Hlavné menu

Zúčtovanie finančných príspevkov - sociálne služby 2013

Usmernenie k zúčtovaniu Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR poskytnutých finančných príspevkov na financovanie sociálnych služieb na rozpočtový rok 2013

V súlade s Článkom IV Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb podľa § 71 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“), resp. Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov obci na úhradu výdavkov na finančný príspevok na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby podľa § 78a zákona o sociálnych službách je obec ako prijímateľ finančného príspevku (finančných prostriedkov) povinná predložiť Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ako poskytovateľovi finančného príspevku (finančných prostriedkov) zúčtovanie finančného príspevku (finančných prostriedkov) poskytnutých na rozpočtový rok 2013 v termíne najneskôr do 31. marca rozpočtového roka nasledujúceho po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy, t.j. do 31.marca 2014.

V zúčtovaní prijímateľ uvedie:
a) číslo zmluvy o poskytnutí finančného príspevku (finančných prostriedkov),
b) obchodné meno poskytovateľa sociálnych služieb,
c) druh sociálnej služby,
d) výšku poskytnutého finančného príspevku (poskytnutých finančných prostriedkov),
e) výšku príjmov z úhrady za sociálnu službu od prijímateľov sociálnej služby a osôb uvedených v § 73 ods. 9 a 10 zákona o sociálnych službách,
f) výšku použitých finančných prostriedkov,
g) neobsadený počet miest v zariadení sociálnych služieb v dňoch,
h) výšku vrátených finančných prostriedkov z poskytnutých finančných prostriedkov, pričom výška vrátených finančných prostriedkov z neobsadených miest sa vypočíta podľa pokynu uvedeného v závere usmernenia,
i) výšku ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb v roku 2013.

Vzor vyúčtovania finančného príspevku (príloha č. 1) a vzor vyúčtovania finančných prostriedkov (príloha č. 2); v oboch prílohách sú dva vzory tlačív v dvoch hárkoch :

Príloha č. 1 (vo formáte .xls )
Príloha č. 1 (vo formáte .pdf): vzor 1-1 druh SS , vzor 2-viac druhov SS

Príloha č. 2 (vo formáte .xls )
Príloha č. 2 (vo formáte .pdf) vzor 1-1 druh SS , vzor 2-viac druhov SS


Údaje predkladá obec pri verejných poskytovateľoch na tlačive uvedenom v prílohe č. 1 v členení podľa jednotlivých zariadení sociálnych služieb a druhu sociálnej služby uvedených v prílohe zmluvy a pri neverejných poskytovateľoch na tlačive uvedenom v prílohe č. 2 v členení podľa neverejných poskytovateľov sociálnej služby, podľa jednotlivých zariadení a druhu sociálnej služby.

Súčasťou vyúčtovania je aj vyhlásenie podpísané štatutárnym zástupcom a opatrené odtlačkom pečiatky obce, že finančné prostriedky boli použité v súlade s podmienkami zmluvy a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, že boli vyčerpané v poskytnutej výške, alebo vyhlásenie o vrátení nevyčerpanej časti finančných prostriedkov na príslušný účet ministerstva.

Výnosy z finančného príspevku (finančných prostriedkov), nevyčerpaný finančný príspevok (nevyčerpané finančné prostriedky) a neoprávnene použitý finančný príspevok (neoprávnene použité finančné prostriedky), ktoré neboli vrátené do konca roka 2013 je prijímateľ povinný poukázať bezhotovostným prevodom na účet ministerstva takto:

1. nevyčerpané finančné prostriedky na účet ministerstva číslo 7000106835/8180, najneskôr do 31.3.2014,
2. výnosy (rozdiel medzi úrokom vzniknutým zo sumy pridelených finančných prostriedkov po odpočítaní alikvotnej časti poplatku za vedenie účtu prijímateľa, príp. celého poplatku) na účet ministerstva číslo 7000106704/8180, najneskôr do 31.3.2014,
3. neoprávnene použitý finančný príspevok (použité finančné prostriedky) alebo finančný príspevok vo výške dosiahnutého zisku (finančné prostriedky vo výške dosiahnutého zisku) na účet číslo 7000106835/8180 najneskôr do 15-tich kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy na vrátenie neoprávnene použitých finančných prostriedkov od ministerstva.

Prijímateľ je povinný pri úhrade výnosov z finančného príspevku (finančných prostriedkov) alebo nevyčerpaného finančného príspevku (nevyčerpaných finančných prostriedkov) alebo neoprávnene použitého finančného príspevku (neoprávnene použitých finančných prostriedkov) uviesť číslo zmluvy ako variabilný symbol .

Pred poukázaním nevyčerpaného finančného príspevku (nevyčerpaných finančných prostriedkov) alebo neoprávnene použitého finančného príspevku (neoprávnene použitých finančných prostriedkov) na účet ministerstva je prijímateľ povinný zaslať avízo s uvedením čísla zmluvy, výšky vrátených prostriedkov, názvu zariadenia sociálnych služieb a druhu sociálnej služby písomnou formou na adresu - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava.

Nevyčerpané finančné prostriedky sa podľa § 8a ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách nevracajú, ak ich suma nepresiahne 5,- eur.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte, prosím, Ing. Elenu Jankovú, t.č. 02/2046 2174, alebo e-mailom elena.jankova@employment.gov.sk .
Pokyn k výpočtu výšky vrátených finančných prostriedkov z neobsadených miest v zariadení sociálnych služieb za rok 2013.

Výpočet neobsadených miest upravuje v zmluve článok IV, bod 4.4 „Za neobsadené miesta v zariadení sociálnych služieb na účely bodu 4.2 písm. d) sa považujú miesta v zariadení sociálnych služieb, ktoré nie sú obsadené prijímateľom sociálnej služby viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, a to od vzniku tohto neobsadenia. Ak miesto v zariadení sociálnych služieb nie je obsadené iba do 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní , považuje sa za obsadené miesto v zariadení sociálnych služieb a nevznikne prijímateľovi povinnosť vrátiť finančný príspevok poskytovateľovi podľa bodu 4.5 tohto článku zmluvy.“
Príklad 1.:
Prijímateľ sociálnej služby (ďalej „prijímateľ“) uvoľnil miesto 11. mája, ďalší prijímateľ nastúpil 10. júla

Neobsadené miesto je od 12. mája do 9. júla, čo je 59 dní (20+30+9)
Výpočet pomernej časti bude nasledovný:
Suma na 1 miesto/1 deň v ZOS , resp. ZpS : (320eur x 12mesiacov)/365dní = 10,52 eur/1 deň 1 miesto nebolo obsadené 59 dní, suma vráteného príspevku je: 10,52 x 1 x 59 = 620,68 eur

Príklad 2.:

Miesto v zariadení nebolo obsadené od 1. januára, prijímateľ nastúpil do zariadenia 17. marca, ďalšie miesto v zariadení sa uvoľnilo 7. augusta, nebolo obsadené do 31. decembra

Neobsadené miesto je od 1.januára do 16. marca, čo je 75 dní (31+28+16), ďalšie miesto je neobsadené od 7. augusta do 31. decembra, čo je 147 dní (25+30+31+30+31)
Výpočet pomernej časti bude nasledovný:
Suma na 1 miesto/1 deň v dennom stacionári: (184x12)/365 = 6,05 eur/1 deň
1 miesto nebolo obsadené 75 dní, suma vráteného príspevku je: 75 x 1 x 6,05 = 453,75 eur
1 miesto nebolo obsadené 147 dní, suma vráteného príspevku je: 147 x 1 x 6,05 = 889,35 eur
Spolu vrátený finančný príspevok je: 453,75 + 889,35 = 1 343,10 eur

Príklad 3.:

Na danom mieste sa poskytovala služba od 1. januára do 22. apríla, potom až od 20. októbra do 31. januára

Miesto v zariadení nie je obsadené od 23. apríla do 19. októbra, čo je 180 dní (8+31+30+31+31+30+19)
Výpočet pomernej časti bude nasledovný:
Suma na 1 miesto/1 deň v nocľahárni: (120x12)/365 = 3,95 eur/1 deň
1 miesto nebolo obsadené 180 dní, suma vráteného príspevku je: 180 x 1 x 3,95 = 711,- eur

Príklad 4.:

Prijímateľ uvoľnil miesto 12. júna, ďalší prijímateľ nastúpil 10. júla

Neobsadené miesto je od 13. júna do 9. júla, čo je 27 dní (18+9)
Miesto je neobsadené menej ako 30 dní , zariadenie nevracia pomernú časť z neobsadených miest.

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti