Hlavné menu

Usmernenie k zúčtovaniu pre zariadenia krízovej intervencie 2018 (KI)

Usmernenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR k štvrťročnému zúčtovaniu finančného príspevku za rok 2018 na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach krízovej intervencie podľa § 71 ods. 7 zákona o sociálnych službách a finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v nocľahárni podľa § 78aa zákona o sociálnych službách poskytnutého na rozpočtový rok 2018

(ďalej len „usmernenie“)

V súlade s bodom 4.4 článku IV. a bodmi 6.3, 6.5, 6.6, 6.7, 6 11 až 6.13 článku VI. Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach krízovej intervencie podľa § 71 ods. 7 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) na rozpočtový rok 2018 (ďalej len „zmluva“), resp. Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v nocľahárni podľa § 78aa zákona o sociálnych službách na rozpočtový rok 2018 (ďalej len „zmluva“), je obec, ako prijímateľ finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach krízovej intervencie podľa § 71 ods. 7 zákona o sociálnych službách (ďalej len „finančný príspevok“), a neverejný poskytovateľ, ako prijímateľ finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v nocľahárni podľa § 78aa zákona o sociálnych službách (ďalej len „finančný príspevok“), povinná/povinný predložiť Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), ako poskytovateľovi tohto finančného príspevku záverečné zúčtovanie tohto finančného príspevku poskytnutého na rozpočtový rok 2018 a zúčtovanie tohto finančného príspevku poskytnutého za štvrtý štvrťrok 2018 , a to v termíne od 1. januára 2019 do 31. marca 2019 , ktorého sa neobsadenie miesta, zrušenie miesta alebo nezačatie poskytovania sociálnej služby týka, a to v členení podľa jednotlivých zariadení , pre ktoré je tento finančný príspevok určený, uvedených v prílohe č. 1 zmluvy : Konkretizácia finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby (ďalej len Príloha č. 1 zmluvy)

Ak prijímateľ finančného príspevku poskytnutého na rozpočtový rok 2018 nepredloží ministerstvu kompletné a úplné záverečné zúčtovanie poskytnutého finančného príspevku na rok 2018 v zmysle tohto usmernenia a nevráti na príslušný účet ministerstva nevyčerpaný finančný príspevok za rok 2018 podľa bodu. 6.11 písm. c) článku VI. zmluvy a nepoukáže výnosy z finančného príspevku za rok 2018 podľa bodu. 6.11 písm. d) článku VI. zmluvy spolu so zaslaním avíza o vrátení nevyčerpaného finančného príspevku za rok 2018 podľa zmluvy najneskôr do 31.marca 2019 , tomuto prijímateľovi, ak bude prijímateľom finančného príspevku na rozpočtový rok 2019, ministerstvo pozastaví vyplatenie finančného príspevku poskytnutého na rozpočtový rok 2019 na 2. štvrťrok, resp. na ďalšie nasledujúce štvrťroky 2019, a to do doby predloženia zúčtovania finančného príspevku poskytnutého na rozpočtový rok 2018 a vrátenia nevyčerpaného finančného príspevku za rok 2018 a poukázania výnosov z finančného príspevku za rok 2018 na príslušný účet ministerstva podľa zmluvy, spolu so zaslaním avíza ministerstvu o vrátení nevyčerpaného finančného príspevku za rok 2018 podľa zmluvy.

Prijímateľ finančného príspevku je povinný zaslať ministerstvu tabuľku Štvrťročné zúčtovanie za štvrtý štvrťrok 2018 spolu s povinnou prílohou:

PRÍLOHA 1 - Počet prijímateľov sociálnej služby – uviesť v členení podľa jednotlivých mesiacov a dní počet prijímateľov sociálnej služby, ktorým bola poskytovaná sociálna služba počas celého 4. štvrťroka. V tabuľke je možné pridávať riadky.

Prijímateľ finančného príspevku je povinný zaslať ministerstvu tabuľku Záverečné zúčtovanie 2018 spolu s povinnou prílohou:

PRÍLOHA 2 k tabuľke Zúčtovanie 2018 - Súhrnná tabuľka k zúčtovaniu finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby podľa § 71 ods. 7 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách – uviesť výšku ekonomicky oprávnených nákladov podľa jednotlivých bodov tabuľky. V prvom stĺpci je potrebné uviesť všetky EON spolu za rok 2018. V druhom stĺpci výšku EON uhrádzaných z poskytnutého finančného príspevku na sociálnu službu ministerstvom, pričom suma z prvého stĺpca (výška EON) sa rovná sume uvedenej v r. 11 Tabuľky Zúčtovanie 2018.

UPOZORNENIE: Údaje v PRÍLOHE 1 k tabuľke Zúčtovanie 2018 je potrebné uviesť v členení podľa jednotlivých zariadení uvedených v Prílohe č. 1 tejto zmluvy :

Záverečné zúčtovanie finančného príspevku zasielajte SPOLU so štvrťročným zúčtovaním v jednej obálke na adresu ministerstva, a to najneskôr do 31.03.2019.

  • verejný poskytovateľ KI (vyberte si formát . xlsx alebo . ods )
  • neverejný poskytovateľ KI (vyberte si formát . xlsx alebo . ods )

Mesto/obec predkladá údaje na tlačive uvedenom ako Verejný poskytovateľ_KI v členení podľa jednotlivých zariadení sociálnych služieb a druhu sociálnej služby v zariadení uvedených v Prílohe č. 1 tejto zmluvy a neverejný poskytovateľ na tlačive uvedenom ako Neverejný poskytovateľ_KI v členení podľa jednotlivých nocľahární uvedených v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.

Nevyčerpaný finančný príspevok je prijímateľ finančného príspevku povinný poukázať bezhotovostným prevodom na účet ministerstva podľa bodu 6.11 písm. c) článku VI. zmluvy a výnosy z poskytnutého finančného príspevku podľa bodu 6.11 písm. d) článku VI. zmluvy, pričom ako variabilný symbol uvedie číslo zmluvy. .

Pred poukázaním nevyčerpaného finančného príspevku na príslušný účet ministerstva je prijímateľ povinný zaslať avízo písomnou formou , kde uvedie číslo zmluvy, číslo príslušného účtu ministerstva, výšku poukázaných alebo vrátených finančných prostriedkov, názov zariadenia sociálnych služieb, IČO a druh sociálnej služby v zariadení podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy na adresu:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, oddelenie financovania sociálnych služieb, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte príslušného zamestnanca oddelenia financovania sociálnych služieb ministerstva podľa začiatočného písmena názvu obce/mesta, organizácie:

Meno a priezvisko

Funkcia

Tel. číslo

Email

Verejní
poskyto- vatelia SS

Neverejní
poskyto- vatelia SS

Janková Elena, Ing.

vedúca oddelenia

02/2046 2174

elena.jankova@employment.gov.sk

Benková Tatiana, Mgr.

02/2046 2155

tatiana.benkova@employment.gov.sk

D, G,
Š, T, Ť

I, G, M,
T, Ť, V, Z

Bobocká Nataša, Ing., Mgr.

02/2046 2171

natasa.bobocka@employment.gov.sk

H, U, V,
Z, Ž

H, Ch, K, L

Čajdíková Eva, PhDr.

02/2046 2171

eva.cajdikova@employment.gov.sk

L, M

C, Č,
D, Ď, E

Pomšárová Jana, Mgr.

02/2046 2175

jana.pomsarova@employment.gov.sk

A, B, C, Č,
J, N, O

A, F, Š

Sivák Marek, Ing.

02/2046 2170

marek.sivak@employment.gov.sk

K, S

B, O, U

Starovičová Martina, Mgr.

02/2046 2101

martina.starovicova@employment.gov.sk

E, F, CH, I

S

Stašová Jana, Ing.

02/2046 2198

jana.stasova@employment.gov.sk

P, R

J, N, P, R
Pokyn k výpočtu výšky vrátených finančných prostriedkov z neobsadených miest v zariadení krízovej intervencie v štvrťročnom zúčtovaní za rok 2018 v zmysle zákona o sociálnych službách v znení účinnom od 01.01.2018

Výpočet neobsadených miest upravuje v zmluve bod 6.5 článku VI. „ Za neobsadené miesta v zariadení sociálnych služieb na účely bodu 6.2 písm. e) článku VI. zmluvy sa považuje každé miesto v zariadení sociálnych služieb, na ktorom sa počas viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní neposkytuje sociálna služba z dôvodu neuzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby alebo neprítomnosti prijímateľa sociálnej služby, ak zmluva o poskytovaní sociálnej služby bola uzatvorená. Ak miesto v zariadení je obsadené menej ako 30 po sebe nasledujúcich dní, považuje sa za obsadené miesto v zariadení a nevznikne prijímateľovi povinnosť vrátiť finančný príspevok poskytovateľovi podľa bodu 6.6 článku VI. zmluvy.“


Prijímateľ finančného príspevku zúčtuje a vráti finančný príspevok za neobsadené miesto za prvý, druhý alebo tretí štvrťrok 2018 v rámci štvrťročného zúčtovania finančného príspevku na rozpočtový rok 2018 najneskôr do 7 pracovných dní nasledujúceho mesiaca po uplynutí štvrťroka, ktorého sa toto neobsadenie týka.

Nevyčerpaný finančný príspevok za neobsadené miesta v štvrtom štvrťroku 2018 prijímateľ finančného príspevku zúčtuje v záverečnom zúčtovaní v termíne od 1.januára 2019 do 31. marca 2019.

Príklad 1.:
Prijímateľ finančného príspevku nezačal poskytovať sociálnu službu v zariadení krízovej intervencie (ďalej len „zariadenie“), napr. v nocľahárni s kapacitou 30 miest od 1.1.2018. Deň začatia je od 15. februára 2018.
Prijímateľ je podľa bodu 4.7 článku IV. zmluvy povinný vrátiť nevyčerpanú pomernú časť finančného príspevku ku dňu začatia poskytovania sociálnej služby v rámci štvrťročného zúčtovania, t.j. za 31 dní mesiaca január a 14 dní mesiaca február. Spolu za 45 dní.
Suma vráteného finančného príspevku z dôvodu nezačatia poskytovania sociálnej služby ku dňu zapísanému v registri za 30 neobsadených miest počas týchto 45 dní v rámci štvrťročného zúčtovania za prvý štvrťrok 2018 je:
Suma na 1 miesto/1 deň v nocľahárni je : (120 eur : 365 dní) x 12 mesiacov = 3,95 eura/1 miesto/1 deň.
30 miest nie je obsadených 45 dní, suma vráteného finančného príspevku za týchto 30 neobsadených miest počas týchto 45 dní v rámci štvrťročného zúčtovania za druhý štvrťrok 2018 je:
3,95 eura/1miesto/1 deň x 30 miest x 45 dní = 5 332,50 eura

Príklad 2.:
V útulku nie je obsadené miesto od 1.januára 2018 do 10.mája 2018, 11.mája 2018 je obsadené prijímateľom sociálnej služby.
Zariadenie vráti za prvý štvrťrok 2018 na príslušný účet ministerstva v zmysle bodu 6.6 článku VI. zmluvy finančný príspevok za neobsadené miesto v trvaní celého prvého štvrťroka (január, február, marec), t.j. 150 eur x 1 miesto x 3 mesiace = 450 eur.

Miesto však nie je obsadené až do 10. mája 2018, t.j. ďalších 40 dní, za ktoré je povinnosť túto pomernú časť finančného príspevku vrátiť v rámci štvrťročného zúčtovania za druhý štvrťrok 2018.
Výpočet tejto pomernej časti finančného príspevku, ktorú je potrebné v rámci štvrťročného zúčtovania finančného príspevku za druhý štvrťrok 2018 vrátiť do 7 kalendárnych dní nasledujúceho mesiaca po uplynutí štvrťroka, ktorého sa toto neobsadenie týka, bude nasledovný:
Suma na 1 miesto/1 deň v útulku : (150eur : 365 dní) x 12mesiacov = 4,93 eura/1 miesto/1 deň.
Miesto nie je obsadené 40 dní, suma vráteného finančného príspevku za toto jedno neobsadené miesto počas týchto 40 dní v rámci štvrťročného zúčtovania za druhý štvrťrok 2018 je:
4,93 eura/1miesto/1 deň x 1 miesto x 40 dní = 197,20 eura.

Príklad 3.:
Prijímateľ sociálnej služby v zariadení domov na pol ceste uvoľní miesto 11. mája, ďalší prijímateľ nastúpi 10. júla.

Neobsadené miesto je od 12. mája do 9. júla, čo je 59 dní (20+30+9), z toho je neobsadených 50 dní v druhom štvrťroku a 9 dní v treťom štvrťroku.
Výpočet pomernej časti finančného príspevku, ktorú je potrebné vrátiť v rámci štvrťročného zúčtovania finančného príspevku za druhý štvrťrok 2018 bude nasledovný:
Suma na 1 miesto/1 deň v domove na pol ceste : (150 eur : 365 dní) x 12 mesiacov = 4,93 eura/1 miesto/1 deň.
1 miesto v druhom štvrťroku nie je obsadené 50 dní, suma vráteného finančného príspevku za toto jedno neobsadené miesto počas týchto 50 dní v rámci štvrťročného zúčtovania za druhý štvrťrok 2018 je: 4,93 eura/1 miesto/1deň x 1miesto x 50 dní = 246,50 eura.

1 miesto v treťom štvrťroku nie je obsadené ďalších 9 dní, suma vráteného finančného príspevku za toto jedno neobsadené miesto počas týchto 9 dní v rámci štvrťročného zúčtovania za tretí štvrťrok 2018 je: 4,93 eura/1 miesto/1deň x 1miesto x 9 dní = 44,37 eura.

Príklad 4.:
Prijímateľ sociálnej služby v zariadení núdzového bývania je hospitalizovaný dňa 17. septembra a do zariadenia sa vráti 5.novembra.

Neobsadené miesto je od 17. septembra do 4. novembra, čo je 14 dní v treťom štvrťroku a ďalších 35 dní (31 + 4) v štvrtom štvrťroku. Spolu je to 49 dní.
Nakoľko počet 14 neobsadených dní v treťom štvrťroku nepresiahol 30 neobsadených dní, nevyčerpaný finančný príspevok za tretí štvrťrok, nakoľko štvrťročné zúčtovanie sa za štvrtý štvrťrok nevykonáva, prijímateľ vráti v rámci záverečného zúčtovania finančného príspevku v termíne od 1.januára 2019 do 31. marca 2019.
Výpočet pomernej časti finančného príspevku, ktorú je potrebné vrátiť v rámci zúčtovania finančného príspevku na rozpočtový rok 2018 do 31.marca 2019, bude nasledovný:
Suma na 1 miesto/1 deň v zariadení núdzového bývania : (150 eur : 365 dní) x 12 mesiacov = 4,93 eura/1 miesto/1 deň.
1 miesto nie je obsadené 49 dní, suma vráteného finančného príspevku za toto jedno neobsadené počas týchto 49 dní v rámci záverečného zúčtovania do 31.marca 2019 je: 4,93 eura/1 miesto/ 1 deň x 1miesto x 49 dní = 241,57 eura.

Prepočítacie koeficienty na jeden deň neobsadenia:

- nocľaháreň: 3,95 eura/1 miesto/1 deň
- útulok: 4,93 eura/1 miesto/1 deň
- domov na pol ceste: 4,93 eura/1 miesto/1 deň
- zariadenie núdzového bývania: 4,93 eura/1 miesto/1 deň

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti