo pozastaví vyplatenie finančného príspevku poskytnutého na rozpočtový rok 2018 na 2. štvrťrok, resp. na ďalšie nasledujúce štvrťroky 2018, a to do doby predloženia zúčtovania finančného príspevku poskytnutého na rozpočtový rok 2017 a vrátenia nevyčerpaného finančného príspevku za rok 2017 a poukázania výnosov z finančného príspevku za rok 2017 na príslušný účet ministerstva podľa zmluvy, spolu so zaslaním avíza ministerstvu o vrátení nevyčerpaného finančného príspevku za rok 2017 a poukázaní výnosov z finančného príspevku za rok 2017 podľa zmluvy.


V zúčtovaní poskytnutého finančného príspevku prijímateľ ministerstvu uvedie ( tabuľka Zúčtovanie 2017 ) :
a) číslo zmluvy, obchodné meno alebo názov poskytovateľa sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb,
b) druh sociálnej služby,
c) forma sociálnej služby,
d) výšku poskytnutého finančného príspevku,
e) výška preplatkov/nedoplatkov zo zúčtovania na poistnom na poistnom za predchádzajúce zúčtovacie obdobie (r. 2016),
f) výška preplatku/nedoplatku na energiách a vode za predchádzajúce zúčtovacie obdobie (r. 2016),
g) výšku príjmov z úhrady za sociálnu službu od prijímateľov sociálnej služby a osôb uvedených v § 73 ods. 9 a 10 zákona o sociálnych službách v roku 2017,
h) výšku všetkých disponibilných finančných zdrojov určených na poskytovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb v roku 2017,
i) neobsadený počet miest v zariadení sociálnych služieb v dňoch ,
j) neobsadený počet miest v hodinách ,
k) výšku vráteného finančného príspevku z dôvodu neobsadenia miest k 31.12.2017 vypočítaného podľa pokynu v závere usmernenia,
l) výšku finančného príspevku vráteného v termíne od 1.1.2018 do 31.3.2018 z dôvodu neobsadenia miest v roku 2017 vypočítaného podľa pokynu v závere usmernenia,
m) výšku disponibilných finančných zdrojov na skutočný počet klientov,
n) výšku všetkých ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním sociálnej služby v zariadení podľa prílohy č. 1 zmluvy v roku 2017 (vrátane miezd a poistného za december 2017 uhradených v januári 2018) v zmysle § 72 ods.5 zákona o sociálnych službách,
o) výšku dosiahnutého kladného/záporného rozdielu za rok 2017 zo súčtu príjmov z úhrad a finančných prostriedkov na základe zmluvy,
p) výšku vrátených finančných prostriedkov z poskytnutého finančného príspevku vyplývajúcich zo zúčtovania a sumár za prijímateľa finančného príspevku,
q) čestné vyhlásenie prijímateľa o tom, že finančné prostriedky boli použité v súlade s podmienkami zmluvy a so všeobecne záväznými právnymi predpismi a boli vyčerpané v plnej výške, resp. nevyčerpaná časť bola vrátená na príslušný účet ministerstva, podpísané štatutárnym zástupcom a opatrené odtlačkom pečiatky prijímateľa.

Súčasťou zúčtovania sú povinné prílohy :

PRÍLOHA 1 k tabuľke Zúčtovanie 2017 - Súhrnná tabuľka k zúčtovaniu finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby podľa § 78a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách – uviesť výšku ekonomicky oprávnených nákladov podľa jednotlivých bodov tabuľky. V prvom stĺpci je potrebné uviesť všetky EON spolu za rok 2017. V druhom stĺpci výšku EON z poskytnutého FP na sociálne služby, pričom suma Všetky EON spolu musí byť rovnaká ako je uvedená v r. 13 Tabuľky Zúčtovanie.2017.

PRÍLOHA 2 k tabuľke Zúčtovanie 2017 - Evidencia prijímateľov sociálnej služby – uviesť menný zoznam všetkých prijímateľov sociálnej služby, ktorým bola poskytovaná sociálna služba v období od 1.1.2017 do 31.12.2017, adresu trvalého alebo prechodného pobytu, dátum narodenia, stupeň odkázanosti, dátum nadobudnutia účinnosti rozhodnutia o odkázanosti, dátum začatia poskytovania sociálnej služby a dátum ukončenia poskytovania sociálnej služby, ak bola ukončená. V tabuľke je možné pridávať riadky.

PRÍLOHA 3 k tabuľke Zúčtovanie 2017 - Evidencia počtu hodín poskytovanej sociálnej služby v zmysle čl. III bod 3.6 zmluvy v sociálnom zariadení s AMBULANTNOU FORMOU – uviesť meno prijímateľa sociálnej služby, dátum narodenia a časový rozsah poskytovanej sociálnej služby v zariadení podľa jednotlivých mesiacov a spolu za obdobie od 1.3.2017 do 31.12.2017.
K prílohe č. 3 je potrebné zaslať kópie dennej evidencie prítomnosti prijímateľov sociálnej služby a časového rozsahu poskytovanej sociálnej služby v zmysle čl. II bod 3.6 zmluvy.

UPOZORNENIE: Údaje v PRÍLOHÁCH 1 až 3 k tabuľke Zúčtovanie 2017 je potrebné uviesť v členení podľa jednotlivých zariadení uvedených v Prílohe č. 1 zmluvy .

Vzor zúčtovania finančného príspevku na financovanie sociálnej služby podľa § 71 ods. 6 (príloha „verejný poskytovateľ“) a vzor zúčtovania finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby podľa § 78a (príloha „neverejný poskytovateľ“): v oboch prílohách sú dva vzory tlačív k vyúčtovaniu v dvoch hárkoch , PRÍLOHA 1 k tabuľke Zúčtovanie 2017, PRÍLOHA 2 k tabuľke Zúčtovanie 2017 a PRÍLOHA 3 k tabuľke Zúčtovanie 2017.

Obec predkladá údaje na tlačive uvedenom ako Verejný poskytovateľ v členení podľa jednotlivých zariadení sociálnych služieb a druhu sociálnej služby uvedených v Prílohe č. 1 zmluvy a neverejný poskytovateľ na tlačive uvedenom ako Neverejný poskytovateľ v členení podľa jednotlivých zariadení sociálnych služieb a druhu sociálnej služby uvedených v Prílohe č. 1 zmluvy.

Výnosy z finančného príspevku a nevyčerpaný finančný príspevok, ktoré neboli vrátené do konca roka 2017, je prijímateľ povinný poukázať bezhotovostným prevodom na účet ministerstva takto:

1. vrátený finančný príspevok z dôvodu neobsadených miest alebo nevyčerpaný finančný príspevok alebo finančný príspevok vo výške dosiahnutého kladného rozdielu na účet ministerstva číslo vo formáte IBAN: SK70 8180 0000 0070 0010 6835 , najneskôr do 31.3.2018 ,
2. výnosy (rozdiel medzi úrokom vzniknutým zo sumy prideleného finančného príspevku po odpočítaní alikvotnej časti poplatku za vedenie účtu prijímateľa, príp. celého poplatku) na účet ministerstva číslo vo formáte IBAN: SK18 8180 0000 0070 0010 6704 , najneskôr do 31.3.2018 .

Prijímateľ je povinný pri poukázaní výnosov z finančného príspevku alebo vrátení nevyčerpaného finančného príspevku alebo finančného príspevku vo výške dosiahnutého kladného rozdielu uviesť číslo zmluvy ako variabilný symbol .

Pred poukázaním výnosov z finančného príspevku alebo nevyčerpaného finančného príspevku alebo finančného príspevku vo výške dosiahnutého kladného rozdielu na príslušný účet ministerstva je prijímateľ povinný zaslať avízo s uvedením čísla zmluvy, čísla príslušného účtu ministerstva, výšky poukázaných alebo vrátených finančných prostriedkov, názvu zariadenia sociálnych služieb a druhu sociálnej služby podľa Prílohy č. 1 zmluvy písomnou formou na adresu - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, odbor rozpočtu a financovania, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava.

Nevyčerpané finančné prostriedky (nie výnosy) sa podľa § 8a ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách nevracajú, ak ich suma nepresiahne 5,- eur.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte prosím zamestnancov odboru rozpočtu a financovania ministerstva:
Ing. Elenu Jankovú, t. č. 02/2046 2174, e-mail elena.jankova@employment.gov.sk ,
Ing. Mareka Siváka, t. č. 02/2046 2170, e-mail marek.sivak@employment.gov.sk ,
Mgr. Tatianu Benkovú, t. č. 02/2046 2198, e-mail tatiana.benkova@employment.gov.sk .


Pokyn k výpočtu výšky vrátených finančných prostriedkov z neobsadených miesto v zariadení sociálnych služieb za rok 2017 s pobytovou formou poskytovania sociálnej služby v termíne od 1.1.2017 do 31.12.2017 a s ambulantnou formou v termíne od 1.1.2017 do 28.2.2017 v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách účinného do 28.2.2017

Výpočet neobsadených miest upravuje v zmluve článok IV body 4.4 a 4.5 „ Za neobsadené miesta v zariadení sociálnych služieb na účely bodu 4.2 písm. f) tejto zmluvy sa považuje každé miesto v zariadení sociálnych služieb, na ktorom sa počas 30 a viac po sebe nasledujúcich dní neposkytuje sociálna služba, a to od prvého dňa vzniku neobsadenia tohto miesta. Ak miesto v zariadení sociálnych služieb nie je obsadené iba do 30 po sebe nasledujúcich dní, považuje sa za obsadené miesto v zariadení sociálnych služieb a nevznikne prijímateľovi povinnosť vrátiť finančný príspevok poskytovateľovi podľa bodu 4.5 tohto článku zmluvy.“
Za neobsadené miesto v zariadení sociálnych služieb je považované aj miesto počas neprítomnosti prijímateľa sociálnej služby počas 30 a viac po sebe nasledujúcich dní v zariadení sociálnych služieb (napr.: pobyt v nemocnici, pobyt v rodine, liečenie a pod.).

Prijímateľ finančného príspevku zúčtuje a vráti finančný príspevok za neobsadené miesto v trvaní celého 4. štvrťroka 2017 v rámci zúčtovania finančného príspevku na rozpočtový rok 2017 najneskôr do 31. marca 2018 .

Príklad 1.:
V zariadení opatrovateľskej služby, resp. v zariadení pre seniorov nebolo obsadené miesto od 1.januára 2017 do 10.mája 2017, 11.mája 2017 bolo obsadené prijímateľom sociálnej služby (ďalej len „prijímateľ“).
Zariadenie vrátilo k 10. aprílu 2017 na príslušný účet ministerstva v zmysle článku IV bodu 4.6 zmluvy pre prijímateľa finančného príspevku s poskytovaním len pobytovej formy alebo článku IV bodu 4.9 zmluvy pre prijímateľa finančného príspevku s poskytovaním pobytovej a ambulantnej formy alebo len ambulantnej formy sociálnej služby finančný príspevok za neobsadené miesto v trvaní celého štvrťroka (január, február, marec), t. j. 320 eur x 1 miesto x 3 mesiace = 960 eur.
Miesto však nebolo obsadené až do 10. mája 2016, t.j. ďalších 40 dní, za ktoré je pri zúčtovaní finančného príspevku na rozpočtový rok 2016 najneskôr do 31.marca 2017 povinnosť pomernú časť finančného príspevku vrátiť.

Výpočet pomernej časti finančného príspevku, ktorú je potrebné v rámci zúčtovania finančného príspevku na rozpočtový rok 2017 do 31.marca 2018 vrátiť, bude nasledovný:
Suma na 1 miesto/1 deň v ZOS , resp. ZpS : (320 eur x 12 mesiacov)/365dní = 10,52 eura/1 miesto/1 deň.
Miesto nebolo obsadené 40 dní, suma vráteného finančného príspevku za toto jedno neobsadené miesto počas týchto 40 dní v rámci zúčtovania do 31.marca 2018 je:
10,52 eura/1miesto/1 deň x 1 miesto x 40 dní = 420,80 eura.

Príklad 2.:
Prijímateľ sociálnej služby v zariadení pre seniorov bol hospitalizovaný dňa 17. septembra a do zariadenia sa vrátil 5.novembra.

Neobsadené miesto je od 17. septembra do 4. novembra, čo je 49 dní (14+31+4)
Výpočet pomernej časti finančného príspevku, ktorú je potrebné vrátiť v rámci zúčtovania finančného príspevku na rozpočtový rok 2017 do 31.marca 2018, bude nasledovný:
Suma na 1 miesto/1 deň v ZpS : (320 eur x 12 mesiacov)/365dní = 10,52 eura/1 miesto/1 deň.
1 miesto nebolo obsadené 49 dní, suma vráteného finančného príspevku za toto jedno neobsadené počas týchto 49 dní v rámci zúčtovania do 31.marca 2018 je: 10,52 eura/1 miesto/ 1 deň x 1miesto x 49 dní = 515,48 eura.

Príklad 3.:
Prijímateľ sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby, resp. v zariadení pre seniorov uvoľnil miesto 11. mája, ďalší prijímateľ nastúpil 10. júla.

Neobsadené miesto je od 12. mája do 9. júla, čo je 59 dní (20+30+9)
Výpočet pomernej časti finančného príspevku, ktorú je potrebné vrátiť v rámci zúčtovania finančného príspevku na rozpočtový rok 2017 do 31.marca 2018, bude nasledovný:
Suma na 1 miesto/1 deň v ZOS , resp. ZpS : (320 eur x 12 mesiacov)/365dní = 10,52 eura/1 miesto/1 deň.
1 miesto nebolo obsadené 59 dní, suma vráteného finančného príspevku za toto jedno neobsadené miesto počas týchto 59 dní v rámci zúčtovania na rozpočtový rok 201 7 do 31.marca 2018 je: 10,52 eura/1 miesto/1deň x 1miesto x 59 dní = 620,68 eura.

Príklad 4.:
Miesto v dennom stacionári nebolo obsadené od 1. januára, prijímateľ sociálnej služby nastúpil do zariadenia 17. februára.

Neobsadené miesto je od 1.januára do 16. februára, čo je 47 dní (31+16).
Výpočet pomernej časti finančného príspevku, ktorú je potrebné vrátiť v rámci zúčtovania finančného príspevku na rozpočtový rok 2017 do 31.marca 2018, bude nasledovný:
Suma na 1 miesto/1 deň v dennom stacionári: (184 eur x 12 mesiacov)/365 dní= 6,05 eura/1 miesto/1 deň.
1 miesto nebolo obsadené 47 dní, suma vráteného finančného príspevku, ktorú je potrebné vrátiť v rámci zúčtovania finančného príspevku na rozpočtový rok 2017 do 31.marca 2018, je: 6,05 eura/1 miesto/1 deň x 1miesto x 47 dní = 284,35 eura.

Príklad 5.:
V nocľahárni sa na danom mieste poskytovala služba od 1. januára do 22. apríla, potom až od 20. októbra do 31. januára.

Miesto v zariadení nie je obsadené od 23. apríla do 19. októbra, čo je 180 dní (8+31+30+31+31+30+19).
Výpočet pomernej časti finančného príspevku, ktorú je potrebné vrátiť v rámci zúčtovania finančného príspevku na rozpočtový rok 2017 do 31.marca 2018, bude nasledovný:
Suma na 1 miesto/1 deň v nocľahárni: (120 eur x 12 mesiacov)/365 dní = 3,95 eura/1 miesto/1 deň.
1 miesto nebolo obsadené 180 dní, suma vráteného finančného príspevku v rámci zúčtovania na rozpočtový rok 201 7 do 31.marca 2018 je: 3,95 eura/1 miesto/1 deň x 1 miesto x 180 dní = 711,- eur

Príklad 6.:
Prijímateľ sociálnej služby uvoľnil miesto v zariadení sociálnych služieb 12. júna, ďalší prijímateľ sociálnej služby nastúpil 12. júla.

Neobsadené miesto je od 13. júna do 11. júla, čo je 29 dní (18+11)
Miesto je neobsadené menej ako 30 dní , prijímateľ finančného príspevku nevracia v rámci zúčtovania finančného príspevku na rozpočtový rok 2017 do 31.marca 2018 pomernú časť finančného príspevku z neobsadených miest.

Poznámka:

Do poznámky k riadku č. 6 tabuľky je potrebné uviesť rozpísané dni neobsadenia , napr.:

V zariadení sociálnych služieb bolo 1 miesto neobsadené 65 dní, 1 miesto neobsadené 138 dní, 2 miesta neobsadené po 72 dní a 1 miesto neobsadené celý rok.
Rozpis bude nasledovný : (1 x 65) + (1 x 138) + (2 x 72) + (1 x 365 ) = 712 dní

Pokiaľ sa rozpis dní nezmestí do poznámky , je potrebné tento rozpis uviesť na samostatnom liste opatrenom odtlačkom pečiatky prijímateľa a podpisom štatutárneho zástupcu, ktorý bude súčasťou zúčtovania.

Prepočítacie koeficienty na jeden deň neobsadenia – POBYTOVÁ FORMA:

- zariadenie pre seniorov: 10,52 eura/1 miesto/1 deň
- zariadenie opatrovateľskej služby: 10,52 eura/1 miesto/1 deň
- domov sociálnych služieb: 10,85 eura/1 miesto/1 deň
- špecializované zariadenie: 10,85 eura/1 miesto/1 deň
- zariadenie podporovaného bývania: 6,58 eura/1 miesto/1 deň
- domov na pol ceste: 4,93 eura/1 miesto/1 deň
- zariadenie núdzového bývania: 4,93 eura/1 miesto/1 deň
- nocľaháreň: 3,95 eura/1 miesto/1 deň
- útulok: 3,95 eura/1 miesto/1 deň
- denný stacionár: 6,05 eura/1 miesto/1 deň
- rehabilitačné stredisko: 6,05 eura/1 miesto/1 deň

Prepočítacie koeficienty na jeden deň neobsadenia – AMBULANTNÁ FORMA:

1. od 1.1.2017 do 28.2.2017
- zariadenie pre seniorov: 10,52 eura/1 miesto/1 deň
- zariadenie opatrovateľskej služby: 10,52 eura/1 miesto/1 deň
- domov sociálnych služieb: 10,85 eura/1 miesto/1 deň
- denný stacionár: 6,05 eura/1 miesto/1 deň

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení č. 40/2017 Z. z. účinný od 1.3.2017

Príklad výpočtu výšky vrátených finančných prostriedkov z neobsadených miesto v zariadení sociálnych služieb za rok 2017 s ambulantnou formou poskytovania sociálnej služby v termíne od 1.3.2017 do 31.12.2017 v zmysle § 78b ods. 8 zákona o sociálnych službách

Miesto v dennom stacionári nebolo obsadené od 13. júla, prijímateľ sociálnej služby nastúpil do zariadenia 28. septembra, čo je 52 po sebe nasledujúcich pracovných dní.
Výpočet pomernej časti finančného príspevku, ktorú je potrebné vrátiť v rámci zúčtovania finančného príspevku na rozpočtový rok 2017 do 31.marca 2018, bude nasledovný:

Suma na 1 miesto/ 1 pracovný deň v dennom stacionári: (184 eur x 12 mesiacov)/247 pracovných dní = 8,94 eura/1 miesto/1 pracovný deň.

1 miesto nebolo obsadené 52 po sebe nasledujúcich pracovných dní , suma vráteného finančného príspevku v rámci zúčtovania na rozpočtový rok 201 7 do 31.marca 2018 je: 8,94 eura/1 miesto/1 pracovný deň x 1 miesto x 52 pracovných dní = 464,88 eura.


Prepočítacie koeficienty na jeden pracovný deň neobsadenia – AMBULANTNÁ FORMA:

1. od 1.3.2017 do 31.12.2017 – v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení č. 40/2017 Z. z.
- zariadenie pre seniorov: 15,55 eura/1 miesto/1 deň
- zariadenie opatrovateľskej služby: 15,55 eura/1 miesto/1 deň
- domov sociálnych služieb: 16,03 eura/1 miesto/1 deň
- denný stacionár: 8,94 eura/1 miesto/1 deň


 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti