Hlavné menu

Usmernenie k zúčtovaniu pre zariadenia krízovej intervencie 2020 (KI)

Usmernenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na predloženie výkazov za 1. štvrťrok 2020 k poskytnutému finančnému príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach krízovej intervencie podľa § 71 ods. 7 zákona o sociálnych službách a v nocľahárni podľa § 78aa zákona o sociálnych službách na rozpočtový rok 2020

(ďalej len „usmernenie“)

V súlade s bodom 4.2 článku IV. a bodmi 5.2, 5.4, 5.5 a 5.6 článku V. Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach krízovej intervencie podľa § 71 ods. 7 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) na rozpočtový rok 2020 (ďalej len „zmluva“) a v súlade s bodom 4.3 článku IV. a bodmi 5.2, 5.4, 5.5 a 5.6 článku V. Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v nocľahárni podľa § 78aa zákona o sociálnych službách na rozpočtový rok 2020 (ďalej len „zmluva“), je obec, ako prijímateľ finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach krízovej intervencie podľa § 71 ods. 7 zákona o sociálnych službách (ďalej len „finančný príspevok“), a neverejný poskytovateľ, ako prijímateľ finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v nocľahárni podľa § 78aa zákona o sociálnych službách (ďalej len „finančný príspevok“), povinná/povinný predložiť Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), ako poskytovateľovi tohto finančného príspevku výkazy podľa bodu 3.8 písm. a) článku III. zmluvy k finančnému príspevku poskytnutému na rozpočtový rok 2020 za 1. štvrťrok za neobsadené miesto za neobsadené miesto viac ako 30 kalendárnych dní a podľa bodu 3.11, 3.12, 3.14, 3.15, 3.17, 3. 19 a 3 21 článku III. zmluvy.

Nariadením vlády č. 70/2020 Z. z., ktorým sa ustanovujú niektoré podmienky financovania sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu (ďalej len „Nariadenie“), (ďalej len „krízová situácia“) sa upravujú vybrané podmienky poskytovania finančného príspevku poskytovaného z rozpočtovej kapitoly ministerstva pre zariadenia krízovej intervencie a nocľahární - na spolufinancovanie bežných výdavkov v rozsahu ekonomicky oprávnených nákladov ustanovených zákonom, termíny a spôsob jeho vyplácania, podmienky jeho čerpania a zúčtovania, dôvody jeho vrátenia a lehotu jeho zúčtovania v krízovej situácií (mimoriadnej situácii z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky).

https://www.epi.sk/zz/2020-70/znenie-20200408

§ 1 Nariadenia bola upravená po dobu trvania krízovej situácie výška finančného príspevku pre nocľahárne . Po dobu trvania krízovej situácie sa zvyšuje finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v nocľahárni z výšky 120 eur na miesto na mesiac na 150 eur na miesto na mesiac s účinnosťou od 1. marca 2020.
Podľa § 3 ods. 6 písm. a) Nariadenia je prijímateľ finančného príspevku povinný doručiť ministerstvu zoznamy a výkazy za 1. štvrťrok 2020 podľa odseku 5 písm. c) Nariadenia a vrátiť nevyčerpanú časť finančného príspevku za neobsadené miesta podľa § 78d ods. 13 zákona o sociálnych službách do 31. mája 2020.


Prijímateľ finančného príspevku je povinný podľa bodu 4.2 článku IV. zmluvy ak je verejným poskytovateľom sociálnej služby a podľa bodu 4.3 článku IV. zmluvy ak je neverejným poskytovateľom sociálnej služby, predložiť výkazy podľa bodu 3.8 článku III. zmluvy za prvý štvrťrok 2020 v členení podľa jednotlivých zariadení, pre ktoré je tento finančný príspevok určený, uvedených v prílohe č. 1 zmluvy: Konkretizácia finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby (ďalej len Príloha č. 1 zmluvy).

V zmysle Nariadenia počas trvania krízovej situácie:
- sa zvyšuje finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v nocľahárni z výšky 120 eur na miesto na mesiac na 150 eur na miesto na mesiac s účinnosťou od 1. marca 2020
- na miesta v zariadení sociálnych služieb, na ktoré je finančný príspevok podľa zmluvy o poskytovaní finančného príspevku na rozpočtový rok 2020 určený, na ktorých sa ku dňu vzniku krízovej situácie poskytovala sociálna služba podľa § 71 ods. 7 a § 78aa, sa § 78d ods. 12 zákona o sociálnych službách neuplatňuje
- na miesta v zariadení sociálnych služieb, na ktoré je finančný príspevok podľa zmluvy o poskytovaní finančného príspevku na rozpočtový rok 2020 určený, na ktorých sa ku dňu vzniku krízovej situácie neposkytovala sociálna služba, sa naďalej uplatňuje § 78d ods. 12 zákona o sociálnych službách a povinnosť nevyčerpaný finančný príspevok z dôvodu neobsadenia miesta vrátiť na príslušný účet ministerstva naďalej trvá.

Za deň vzniku krízovej situácie je stanovený 12.marec 2020

Postup vyplňovania výkazov pre Nocľaháreň:

1. Nocľaháreň - Súhrnný výkaz – žiadame vyplniť údaje o prijímateľovi finančného príspevku, uviesť IČO, číslo zmluvy, názov zariadenia sociálnej služby a druh poskytovania sociálnej služby. Tieto údaje sa automaticky vyplnia vo všetkých hárkoch.
2. Nocľaháreň - výpočty - do riadku č. 1 žiadame uviesť výšku finančného príspevku poskytnutú na 1. štvrťrok 2020. Do riadku č. 2 uviesť výšku doplatku za mesiac marec poskytnutú pri výplate finančného príspevku na 2. štvrťrok 2020. Riadok č. 3 je súčtovým riadkom riadku č. 1 a č. 2 a suma uvedená v tomto riadku bude automaticky vyplnená do riadku č. 1 Nocľaháreň – Súhrnný výkaz
3. Nocľaháreň – Súhrnný výkaz – do riadku č. 2 žiadame uviesť počet miest, na ktorý je poskytovaný finančný príspevok podľa zmluvy.
4. Nocľaháreň – Výkaz o PP – žiadame uviesť jednotlivých mesiacov a kalendárnych dní počet prijímateľov, ktorým bola v daný deň poskytnutá sociálna služba
5. Nocľaháreň – Súhrnný výkaz - Počet kalendárnych dní s nevyčerpaným finančným príspevkom žiadame uviesť do príslušného riadku č. 5 až č. 8 podľa dôvodu jeho neobsadenia. Pričom do POZNÁMKY príslušného riadku žiadame uviesť koľko z uvedeného počtu kalendárnych dní prislúcha mesiacom január a február a koľko mesiacu marec, napr. 60 + 8 – podľa príkladu uvedeného v riadku č. 5 záložky Nocľaháreň – Výpočty.

Pokiaľ v riadkoch č. 5 až č. 8 bude uvedený údaj o počte kalendárnych dní s nevyčerpaným finančným príspevkom, do riadkov č. 9 až č. 12 podľa dôvodu neobsadenia žiadame uviesť výšku nevyčerpaného finančného príspevok. Vzor výpočtu nevyčerpaného finančného príspevku je uvedený v riadku č. 6 záložky Nocľaháreň – Výpočty.

Sumu uvedenú v riadku č. 13, ktorá zodpovedá nevyčerpanému finančnému príspevku za neobsadené miesta v 1. štvrťroku 2020, je prijímateľ finančného príspevku povinný zaslať na účet ministerstva podľa bodu 5.4 písm. a) článku V. zmluvy.

6. Čestné vyhlásenie - podpísané primátorom/starostom, alebo štatutárnym zástupcom a opatrené pečiatkou.
Postup vyplňovania výkazov pre Útulok a Zariadenie núdzového bývania (ZNB):

1. Útulok a ZNB - Súhrnný výkaz – žiadame vyplniť údaje o prijímateľovi finančného príspevku, uviesť IČO, číslo zmluvy, názov zariadenia sociálnej služby a druh poskytovania sociálnej služby. Tieto údaje sa automaticky vyplnia v hárku Útulok a ZNB – Výkaz o PP a uviesť údaje do riadkov č. 1 až č. 3 .
2. Útulok a ZNB – Výkaz o PP – žiadame uviesť podľa jednotlivých mesiacov a kalendárnych dní počet prijímateľov, ktorým bola v daný deň poskytnutá sociálna služba
3. Útulok a ZNB – Súhrnný výkaz - Počet kalendárnych dní s nevyčerpaným finančným príspevkom žiadame uviesť do príslušného riadku č. 4 až č.7 podľa dôvodu jeho neobsadenia.

Výpočet výšky nevyčerpaného finančného príspevku bude automaticky doplnený do riadkov č. 8 až č. 11

Sumu uvedenú v riadku č. 12, ktorá zodpovedá nevyčerpanému finančnému príspevku za neobsadené miesta v 1. štvrťroku 2020, je prijímateľ finančného príspevku povinný zaslať na účet ministerstva podľa bodu 5.4 písm. a) článku V. zmluvy

4. Čestné vyhlásenie - podpísané primátorom/starostom, alebo štatutárnym zástupcom a opatrené pečiatkou
V prípade nesprávneho zobrazovania zoznamov a výkazov, alebo akýchkoľvek problémov týkajúcich sa funkcionality zoznamov a výkazov, kontaktujte:
PhDr. Evu Čajdíkovú, eva.cajdikova@employment.gov.sk , tel. č.: 02/2046 2171

UPOZORNENIE: Výkazy je potrebné vyplniť a predložiť v členení podľa jednotlivých zariadení uvedených v Prílohe č. 1 zmluvy osobitne :

Tabuľky a prílohy pre mesto/obec vo formáte:

Tabuľky a prílohy pre neverejného poskytovateľa vo formáte:

Mesto/obec predkladá výkazy zo súboru Verejný poskytovateľ_KI v členení podľa jednotlivých zariadení sociálnych služieb a druhu sociálnej služby v zariadení uvedených v Prílohe č. 1 zmluvy a neverejný poskytovateľ predkladá výkazy zo súboru Neverejný poskytovateľ_KI v členení podľa jednotlivých nocľahární uvedených v Prílohe č. 1 zmluvy.

Nevyčerpaný finančný príspevok je prijímateľ finančného príspevku povinný poukázať bezhotovostným prevodom na účet ministerstva podľa bodu 5.4 písm. a) článku V. zmluvy.

Prijímateľ finančného príspevku pri vrátení nevyčerpaného finančného príspevku podľa riadku č. 13 súhrnného výkazu pre nocľaháreň a riadku č. 12 pre útulok a ZNB za 1. štvrťrok 2020 je na platobný poukaz povinný uviesť číslo zmluvy ako variabilný symbol a špecifický symbol v tvare: 0448202001 .

Pred poukázaním nevyčerpaného finančného príspevku na účet ministerstva podľa bodu 5.4 písm. a) článku V. zmluvy je prijímateľ povinný zaslať avízo písomnou formou , do elektronickej schránky ministerstva , kde uvedie číslo zmluvy, číslo príslušného účtu ministerstva, výšku poukázaných alebo vrátených finančných prostriedkov, názov zariadenia sociálnych služieb, IČO a druh sociálnej služby v zariadení podľa Prílohy č. 1 zmluvy.

Zoznamy, výkazy a avízo za 1. štvrťrok 2020 prijímateľ finančného príspevku zašle do 31. mája 2020 :

1. poštovým podnikom na adresu:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, oddelenie financovania sociálnych služieb, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava, alebo

2. do elektronickej schránky ministerstva.

Pokiaľ je nevyčerpaný finančný príspevok za viacero zariadení, resp. za rôzne formy sociálnej služby vrátený v jednej sume, je potrebné v avíze rozpísať výšku jednotlivých vratiek aj podľa druhu zariadenia a formy sociálnej služby.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte príslušného zamestnanca oddelenia financovania sociálnych služieb ministerstva podľa začiatočného písmena názvu obce/mesta, organizácie:

Meno a priezvisko

Funkcia

Tel. číslo

Email

Verejní
poskyt. SS

Neverejní
poskyt. SS

Janková Elena, Ing.

vedúca oddelenia

02/2046 2174

elena.jankova@employment.gov.sk

Benková Tatiana, Mgr.

02/2046 2155

tatiana.benkova@employment.gov.sk

D, G,
Š, T, Ť, V

I, G, M,
T, Ť, V, Z, Ž

Čajdíková Eva, PhDr.

02/2046 2171

eva.cajdikova@employment.gov.sk

L, M, U, Ž

C, Č,
D, Ď, E

Kissová Sylvia, Mgr.

02/2046 2175

sylvia.kissova@employment.gov.sk

A, B, C, Č,
H, J, N, O

A, F, Š

Sivák Marek, Ing.

02/2046 2170

marek.sivak@employment.gov.sk

K, S

B, H, CH, K, O, U

Belanová Jana, Mgr.

02/2046 2101

jana.belanova@employment.gov.sk

E, F, CH, I, Z

S

Stašová Jana, Ing.

02/2046 2198

jana.stasova@employment.gov.sk

P, R

J, L, N, P, R

 

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk