Hlavné menu

Usmernenie k štvrťročnému zúčtovaniu pre zariadenia podmienené odkázanosťou s ambulantnou formou soc. služby 2018 (AF)

Usmernenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR k štvrťročnému zúčtovaniu finančného príspevku za rok 2018 na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 71 ods. 6 a § 78a zákona o sociálnych službách poskytnutého na rozpočtový rok 2018 pre ambulantnú formu sociálnej služby

(ďalej len „usmernenie“)

V súlade s bodom 4.4 článku IV. a bodmi 6.2, 6.5, 6.7, 6.10, 6.11 a 6.14 až 6.17 článku VI. Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 71 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) na rozpočtový rok 2018 (ďalej len „zmluva“), resp. Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 78a zákona o sociálnych službách na rozpočtový rok 2018 (ďalej len „zmluva“), je obec, ako prijímateľ finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 71 ods. 6 zákona o sociálnych službách, s ambulantnou formou poskytovania tejto sociálnej služby (ďalej len „finančný príspevok“), a neverejný poskytovateľ, ako prijímateľ finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 78a zákona o sociálnych službách, s ambulantnou formou poskytovania tejto sociálnej služby (ďalej len „finančný príspevok“), povinná/povinný predložiť Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), ako poskytovateľovi tohto finančného príspevku zúčtovanie tohto finančného príspevku poskytnutého na rozpočtový rok 2018 za prvý, druhý a tretí štvrťrok 2018 , a to v termíne do 7 pracovných dní nasledujúceho mesiaca po uplynutí príslušného štvrťroka, ktorého sa neobsadenie miesta, zrušenie miesta alebo nezačatie poskytovania sociálnej služby týka, a to v členení podľa jednotlivých zariadení , pre ktoré je tento finančný príspevok určený, uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy : Konkretizácia finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby (ďalej len Príloha č. 1 zmluvy), a ak zariadenie poskytuje súčasne pobytovú formu sociálnej služby aj ambulantnú formu sociálnej služby, na toto zariadenie aj v členení podľa pobytovej a ambulantnej formy sociálnej služby.

Ak prijímateľ finančného príspevku poskytnutého na rozpočtový rok 2018 nepredloží ministerstvu kompletné a úplné zúčtovanie za prvý, druhý alebo tretí štvrťrok 2018 v zmysle tohto usmernenia do 7 pracovných dní nasledujúceho mesiaca po uplynutí príslušného štvrťroka, ktorého sa toto neobsadenie týka a nevráti do 7 pracovných dní nasledujúceho mesiaca po uplynutí štvrťroka, ktorého sa neobsadenie miesta, zrušenie miesta alebo nezačatie poskytovania sociálnej služby týka na príslušný účet ministerstva podľa bodu. 6.15 písm. a) a písm. b) článku VI. zmluvy z týchto dôvodov nevyčerpaný finančný príspevok za prvý, druhý alebo tretí štvrťrok 2018 spolu so zaslaním avíza o vrátení nevyčerpaného finančného príspevku za prvý, druhý alebo tretí štvrťrok 2018 podľa zmluvy, ministerstvo v zmysle bodu 3.14 písm. c) článku III. zmluvy pozastaví vyplatenie finančného príspevku poskytnutého na druhý, tretí, alebo štvrtý štvrťrok 2018, a to do doby predloženia tohto zúčtovania a vrátenia nevyčerpaného finančného príspevku za prvý, druhý alebo tretí štvrťrok 2018 na príslušný účet ministerstva podľa zmluvy, spolu so zaslaním avíza ministerstvu o vrátení nevyčerpaného finančného príspevku za prvý, druhý alebo tretí štvrťrok 2018 podľa zmluvy.

Pre každú uzatvorenú zmluvu musí byť vypracované štvrťročné zúčtovanie osobitne , a to aj v prípade, že prijímateľ finančného príspevku poskytuje ambulantnú formu sociálnej služby vo viacerých zariadeniach sociálnych služieb.
Prijímateľ finančného príspevku je povinný zaslať ministerstvu tabuľku Štvrťročné zúčtovanie 2018 spolu s povinnými prílohami:

PRÍLOHA 1 - Evidencia prijímateľov sociálnej služby za 2. Štvrťrok
Žiadame uviesť zoznam všetkých prijímateľov sociálnej služby v príslušnom štvrťroku, na základe uzatvorenej písomnej zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v zariadení, pre ktoré je finančný príspevok určený, s uvedením čísla miesta, ich mena, priezviska, rodného čísla, dátumu začatia, prípadne ukončenia poskytovania sociálnej služby. V prípade samoplatcov nebude uvedené číslo miesta.
Pri zmene – obsadení toho istého miesta iným prijímateľom sociálnej služby, žiadame uvádzať rovnaké číslo miesta, pričom týchto prijímateľov sociálnej služby žiadame uvádzať vždy pod seba.

PRÍLOHA 2 Evidencia počtu hodín poskytovanej sociálnej služby v zariadení s ambulantnou formou – uviesť zoznam všetkých miest , na ktoré bol v danom mesiaci poskytnutý finančný príspevok, s uvedením čísla miesta podľa prílohy č. 1 a počtu hodín v zariadení sociálnych služieb za každý pracovný deň v mesiaci. V tabuľke je možné pridávať riadky. PRÍLOHU 2 je potrebné vyplniť za každý mesiac daného štvrťroka osobitne.

PRÍLOHA 3 - Evidencia zamestnancov – uviesť za daný štvrťrok, ktorého sa zúčtovanie týka, zoznam všetkých zamestnancov, ktorý obsahuje uvedenie ich mena, priezviska a rodného čísla, druh pracovnoprávneho vzťahu (pracovný pomer, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o vykonaní práce, dohoda o brigádnickej práci študentov), pracovnú pozíciu, dátum vzniku a dátum ukončenia pracovnoprávneho vzťahu, dohodnutý rozsah pracovného času (týždenný pracovný úväzok v hodinách pre daný druh sociálnej služby.

UPOZORNENIE: Údaje v PRÍLOHE 1 k tabuľke Štvrťročné zúčtovanie 2018 je potrebné uviesť v členení podľa jednotlivých zariadení uvedených v Prílohe č. 1 zmluvy :

  • verejný poskytovateľ AF (vyberte si formát .xlsx alebo .ods )
  • neverejný poskytovateľ AF (vyberte si formát .xlsx alebo .ods )

Pokyn k výpočtu výšky vrátených finančných prostriedkov z neobsadených miest v zariadeniach podmienených odkázanosťou v štvrťročnom zúčtovaní za rok 2018 v zmysle zákona o sociálnych službách v znení účinnom od 1.1.2018

Mesto/obec predkladá údaje na tlačive uvedenom ako Verejný poskytovateľ_AF v členení podľa jednotlivých zariadení sociálnych služieb a druhu sociálnej služby v zariadení uvedených v Prílohe č. 1 zmluvy a neverejný poskytovateľ na tlačive uvedenom ako Neverejný poskytovateľ_AF v členení podľa jednotlivých zariadení sociálnych služieb a druhu sociálnej služby v zariadení uvedených v Prílohe č. 1 zmluvy.

Nevyčerpaný finančný príspevok je prijímateľ finančného príspevku povinný poukázať bezhotovostným prevodom na účet ministerstva podľa bodu 6.15 písm. a) alebo písm. b) článku VI zmluvy, pričom ako variabilný symbol uvedie číslo zmluvy.

Pred poukázaním nevyčerpaného finančného príspevku na príslušný účet ministerstva je prijímateľ povinný zaslať avízo písomnou formou , kde uvedie číslo zmluvy, číslo príslušného účtu ministerstva, výšku poukázaných alebo vrátených finančných prostriedkov, názov zariadenia sociálnych služieb a druh sociálnej služby v zariadení podľa Prílohy č. 1 zmluvy na adresu :
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, oddelenie financovania sociálnych služieb, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte príslušného zamestnanca oddelenia financovania sociálnych služieb ministerstva podľa začiatočného písmena názvu mesta/obce, organizácie:

Meno a priezvisko

Funkcia

Tel. číslo

Email

Verejní
poskyto- vatelia SS

Neverejní
poskyto- vatelia SS

Janková Elena, Ing.

vedúca oddelenia

02/2046 2174

elena.jankova@employment.gov.sk

Benková Tatiana, Mgr.

02/2046 2155

tatiana.benkova@employment.gov.sk

D, G,
Š, T, Ť

I, G, M,
T, Ť, V, Z

Bobocká Nataša, Ing., Mgr.

02/2046 2171

natasa.bobocka@employment.gov.sk

H, U, V,
Z, Ž

H, Ch, K, L

Čajdíková Eva, PhDr.

02/2046 2171

eva.cajdikova@employment.gov.sk

L, M

C, Č,
D, Ď, E

Pomšárová Jana, Mgr.

02/2046 2175

jana.pomsarova@employment.gov.sk

A, B, C, Č,
J, N, O

A, F, Š

Sivák Marek, Ing.

02/2046 2170

marek.sivak@employment.gov.sk

K, S

B, O, U

Starovičová Martina, Mgr.

02/2046 2101

martina.starovicova@employment.gov.sk

E, F, CH, I

S

Stašová Jana, Ing.

02/2046 2198

jana.stasova@employment.gov.sk

P, R

J, N, P, R

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti