Hlavné menu

Usmernenie k zúčtovaniu pre zariadenia podmienené odkázanosťou s pobytovou formou poskytovania soc. služby 2018 (PF)

Usmernenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR k záverečnému zúčtovaniu finančného príspevku za rok 2018 na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 71 ods. 6 a § 78a zákona o sociálnych službách poskytnutého na rozpočtový rok 2018 pre pobytovú formu sociálnej služby

(ďalej len „usmernenie“)

V súlade s bodom 4.4 článku IV. a bodmi 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8, 6.10, 6.13 a 6.14 až 6.17 článku VI. Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 71 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) na rozpočtový rok 2018 (ďalej len „zmluva“), resp. Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 78a zákona o sociálnych službách na rozpočtový rok 2018 (ďalej len „zmluva“), je obec, ako prijímateľ finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 71ods. 6 zákona o sociálnych službách, s pobytovou formou poskytovania tejto sociálnej služby (ďalej len „finančný príspevok“), a neverejný poskytovateľ, ako prijímateľ finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 78a zákona o sociálnych službách, s pobytovou formou poskytovania tejto sociálnej služby (ďalej len „finančný príspevok“), povinná/povinný predložiť Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), ako poskytovateľovi tohto finančného príspevku záverečné zúčtovanie tohto finančného príspevku poskytnutého na rozpočtový rok 2018 a zúčtovanie tohto finančného príspevku poskytnutého za štvrtý štvrťrok 2018 , a to v termíne od 1. januára 2019 do 31. marca 2019 , ktorého sa neobsadenie miesta, zrušenie miesta alebo nezačatie poskytovania sociálnej služby týka, a to v členení podľa jednotlivých zariadení , pre ktoré je tento finančný príspevok určený, uvedených v prílohe č. 1 zmluvy : Konkretizácia finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby (ďalej len Príloha č. 1 zmluvy), a ak zariadenie poskytuje súčasne pobytovú formu sociálnej služby aj ambulantnú formu sociálnej služby, na toto zariadenie aj v členení podľa pobytovej a ambulantnej formy sociálnej služby.

Ak prijímateľ finančného príspevku poskytnutého na rozpočtový rok 2018 nepredloží ministerstvu kompletné a úplné zúčtovanie za štvrtý štvrťrok 2018 a záverečné zúčtovanie poskytnutého finančného príspevku na rok 2018 v zmysle tohto usmernenia a nevráti na príslušný účet ministerstva nevyčerpaný finančný príspevok za rok 2018 podľa bodu. 6.15 písm. c) článku VI. zmluvy a nepoukáže výnosy z finančného príspevku za rok 2018 podľa bodu. 6.15 písm. d) článku VI. zmluvy spolu so zaslaním avíza o vrátení nevyčerpaného finančného príspevku za rok 2018 podľa zmluvy najneskôr do 31.marca 2019 , tomuto prijímateľovi, ak bude prijímateľom finančného príspevku na rozpočtový rok 2019, ministerstvo pozastaví vyplatenie finančného príspevku poskytnutého na rozpočtový rok 2019 na 2. štvrťrok, resp. na ďalšie nasledujúce štvrťroky 2019, a to do doby predloženia zúčtovania finančného príspevku poskytnutého na rozpočtový rok 2018 a vrátenia nevyčerpaného finančného príspevku za rok 2018 a poukázania výnosov z finančného príspevku za rok 2018 na príslušný účet ministerstva podľa zmluvy, spolu so zaslaním avíza ministerstvu o vrátení nevyčerpaného finančného príspevku za rok 2018 podľa zmluvy.

Pre každú uzatvorenú zmluvu musí byť vypracované zúčtovanie za štvrtý štvrťrok a záverečné zúčtovanie osobitne , v členení podľa jednotlivých zariadení uvedených v Prílohe č. 1 zmluvy, a to aj v prípade, že prijímateľ finančného príspevku poskytuje pobytovú forma sociálnej služby vo viacerých zariadeniach sociálnych služieb.
Prijímateľ finančného príspevku bol povinný v zmysle zmluvy článku IV. ods. 3.4 zmluvy použiť finančný príspevok v sume určenej pre jednotlivé zariadenia podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy, pre ktoré je tento finančný príspevok určený, a to v súlade so zákonom o sociálnych službách a so zmluvou, t. j. výlučne na spolufinancovanie ekonomicky oprávnených nákladov na mzdy a platy zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby v konkrétnom zariadení, t.j . aj na mzdy a platy zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby za mesiac december 2018, ktorých úhrada sa uskutoční v januári 2019.

Prijímateľ finančného príspevku je povinný zaslať ministerstvu tabuľku Štvrťročné zúčtovanie za štvrtý štvrťrok 2018 spolu s povinnými prílohami:
(záložka N_4.štvrťrok_2018, alebo V_4.štvrťrok_2018)

PRÍLOHA 1 - Evidencia prijímateľov sociálnej služby za 4. štvrťrok
Žiadame uviesť zoznam všetkých prijímateľov sociálnej služby v príslušnom štvrťroku, na základe uzatvorenej písomnej zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v zariadení, pre ktoré je finančný príspevok určený, s uvedením čísla miesta, ich mena, priezviska, rodného čísla, dátumu začatia, prípadne ukončenia poskytovania sociálnej služby. V prípade samoplatcov nebude uvedené číslo miesta.
Pri zmene – obsadení toho istého miesta iným prijímateľom sociálnej služby, žiadame uvádzať rovnaké číslo miesta, pričom týchto prijímateľov sociálnej služby žiadame uvádzať vždy pod seba.

PRÍLOHA 2 Evidencia počtu dní poskytovanej sociálnej služby v zariadení s pobytovou formou za mesiace október, november a december 2018 – Žiadame uviesť LEN neobsadené miesta, za ktoré bude vrátený finančný príspevok. Neobsadené dni, za ktoré nevzniká povinnosť vrátiť finančný príspevok sa v tejto prílohe neuvádzajú. Číslo miesta musí byť zhodné s číslom miesta uvedeným v PRÍLOHE 1 - Evidencia prijímateľov sociálnej služby.

Prijímateľ finančného príspevku je povinný zaslať ministerstvu tabuľku Záverečné zúčtovanie 2018 spolu s povinnými prílohami:
(záložka N_záverečné zúčtovanie_2018, alebo V_záverečné zúčtovanie_2018)

PRÍLOHA 3 - Evidencia zamestnancov – uviesť zoznam všetkých zamestnancov za rok 2018 bez ohľadu na zdroj financovania, ktorý obsahuje meno, priezvisko a rodné číslo, druh pracovnoprávneho vzťahu (pracovný pomer, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o vykonaní práce, dohoda o brigádnickej práci študentov), pracovnú pozíciu uvedenú v pracovnej zmluve, resp. v dohode , dátum vzniku a dátum ukončenia pracovnoprávneho vzťahu, dohodnutý rozsah pracovného času (týždenný pracovný úväzok v hodinách pre daný druh sociálnej služby a výšku mzdy a odvodov poistného na zdravotné poistenie a poistného na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom vyplatených zamestnancovi z finančného príspevku (ďalej len „odvody“) poskytnutého ministerstvom v roku 2018 plus výšku mzdy a odvodov za mesiac december 2018 vyplatených v januári 2019.
Ak má zamestnanec pracovný čas rozdelený medzi viac druhov a foriem sociálnej služby v zariadení uvedenom v Prílohe č. 1 zmluvy, súčet jeho miezd a odvodov zo zúčtovaní za každý druh a formu sociálnej služby uvedených v PRÍLOHÁCH 3 k Zúčtovaniu 2018 musí zodpovedať 100 % výšky miezd a odvodov za rok 2018 uhradených z finančného príspevku poskytnutého ministerstvom.

PRÍLOHA 4 – Súhrnná tabuľka k zúčtovaniu finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby podľa § 71 ods. 6 a § 78a zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách - EON – v prvom stĺpci uviesť výšku EON spolu a v druhom stĺpci výšku EON z poskytnutého finančného príspevku na sociálnu službu ministerstvom.

UPOZORNENIE: Údaje v PRÍLOHÁCH 1 až 3 k tabuľke Štvrťročné zúčtovanie 2018 je potrebné uviesť v členení podľa jednotlivých zariadení uvedených v Prílohe č. 1 zmluvy.

Záverečné zúčtovanie finančného príspevku zasielajte SPOLU so štvrťročným zúčtovaním v jednej obálke na adresu ministerstva, a to najneskôr do 31.03.2019.


  • verejný poskytovateľ PF (vyberte si formát . xlsx alebo . ods )
  • neverejný poskytovateľ PF (vyberte si formát . xlsx alebo . ods )Mesto/obec predkladá údaje na tlačive uvedenom ako Verejný poskytovateľ_PF v členení podľa jednotlivých zariadení sociálnych služieb a druhu sociálnej služby v zariadení uvedených v Prílohe č. 1 zmluvy a neverejný poskytovateľ na tlačive uvedenom ako Neverejný poskytovateľ_PF v členení podľa jednotlivých zariadení sociálnych služieb a druhu sociálnej služby v zariadení uvedených v Prílohe č. 1 zmluvy.

Nevyčerpaný finančný príspevok je prijímateľ finančného príspevku povinný poukázať bezhotovostným prevodom na účet ministerstva podľa bodu 6.15 písm. c) článku VI. zmluvy a výnosy z poskytnutého finančného príspevku podľa bodu 6.15 písm. d) článku VI. zmluvy , pričom ako variabilný symbol uvedie číslo zmluvy.

Pred poukázaním nevyčerpaného finančného príspevku vyplývajúceho zo záverečného zúčtovania, ako aj výnosov na príslušný účet ministerstva je prijímateľ povinný zaslať avízo písomnou formou , kde uvedie číslo zmluvy, číslo príslušného účtu ministerstva, výšku poukázaných alebo vrátených finančných prostriedkov, názov zariadenia sociálnych služieb a druh sociálnej služby v zariadení podľa Prílohy č. 1 zmluvy. Ak prijímateľ finančného príspevku poukáže na účet ministerstva jednou sumou nevyčerpaný finančný príspevok vyplývajúci zo zúčtovaní za viac druhov a foriem sociálnej služby podľa prílohy č. 1 zmluvy, je povinný v takom avíze uviesť výšku nevyčerpaného finančného príspevku aj osobitne podľa druhu a formy sociálnej služby uvedenej v Prílohe č. 1 zmluvy.
Zúčtovania finančného príspevku a avíza o vrátení nevyčerpaného finančného príspevku a o vrátení výnosov je prijímateľ povinný písomne zaslať na adresu :
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, oddelenie financovania sociálnych služieb, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte príslušného zamestnanca oddelenia financovania sociálnych služieb ministerstva podľa začiatočného písmena názvu mesta/obce, organizácie:

Meno a priezvisko

Funkcia

Tel. číslo

Email

Verejní
poskytovatelia SS

Neverejní
poskytovatelia SS

Janková Elena, Ing.

vedúca oddelenia

02/2046 2174

elena.jankova@employment.gov.sk

Benková Tatiana, Mgr.

02/2046 2155

tatiana.benkova@employment.gov.sk

D, G,
Š, T, Ť

I, G, M,
T, Ť, V, Z

Bobocká Nataša, Ing., Mgr.

02/2046 2171

natasa.bobocka@employment.gov.sk

H, U, V,
Z, Ž

H, Ch, K, L

Čajdíková Eva, PhDr.

02/2046 2171

eva.cajdikova@employment.gov.sk

L, M

C, Č,
D, Ď, E

Pomšárová Jana, Mgr.

02/2046 2175

jana.pomsarova@employment.gov.sk

A, B, C, Č,
J, N, O

A, F, Š

Sivák Marek, Ing.

02/2046 2170

marek.sivak@employment.gov.sk

K, S

B, O, U

Starovičová Martina, Mgr.

02/2046 2101

martina.starovicova@employment.gov.sk

E, F, CH, I

S

Stašová Jana, Ing.

02/2046 2198

jana.stasova@employment.gov.sk

P, R

J, N, P, RPokyn k výpočtu výšky vrátených finančných prostriedkov z neobsadených miest v zariadeniach podmienených odkázanosťou v štvrťročnom zúčtovaní za rok 2018 v zmysle zákona o sociálnych službách v znení účinnom od 01.01.2018

Neobsadené miesto v zariadení pri poskytovaní pobytovej sociálnej služby v zariadení na účely zúčtovania finančného príspevku upravuje bod 6.7 článok VI. zmluvy „ Za neobsadené miesta v zariadení sociálnych služieb na účely bodu 6.2 písm. f) článku VI. zmluvy sa považuje každé miesto v zariadení sociálnych služieb, na ktorom sa počas viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní neposkytuje sociálna služba z dôvodu neuzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby alebo neprítomnosti prijímateľa sociálnej služby, ak zmluva o poskytovaní sociálnej služby bola uzatvorená. Ak miesto v zariadení je obsadené menej ako 30 po sebe nasledujúcich dní, považuje sa za obsadené miesto v zariadení a nevznikne prijímateľovi povinnosť vrátiť finančný príspevok poskytovateľovi podľa bodu 6.10 článku VI. zmluvy .“
Výška finančného príspevku na 1 miesto na deň pre každé zariadenie sociálnych služieb a každý druh a formu sociálnej služby je uvedená v Prílohe č. 1 zmluvy v tvare s 5-miestnym desatinným číslom (napr. 14,30137 €) a vychádza z § 78d ods. 18 zákona o sociálnych službách.

Príklad 1.:
Prijímateľ finančného príspevku nezačal poskytovať sociálnu službu v zariadení sociálnych služieb podmienenom odkázanosťou (ďalej len „zariadenie“) s kapacitou 30 miest od 1.1.2018. Deň začatia je od 15. februára 2018.
Prijímateľ je podľa bodu . 4.7 článku IV zmluvy povinný vrátiť nevyčerpanú pomernú časť finančného príspevku ku dňu začatia poskytovania sociálnej služby v rámci štvrťročného zúčtovania, t.j. za 31 dní mesiaca január a 14 dní mesiaca február. Spolu za 45 dní.
Suma vráteného finančného príspevku z dôvodu nezačatia poskytovania sociálnej služby ku dňu zapísanému v registri za 30 neobsadených miest počas týchto 45 dní v rámci štvrťročného zúčtovania za prvý štvrťrok 2018 je:
14,30137 € / 1miesto/1 deň x 30 miest x 45 dní = 19 306,85 €

Príklad 2.:
V zariadení nie je obsadené miesto od 1. januára 2018 do 10. mája 2018, 11.mája 2018 bolo obsadené prijímateľom sociálnej služby (ďalej len „prijímateľ“).
Zariadenie vráti za prvý štvrťrok 2018 na príslušný účet ministerstva v zmysle bodu 6.10 článku VI. zmluvy finančný príspevok za neobsadené miesto v trvaní celého prvého štvrťroka (január, február, marec = 90 dní), t.j. 14,30137 € / 1miesto/1 deň x 1 miesto x 90 dní = 1 287,12 €.

Miesto však nie je obsadené až do 10. mája 2018, t.j. ďalších 40 dní, za ktoré je povinnosť túto pomernú časť finančného príspevku vrátiť v rámci štvrťročného zúčtovania za druhý štvrťrok 2018 (t.j. do 7. júla).
Miesto nebolo obsadené 40 dní, suma vráteného finančného príspevku za toto jedno neobsadené miesto počas týchto 40 dní v rámci štvrťročného zúčtovania za druhý štvrťrok 2018 je:
14,30137 € /1miesto/1 deň x 1 miesto x 40 dní = 572,05 €

Príklad 3.:
Prijímateľ sociálnej služby v zariadení uvoľní miesto 11. mája, ďalší prijímateľ nastúpi 10. júla.

Neobsadené miesto je od 12. mája do 9. júla, čo je 59 dní (20+30+9), z toho je neobsadených 50 dní v druhom štvrťroku a 9 dní v treťom štvrťroku.

1 miesto v druhom štvrťroku nie je obsadené 50 dní, suma vráteného finančného príspevku za toto jedno neobsadené miesto počas týchto 50 dní v rámci štvrťročného zúčtovania za druhý štvrťrok 2018 je: 14,30137 € /1 miesto/1deň x 1miesto x 50 dní = 715,07 € .

1 miesto v treťom štvrťroku nie je obsadené ďalších 9 dní, suma vráteného finančného príspevku za toto jedno neobsadené miesto počas týchto 9 dní v rámci štvrťročného zúčtovania za tretí štvrťrok 2018 je: 14,30137 € /1 miesto/1deň x 1miesto x 9 dní = 128,71

Príklad 4.:
Prijímateľ sociálnej služby v zariadeníje hospitalizovaný dňa 17. septembra a do zariadenia sa vráti 5.novembra.

Neobsadené miesto je od 17. septembra do 4. novembra, čo je 14 dní v treťom štvrťroku a ďalších 35 dní (31 + 4) v štvrtom štvrťroku. Spolu je to 49 dní.
Počet 14 neobsadených dní v treťom štvrťroku nepresiahol 30 neobsadených dní, z toho dôvodu nevyčerpaný finančný príspevok za tretí štvrťrok (14 dní) prijímateľ vráti v rámci záverečného zúčtovania finančného príspevku v termíne od 1.januára 2019 do 31. marca 2019.
Nakoľko štvrťročné zúčtovanie sa za štvrtý štvrťrok nevykonáva, nevyčerpaný finančný príspevok za štvrtý štvrťrok (35 dní) prijímateľ vráti v rámci záverečného zúčtovania finančného príspevku v termíne od 1.januára 2019 do 31. marca 2019.

1 miesto nie je obsadené 14 + 35 = 49 dní, suma vráteného finančného príspevku za toto jedno neobsadené počas týchto 49 dní v rámci záverečného zúčtovania do 31.marca 2019 je: 14,30137 € /1 miesto/ 1 deň x 1miesto x 49 dní = 700,77 .

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti