Hlavné menu

Usmernenie k zúčtovaniu pre zariadenia podmienené odkázanosťou s ambulantnou formou soc. služby 2018 (AF)

Usmernenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR k záverečnému zúčtovaniu finančného príspevku za rok 2018 na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 71 ods. 6 a § 78a zákona o sociálnych službách poskytnutého na rozpočtový rok 2018 pre ambulantnú formu sociálnej služby

(ďalej len „usmernenie“)

V súlade s bodom 4.4 článku IV. a bodmi 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8, 6.10, 6.13 a 6.14 až 6.17 článku VI. Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 71 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) na rozpočtový rok 2018 (ďalej len „zmluva“), resp. Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 78a zákona o sociálnych službách na rozpočtový rok 2018 (ďalej len „zmluva“), je obec, ako prijímateľ finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 71ods. 6 zákona o sociálnych službách, s ambulantnou formou poskytovania tejto sociálnej služby (ďalej len „finančný príspevok“), a neverejný poskytovateľ, ako prijímateľ finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 78a zákona o sociálnych službách, s ambulantnou formou poskytovania tejto sociálnej služby (ďalej len „finančný príspevok“), povinná/povinný predložiť Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), ako poskytovateľovi tohto finančného príspevku záverečné zúčtovanie tohto finančného príspevku poskytnutého na rozpočtový rok 2018 a zúčtovanie tohto finančného príspevku poskytnutého za štvrtý štvrťrok 2018 , a to v termíne od 1. januára 2019 do 31. marca 2019 , ktorého sa neobsadenie miesta, zrušenie miesta alebo nezačatie poskytovania sociálnej služby týka, a to v členení podľa jednotlivých zariadení , pre ktoré je tento finančný príspevok určený, uvedených v prílohe č. 1 zmluvy : Konkretizácia finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby (ďalej len Príloha č. 1 zmluvy), a ak zariadenie poskytuje súčasne pobytovú formu sociálnej služby aj ambulantnú formu sociálnej služby, na toto zariadenie aj v členení podľa pobytovej a ambulantnej formy sociálnej služby.

Ak prijímateľ finančného príspevku poskytnutého na rozpočtový rok 2018 nepredloží ministerstvu kompletné a úplné zúčtovanie za štvrtý štvrťrok 2018 a záverečné zúčtovanie poskytnutého finančného príspevku na rok 2018 v zmysle tohto usmernenia a nevráti na príslušný účet ministerstva nevyčerpaný finančný príspevok za rok 2018 podľa bodu. 6.11 písm. c) článku VI. zmluvy a nepoukáže výnosy z finančného príspevku za rok 2018 podľa bodu. 6.11 písm. d) článku VI. zmluvy spolu so zaslaním avíza o vrátení nevyčerpaného finančného príspevku za rok 2018 podľa zmluvy najneskôr do 31.marca 2019 , tomuto prijímateľovi, ak bude prijímateľom finančného príspevku na rozpočtový rok 2019, ministerstvo pozastaví vyplatenie finančného príspevku poskytnutého na rozpočtový rok 2019 na 2. štvrťrok, resp. na ďalšie nasledujúce štvrťroky 2019, a to do doby predloženia zúčtovania finančného príspevku poskytnutého na rozpočtový rok 2018 a vrátenia nevyčerpaného finančného príspevku za rok 2018 a poukázania výnosov z finančného príspevku za rok 2018 na príslušný účet ministerstva podľa zmluvy, spolu so zaslaním avíza ministerstvu o vrátení nevyčerpaného finančného príspevku za rok 2018 podľa zmluvy.

Pre každú uzatvorenú zmluvu musí byť vypracované zúčtovanie za štvrtý štvrťrok a záverečné zúčtovanie osobitne , v členení podľa jednotlivých zariadení uvedených v Prílohe č. 1 zmluvy, a to aj v prípade, že prijímateľ finančného príspevku poskytuje ambulantnú formu sociálnej služby vo viacerých zariadeniach sociálnych služieb.
Prijímateľ finančného príspevku bol povinný v zmysle zmluvy článku IV. ods. 3.4 zmluvy použiť finančný príspevok v sume určenej pre jednotlivé zariadenia podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy, pre ktoré je tento finančný príspevok určený, a to v súlade so zákonom o sociálnych službách a so zmluvou, t. j. výlučne na spolufinancovanie ekonomicky oprávnených nákladov na mzdy a platy zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby v konkrétnom zariadení, t.j. aj na mzdy a platy zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby za mesiac december 2018, ktorých úhrada sa uskutoční v januári 2019.

Prijímateľ finančného príspevku je povinný zaslať ministerstvu tabuľku Štvrťročné zúčtovanie za štvrtý štvrťrok 2018 spolu s povinnými prílohami: (záložka N_4.štvrťrok_2018, alebo V_4.štvrťrok_2018)

PRÍLOHA 1 - Evidencia prijímateľov sociálnej služby za 4. štvrťrok
Žiadame uviesť zoznam všetkých prijímateľov sociálnej služby v príslušnom štvrťroku, na základe uzatvorenej písomnej zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v zariadení, pre ktoré je finančný príspevok určený, s uvedením čísla miesta, ich mena, priezviska, rodného čísla, dátumu začatia, prípadne ukončenia poskytovania sociálnej služby. V prípade samoplatcov nebude uvedené číslo miesta.
Pri zmene – obsadení toho istého miesta iným prijímateľom sociálnej služby, žiadame uvádzať rovnaké číslo miesta, pričom týchto prijímateľov sociálnej služby žiadame uvádzať vždy pod seba.

PRÍLOHA 2 Evidencia počtu hodín poskytovanej sociálnej služby v zariadení s ambulantnou formou za mesiace október, november a december 2018 – uviesť zoznam všetkých miest , na ktoré bol poskytnutý finančný príspevok, s uvedením čísla miesta podľa prílohy č. 1 a počtu hodín v zariadení sociálnych služieb za každý pracovný deň v mesiaci. PRÍLOHU 2 je potrebné vyplniť za každý mesiac daného štvrťroka osobitne.

Prijímateľ finančného príspevku je povinný zaslať ministerstvu tabuľku Záverečné zúčtovanie 2018 spolu s povinnými prílohami:
(záložka N_záverečné zúčtovanie_ 2018, alebo V_záverečné zúčtovanie_2018)

PRÍLOHA 3 - Evidencia zamestnancov – uviesť zoznam všetkých zamestnancov za rok 2018 bez ohľadu na zdroj financovania, ktorý obsahuje meno, priezvisko a rodné číslo, druh pracovnoprávneho vzťahu (pracovný pomer, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o vykonaní práce, dohoda o brigádnickej práci študentov), pracovnú pozíciu uvedenú v pracovnej zmluve, resp. v dohode , dátum vzniku a dátum ukončenia pracovnoprávneho vzťahu, dohodnutý rozsah pracovného času (týždenný pracovný úväzok v hodinách pre daný druh sociálnej služby a výšku mzdy a odvodov poistného na zdravotné poistenie a poistného na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom vyplatených zamestnancovi z finančného príspevku (ďalej len „odvody“) poskytnutého ministerstvom v roku 2018 plus výšku mzdy a odvodov za mesiac december 2018 vyplatených v januári 2019.
Ak má zamestnanec pracovný čas rozdelený medzi viac druhov a foriem sociálnej služby v zariadení uvedenom v Prílohe č. 1 zmluvy, súčet jeho miezd a odvodov zo zúčtovaní za každý druh a formu sociálnej služby uvedených v PRÍLOHÁCH 3 k Zúčtovaniu 2018 musí zodpovedať 100 % výšky miezd a odvodov za rok 2018 uhradených z finančného príspevku poskytnutého ministerstvom.

PRÍLOHA 4 Súhrnná tabuľka k zúčtovaniu finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby podľa § 71 ods. 6 a § 78a zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách - EON – v prvom stĺpci uviesť výšku EON spolu a v druhom stĺpci výšku EON z poskytnutého finančného príspevku na sociálnu službu ministerstvom.

UPOZORNENIE: Údaje v PRÍLOHE 1 k tabuľke Záverečné zúčtovanie 2018 je potrebné uviesť v členení podľa jednotlivých zariadení uvedených v Prílohe č. 1 zmluvy :

Záverečné zúčtovanie finančného príspevku zasielajte SPOLU so štvrťročným zúčtovaním v jednej obálke na adresu ministerstva, a to najneskôr do 31.03.2019.

  • verejný poskytovateľ AF (vyberte si formát . xlsx alebo . ods )
  • neverejný poskytovateľ AF (vyberte si formát . xlsx alebo . ods )

Pokyn k výpočtu výšky vrátených finančných prostriedkov z neobsadených miest v zariadeniach podmienených odkázanosťou v štvrťročnom zúčtovaní za rok 2018 v zmysle zákona o sociálnych službách v znení účinnom od 1.1.2018

Mesto/obec predkladá údaje na tlačive uvedenom ako Verejný poskytovateľ_AF v členení podľa jednotlivých zariadení sociálnych služieb a druhu sociálnej služby v zariadení uvedených v Prílohe č. 1 zmluvy a neverejný poskytovateľ na tlačive uvedenom ako Neverejný poskytovateľ_AF v členení podľa jednotlivých zariadení sociálnych služieb a druhu sociálnej služby v zariadení uvedených v Prílohe č. 1 zmluvy.

Nevyčerpaný finančný príspevok je prijímateľ finančného príspevku povinný poukázať bezhotovostným prevodom na účet ministerstva podľa bodu 6.15 písm. c) článku VI. zmluvy a výnosy z poskytnutého finančného príspevku podľa bodu 6.15 písm. d) článku VI. zmluvy , pričom ako variabilný symbol uvedie číslo zmluvy.

Pred poukázaním nevyčerpaného finančného príspevku vyplývajúceho zo záverečného zúčtovania, ako aj výnosov na príslušný účet ministerstva je prijímateľ povinný zaslať avízo písomnou formou , kde uvedie číslo zmluvy, číslo príslušného účtu ministerstva, výšku poukázaných alebo vrátených finančných prostriedkov, názov zariadenia sociálnych služieb a druh sociálnej služby v zariadení podľa Prílohy č. 1 zmluvy. Ak prijímateľ finančného príspevku poukáže na účet ministerstva jednou sumou nevyčerpaný finančný príspevok vyplývajúci zo zúčtovaní za viac druhov a foriem sociálnej služby podľa prílohy č. 1 zmluvy, je povinný v takom avíze uviesť výšku nevyčerpaného finančného príspevku aj osobitne podľa druhu a formy sociálnej služby uvedenej v Prílohe č. 1 zmluvy.
Zúčtovania finančného príspevku a avíza o vrátení nevyčerpaného finančného príspevku a o vrátení výnosov je prijímateľ povinný písomne zaslať na adresu :
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, oddelenie financovania sociálnych služieb, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte príslušného zamestnanca oddelenia financovania sociálnych služieb ministerstva podľa začiatočného písmena názvu mesta/obce, organizácie:

Meno a priezvisko

Funkcia

Tel. číslo

Email

Verejní
poskyto- vatelia SS

Neverejní
poskyto- vatelia SS

Janková Elena, Ing.

vedúca oddelenia

02/2046 2174

elena.jankova@employment.gov.sk

Benková Tatiana, Mgr.

02/2046 2155

tatiana.benkova@employment.gov.sk

D, G,
Š, T, Ť

I, G, M,
T, Ť, V, Z

Bobocká Nataša, Ing., Mgr.

02/2046 2171

natasa.bobocka@employment.gov.sk

H, U, V,
Z, Ž

H, Ch, K, L

Čajdíková Eva, PhDr.

02/2046 2171

eva.cajdikova@employment.gov.sk

L, M

C, Č,
D, Ď, E

Pomšárová Jana, Mgr.

02/2046 2175

jana.pomsarova@employment.gov.sk

A, B, C, Č,
J, N, O

A, F, Š

Sivák Marek, Ing.

02/2046 2170

marek.sivak@employment.gov.sk

K, S

B, O, U

Starovičová Martina, Mgr.

02/2046 2101

martina.starovicova@employment.gov.sk

E, F, CH, I

S

Stašová Jana, Ing.

02/2046 2198

jana.stasova@employment.gov.sk

P, R

J, N, P, R

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti