Hlavné menu

Usmernenie k zúčtovaniu pre zariadenia podmienené odkázanosťou s pobytovou formou poskytovania soc. služby 2020 (PF)

Usmernenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na predloženie zoznamov a výkazov za 2. štvrťrok 2020 k poskytnutému finančnému príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 71 ods. 6 a § 78a zákona o sociálnych službách poskytnutého na rozpočtový rok 2020 pre pobytovú formu sociálnej služby

(ďalej len „usmernenie“)

V súlade s bodom 4.2 článku IV. a bodmi 5.2, 5.4, 5.5, 5.6 článku V. Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 71 ods. 6zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) na rozpočtový rok 2020 (ďalej len „zmluva“) a v súlade s bodom 4.3 článku IV. a bodmi 5.2, 5.4, 5.5 a 5.6 článku V. Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 78a zákona o sociálnych službách na rozpočtový rok 2020 (ďalej len „zmluva“), je obec, ako prijímateľ finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 71 ods. 6 zákona o sociálnych službách, s pobytovou formou poskytovania tejto sociálnej služby (ďalej len „finančný príspevok“), a neverejný poskytovateľ, ako prijímateľ finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 78azákona o sociálnych službách, s pobytovou formou poskytovania tejto sociálnej služby (ďalej len „finančný príspevok“), povinná/povinný predložiť Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), ako poskytovateľovi tohto finančného príspevku zoznamy a výkazy podľa bodu 3.8 písm. a) článku III. zmluvy k finančnému príspevku poskytnutému na rozpočtový rok 2020 za 2.štvrťrok za neobsadené miesto z dôvodu neuzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, alebo za miesto podľa bodu 3.15, 3.16, 3.18, 3.19, 3.23, 3. 25 a 3 27 článku III. zmluvy.

Nariadením vlády č. 70/2020 Z. z., ktorým sa ustanovujú niektoré podmienky financovania sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu (ďalej len „Nariadenie“), (ďalej len „krízová situácia“) sa upravujú vybrané podmienky poskytovania finančného príspevku poskytovaného z rozpočtovej kapitoly ministerstva pre zariadenia sociálnych služieb podmienených odkázanosťou - na spolufinancovanie ekonomicky oprávnených nákladov na mzdy a platy zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby a súvisiace odvody platené zamestnávateľom, termíny a spôsob jeho vyplácania, podmienky jeho čerpania a zúčtovania, dôvody jeho vrátenia a lehotu jeho zúčtovania v krízovej situácií (mimoriadnej situácii z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky).

https://www.epi.sk/zz/2020-70/znenie-20200408

Podľa § 3 ods. 6 písm. a) Nariadenia je prijímateľ finančného príspevku povinný doručiť ministerstvu zoznamy a výkazy podľa odseku 5 písm. b) Nariadenia a vrátiť nevyčerpanú časť finančného príspevku za neobsadené miesta podľa § 78d ods. 12 zákona o sociálnych službách za 2. štvrťrok 2020 v lehote dohodnutej v článku IV. bodu 4.2 (verejný poskytovateľ) alebo 4.3 (neverejný poskytovateľ) zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na rozpočtový rok 2020, t.j. do 14. júla 2020 vrátane .

Prijímateľ finančného príspevku je povinný podľa bodu 4.2 článku IV. zmluvy ak je verejným poskytovateľom sociálnej služby a podľa bodu 4.3 článku IV. zmluvy ak je neverejným poskytovateľom sociálnej služby, predložiť zoznamy a výkazy podľa bodu 3.8 článku III. zmluvy za druhý štvrťrok 2020 v členení podľa jednotlivých zariadení, pre ktoré je tento finančný príspevok určený, uvedených v prílohe č. 1 zmluvy: Konkretizácia finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby (ďalej len Príloha č. 1 zmluvy).

V zmysle Nariadenia sa počas trvania krízovej situácie:
- na miesta v zariadení sociálnych služieb s pobytovou sociálnou službou, na ktoré je finančný príspevok podľa zmluvy o poskytovaní finančného príspevku na rozpočtový rok 2020 určený, na ktorých sa ku dňu vzniku krízovej situácie poskytovala sociálna služba na základe uzatvorenej zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, sa neuplatňuje § 78d ods. 12 zákona o sociálnych službách ; t.j. vzniká nárok na finančný príspevok na spolufinancovanie sociálnej služby v pobytových zariadeniach sociálnych služieb podmienených odkázanosťou aj na miesta, ktoré boli pred vznikom krízovej situácie obsadené, ale po dni vzniku tejto krízovej situácie sa stali neobsadenými (t.j. aj v prípade, že viac ako 30 dní po sebe nasledujúcich sa na nich neposkytuje sociálna služba). Povinnosť vedenia alebo zabezpečenia vedenia evidencie počtu neobsadených miest v zariadení podľa § 78d ods. 16 písm. a) zákona o sociálnych službách pre tieto ku dňu vzniku krízovej situácie „zazmluvnené“ miesta, sa v tomto rozhodnom období považuje za splnenú ,
- na miesta v zariadení sociálnych služieb s pobytovou sociálnou službou, na ktoré je finančný príspevok podľa zmluvy o poskytovaní finančného príspevku na rozpočtový rok 2020 určený, na ktorých sa ku dňu vzniku krízovej situácie neposkytovala sociálna služba na základe uzatvorenej zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, sa naďalej uplatňuje § 78d ods. 12 zákona o sociálnych službách a povinnosť nevyčerpaný finančný príspevok z dôvodu neobsadenia miesta vrátiť na príslušný účet ministerstva naďalej trvá.

Za deň vzniku krízovej situácie je stanovený 12.marec 2020

Postupnosť vyplňovania zoznamov a výkazov:

1. Súhrnný výkaz – žiadame vyplniť údaje o prijímateľovi finančného príspevku, uviesť IČO, číslo zmluvy, názov zariadenia sociálnej služby a druh poskytovania sociálnej služby. Tieto údaje sa automaticky vyplnia vo všetkých hárkoch.
2. Súhrnný výkaz – žiadame vyplniť riadok č. 1 až č. 3
3. Zoznam prijímateľov sociálnej služby – odporúčame postupovať podľa „Vzorový zoznam prijímateľov“
Žiadame uviesť všetkých prijímateľov sociálnej služby, na základe uzatvorenej písomnej zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v zariadení, pre ktoré je finančný príspevok určený, ich meno, priezvisko, rodné číslo, dátum začatia poskytovania sociálnej služby podľa zmluvy s prijímateľom sociálnej služby a dátum ukončenia poskytovania sociálnej služby, ak k ukončeniu v priebehu 2.štvrťroka 2020 došlo.
Pri zmene - obsadení, toho istého miesta iným prijímateľom sociálnej služby, žiadame uvádzať rovnaké číslo miesta , pričom týchto prijímateľov sociálnej služby žiadame uvádzať vždy pod seba.
V prípade samoplatcov číslo miesta uvedené nebude.

Do stĺpca Obsadenosť (zazmluvnenie miesta) dňa 12.3.2020 – uvádzať k jednotlivým miestam „áno“ , pokiaľ dňa 12.3.2020 bola na danom mieste uzatvorená zmluva o poskytovaní sociálnej služby a „nie“, ak na danom mieste táto zmluva uzatvorená nebola.

V prípade ukončenia poskytovania sociálnej služby do stĺpca NEOBSADENOSŤ (nezazmluvnené miesta) OD – DO žiadame uviesť iba neobsadenosť viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, a to z dôvodu neuzatvorenia zmluvy alebo zrušenia miesta, pričom trvanie neobsadenia je od prvého dňa neobsadenia tohto miesta vrátane prevodu z 1Q 2020.

Do stĺpca Počet neobsadených (nezazmluvnených) dní za 2Q 2020 žiadame uviesť súčet počtu dní za 2. štvrťrok 2020.
Do stĺpca Počet neobsadených dní za 1Q 2020 žiadame uviesť prenos počtu dní z 1.štvrťroka, pokiaľ na konci štvrťroka boli takéto dni v zoznamoch a výkazoch za 1. štvrťrok 2020 uvádzané.
V stĺpci Celkový počet neobsadených (nezazmluvnených) dní za 2Q 2020 bude automaticky súčet predchádzajúcich dvoch stĺpcov. Následne je potrebné urobiť osobitne súčet všetkých riadkov, kde je uvedené:
Áno - tento počet dní je potrebné vpísať do riadku č. 5 záložky Krízová situácia
Nie – tento počet dní je potrebné vpísať do riadku č. 9 záložky Krízová situácia

Do stĺpca Prenos neobsadených dní k 30.6.2020 do 3Q 2020 žiadame uviesť počet dní za také miesto, kde neobsadenosť bola menej ako 30 kalendárnych dní a neobsadenosť pokračuje do ďalšieho štvrťroka.

4. Krízová situácia
Do riadku č. 3 žiadame uviesť počet miest, na ktorých bola ku dňu 12.3.2020 uzatvorená zmluva o poskytovaní sociálnej služby (ďalej len“ zazmluvnených miest“)
Do riadku č. 4 žiadame uviesť počet takých miest, ktoré boli dňa 12.3.2020 zazmluvnené, ale v období od 13.3.2020 do 30.6.2020 bolo ukončené poskytovanie sociálnej služby a toto miesto nebolo zazmluvnené viac ako 30 kalendárnych dní.

Do riadku č. 5 žiadame uviesť súčet počtu dní za jednotlivé miesta z riadku č. 4. Po zadaní počtu miest do tohto riadku sa vyplní výpočet výšky nevyčerpaného finančného príspevku za nezazmluvnené miesta v čase krízovej situácie. Prijímateľ finančného príspevku je oslobodený od povinnosti tento nevyčerpaný finančný príspevok vrátiť na účet ministerstva.

Do riadku č. 8 žiadame uviesť počet miest, ktoré ku dňu 12.3.2020 neboli zazmluvnené a ktoré zároveň neboli zazmluvnené aj v období od 1.4.2020 do 30.6.2020 viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní.

Do riadku č. 9 žiadame uviesť súčet počtu dní za jednotlivé miesta z riadku č. 8 a žiadame pripočítať prenos dní z 1.štvrťroka, pokiaľ neobsadenosť vznikla v tomto štvrťroku a pomerná časť finančného príspevku nebola za mesiac marec vrátená na účet ministerstva. Tento súčet dní bude automaticky prevedený do riadku č. 4 Súhrnného výkazu.

Výpočet z riadku č. 10 bude automaticky prevedený do riadku č. 8 Súhrnného výkazu.

5. Súhrnný výkaz – do riadkov č. 5, 6 a 7 žiadame uviesť počet kalendárnych dní, kedy nebola poskytovaná sociálna služba, pričom tento počet kalendárnych dní žiadame uviesť do príslušného riadku podľa dôvodu neposkytovania sociálnej služby.

Sumu uvedenú v riadku č. 11 , ktorá zodpovedá nevyčerpanému finančnému príspevku za neobsadené miesta v 2. štvrťroku 2020, je prijímateľ finančného príspevku povinný zaslať na účet ministerstva podľa bodu 5.4 písm. a) článku V. zmluvy.

6. Zoznam zamestnancov – do zoznamu žiadame uviesť všetkých zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby, kde bude uvedené ich meno, priezvisko a rodné číslo, druh pracovnoprávneho vzťahu (pracovný pomer, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o vykonaní práce, dohoda o brigádnickej práci študentov),pracovná pozícia uvedená v pracovnej zmluve, resp. v dohode, dátum vzniku a dátum ukončenia pracovnoprávneho vzťahu.

7. Čestné vyhlásenie - podpísané primátorom/starostom, alebo štatutárnym zástupcom a opatrené pečiatkou.
UPOZORNENIE: Výkazy a zoznamy je potrebné vyplniť a predložiť v členení podľa jednotlivých zariadení uvedených v Prílohe č. 1 zmluvy osobitne.

Tabuľky a prílohy pre mesto/obec vo formáte:

Tabuľky a prílohy pre neverejného poskytovateľa vo formáte:

Mesto/obec predkladá zoznamy a výkazy zo súboru Verejný poskytovateľ_PF v členení podľa jednotlivých zariadení sociálnych služieb a druhu sociálnej služby v zariadení uvedených v Prílohe č. 1 zmluvy a neverejný poskytovateľ predkladá zoznamy a výkazy zo súboru Neverejný poskytovateľ_PF v členení podľa jednotlivých zariadení sociálnych služieb a druhu sociálnej služby v zariadení uvedených v Prílohe č. 1 zmluvy.

Nevyčerpaný finančný príspevok je prijímateľ finančného príspevku povinný poukázať bezhotovostným prevodom na účet ministerstva podľa bodu 5.4 písm. a) článku V. zmluvy.

Prijímateľ finančného príspevku pri vrátení nevyčerpaného finančného príspevku podľa riadku č. 13 súhrnného výkazu za 2. štvrťrok 2020 je na platobný poukaz povinný uviesť číslo zmluvy ako variabilný symbol a špecifický symbol v tvare: 0448202002 .

Pred poukázaním nevyčerpaného finančného príspevku na účet ministerstva podľa bodu 5.4 písm. a) článku V. zmluvy je prijímateľ povinný zaslať avízo písomnou formou alebo do elektronickej schránky ministerstva , kde uvedie číslo zmluvy, číslo príslušného účtu ministerstva, výšku poukázaných alebo vrátených finančných prostriedkov, názov zariadenia sociálnych služieb, IČO a druh sociálnej služby v zariadení podľa Prílohy č. 1 zmluvy.
Zoznamy, výkazy a avízo za 2. štvrťrok 2020 prijímateľ finančného príspevku zašle do 14. júla 2020 vrátane:

1. poštovým podnikom na adresu:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, oddelenie financovania sociálnych služieb, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava, alebo

2. do elektronickej schránky ministerstva.

Pokiaľ je nevyčerpaný finančný príspevok za viacero zariadení, resp. za rôzne formy sociálnej služby vrátený v jednej sume, je potrebné v avíze rozpísať výšku jednotlivých vratiek aj podľa druhu zariadenia a formy sociálnej služby.
V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte príslušného zamestnanca oddelenia financovania sociálnych služieb ministerstva podľa začiatočného písmena názvu mesta/obce, organizácie:

Meno a priezvisko

Funkcia

Tel. číslo

Email

Verejní
poskyt. SS

Neverejní
poskyt. SS

Janková Elena, Ing.

vedúca oddelenia

02/2046 2174

elena.jankova@employment.gov.sk

Benková Tatiana, Mgr.

02/2046 2155

tatiana.benkova@employment.gov.sk

D, G,
Š, T, Ť, V

I, G, M,
T, Ť, V, Z, Ž

Čajdíková Eva, PhDr.

02/2046 2171

eva.cajdikova@employment.gov.sk

L, M, U, Ž

C, Č,
D, Ď, E

Kissová Sylvia, Mgr.

02/2046 2175

sylvia.kissova@employment.gov.sk

A, B, C, Č,
H, J, N, O

A, F, Š

Sivák Marek, Ing.

02/2046 2170

marek.sivak@employment.gov.sk

K, S

B, H, CH, K, O, U

Belanová Jana, Mgr.

02/2046 2101

jana.belanova@employment.gov.sk

E, F, CH, I, Z

S

Stašová Jana, Ing.

02/2046 2198

jana.stasova@employment.gov.sk

P, R

J, L, N, P, R

 

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk