Hlavné menu

Usmernenie k zúčtovaniu pre zariadenia krízovej intervencie 2019 (KI)

Usmernenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR k štvrťročnému zúčtovaniu finančného príspevku za rok 2019 na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach krízovej intervencie podľa § 71 ods. 7 zákona o sociálnych službách a finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v nocľahárni podľa § 78aa zákona o sociálnych službách poskytnutého na rozpočtový rok 2019

(ďalej len „usmernenie“)

V súlade s bodom 4.4 , resp. 4.5 článku IV. a bodmi bodmi 5.3 až 5.6 článku V. Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach krízovej intervencie podľa § 71 ods. 7 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) na rozpočtový rok 2019 (ďalej len „zmluva“), resp. Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v nocľahárni podľa § 78aa zákona o sociálnych službách na rozpočtový rok 2019 (ďalej len „zmluva“), je obec, ako prijímateľ finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby (ďalej len „prijímateľ“) v zariadeniach krízovej intervencie podľa § 71 ods. 7 zákona o sociálnych službách (ďalej len „finančný príspevok“), a neverejný poskytovateľ, ako prijímateľ finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby (ďalej len „prijímateľ“) v nocľahárni podľa § 78aa zákona o sociálnych službách (ďalej len „finančný príspevok“), povinná/povinný predložiť Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), ako poskytovateľovi tohto finančného príspevku ročné zúčtovanie tohto finančného príspevku poskytnutého na rozpočtový rok 2019 a zúčtovanie tohto finančného príspevku poskytnutého za štvrtý štvrťrok 2019 , a to v termíne od 1. januára 2020 do 31. marca 2020 , ktorého sa neobsadenie miesta alebo zrušenie miesta týka, a to v členení podľa jednotlivých zariadení , pre ktoré je tento finančný príspevok určený, uvedených v prílohe č. 1 zmluvy : Konkretizácia finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby (ďalej len Príloha č. 1 zmluvy).
Ak prijímateľ finančného príspevku poskytnutého na rozpočtový rok 2019 nepredloží ministerstvu kompletné a úplné zúčtovanie za štvrtý štvrťrok 2019 a ročné zúčtovanie poskytnutého finančného príspevku na rok 2019 v zmysle tohto usmernenia a nevráti na príslušný účet ministerstva nevyčerpaný finančný príspevok za rok 2019 podľa bodu 5.4 písm. b) článku V. zmluvy a nepoukáže výnosy z finančného príspevku za rok 2019 podľa bodu 5.4 písm. c) článku V. zmluvy spolu so zaslaním avíza o vrátení nevyčerpaného finančného príspevku za rok 2019 podľa zmluvy najneskôr do 31.marca 2019 , tomuto prijímateľovi, ak bude prijímateľom finančného príspevku na rozpočtový rok 2020, ministerstvo pozastaví vyplatenie finančného príspevku poskytnutého na rozpočtový rok 2020 na 2. štvrťrok, resp. na ďalšie nasledujúce štvrťroky 2020, a to do doby predloženia zúčtovania finančného príspevku poskytnutého na rozpočtový rok 2019 a vrátenia nevyčerpaného finančného príspevku za rok 2019 a poukázania výnosov z finančného príspevku za rok 2019 na príslušný účet ministerstva podľa zmluvy, spolu so zaslaním avíza ministerstvu o vrátení nevyčerpaného finančného príspevku za rok 2019 podľa zmluvy.

UPOZORNENIE : Všetkým prijímateľom odporúčame zaslať tabuľky ročného a štvrťročného zúčtovania za rok 2019 a vrátiť nevyčerpaný finančný príspevok zo zúčtovania na príslušný účet ministerstva v dostatočnom časovom predstihu . Vznikne tak priestor na odstránenie prípadných nedostatkov a chýb vyplývajúcich zo zúčtovania, čím sa predíde pozastaveniu vyplatenia finančného príspevku na 2. štvrťrok rozpočtového roka 2020 zo strany ministerstva.

Prijímateľ finančného príspevku je povinný zaslať ministerstvu tabuľku Štvrťročné zúčtovanie za štvrtý štvrťrok 2019 spolu s povinnou prílohou:

PRÍLOHA 1 - Počet prijímateľov sociálnej služby – uviesť v členení podľa jednotlivých mesiacov a dní počet prijímateľov sociálnej služby, ktorým bola poskytovaná sociálna služba počas celého 4. štvrťroka 2019. V tabuľke je možné pridávať riadky.

Prijímateľ finančného príspevku je povinný zaslať ministerstvu tabuľku Ročné zúčtovanie 2019 spolu s povinnou prílohou:

PRÍLOHA 2 k tabuľke Zúčtovanie 2019 - Súhrnná tabuľka k zúčtovaniu finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby podľa § 71 ods. 7 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách – uviesť výšku ekonomicky oprávnených nákladov podľa jednotlivých bodov tabuľky. V prvom stĺpci je potrebné uviesť všetky EON spolu za rok 2019. V druhom stĺpci výšku EON z poskytnutého finančného príspevku na sociálnu službu ministerstvom.

Tabuľky a prílohy pre mesto/obec (vyberte si formát .xlsx alebo .ods )

Tabuľky a prílohy pre neverejného poskytovateľa (vyberte si formát .xlsx alebo .ods )
UPOZORNENIE: Údaje v PRÍLOHE 1 k tabuľke Zúčtovanie 2019 je potrebné uviesť v členení podľa jednotlivých zariadení uvedených v Prílohe č. 1 tejto zmluvy :
Nevyčerpaný finančný príspevok je prijímateľ finančného príspevku povinný poukázať bezhotovostným prevodom na účet ministerstva podľa bodu 5.4 písm. b) článku V. zmluvy a výnosy podľa bodu 5.4 písm. c) článku V. zmluvy , pričom ako variabilný symbol uvedie číslo zmluvy a špecifický symbol uvedie v tvare: 0448201900.
Pred poukázaním nevyčerpaného finančného príspevku na príslušný účet ministerstva je prijímateľ povinný zaslať avízo písomnou formou , kde uvedie číslo zmluvy, číslo príslušného účtu ministerstva, výšku poukázaných alebo vrátených finančných prostriedkov, názov zariadenia sociálnych služieb, IČO a druh sociálnej služby v zariadení podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy.
Zúčtovania finančného príspevku a avíza o vrátení nevyčerpaného finančného príspevku a o vrátení výnosov je prijímateľ povinný písomne zaslať na adresu :
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, oddelenie financovania sociálnych služieb, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte príslušného zamestnanca oddelenia financovania sociálnych služieb ministerstva podľa začiatočného písmena názvu obce/mesta, organizácie:

Meno a priezvisko

Funkcia

Tel. číslo

Email

Verejní
poskytovatelia SS

Neverejní
poskytovatelia SS

Janková Elena, Ing.

vedúca oddelenia

02/2046 2174

elena.jankova@employment.gov.sk

Benková Tatiana, Mgr.

02/2046 2155

tatiana.benkova@employment.gov.sk

D, G,
Š, T, Ť, V

I, G, M,
T, Ť, V, Z, Ž

Čajdíková Eva, PhDr.

02/2046 2171

eva.cajdikova@employment.gov.sk

L, M, U, Ž

C, Č,
D, Ď, E

Kissová Sylvia, Mgr.

02/2046 2175

sylvia.kissova@employment.gov.sk

A, B, C, Č,
H, J, N, O

A, F, Š

Sivák Marek, Ing.

02/2046 2170

marek.sivak@employment.gov.sk

K, S

B, H, CH, K, O, U

Belanová Jana, Mgr.

02/2046 2101

jana.belanova@employment.gov.sk

E, F, CH, I, Z

S

Stašová Jana, Ing.

02/2046 2198

jana.stasova@employment.gov.sk

P, R

J, L, N, P, R

Pokyn k výpočtu výšky vrátených finančných prostriedkov z neobsadených miest v zariadení krízovej intervencie v štvrťročnom zúčtovaní za rok 2019 v zmysle zákona o sociálnych službách v znení účinnom od 01.01.2018

Nárok na finančný príspevok podľa § 71 ods. 7 a § 78aa zákona o sociálnych službách pri poskytovaní pobytovej sociálnej služby v zariadení nevzniká na miesto v zariadení, na ktorom sa počas viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní neposkytuje sociálna služba z dôvodu

a) neuzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby alebo b) neprítomnosti prijímateľa sociálnej služby, ak zmluva o poskytnutí sociálnej služby bola uzatvorená.

Nárok na finančný príspevok nevzniká ani na miesta podľa bodov 3.9, 3.10, 3.12, 3.13, 3.15 a 3.17 článku III. zmluvy a podľa § 78d ods. 7 a 8 zákona o sociálnych službách.

Príklad 1.:

Prijímateľ finančného príspevku nezačal poskytovať sociálnu službu v zariadení krízovej intervencie (ďalej len „zariadenie“), napr. v nocľahárni s kapacitou 30 miest od 1.1.2019. Deň začatia je od 15. februára 2019. Prijímateľ je povinný vrátiť nevyčerpanú pomernú časť finančného príspevku ku dňu začatia poskytovania sociálnej služby v rámci štvrťročného zúčtovania, t.j. za 31 dní mesiaca január a 14 dní mesiaca február. Spolu za 45 dní. Suma vráteného finančného príspevku z dôvodu nezačatia poskytovania sociálnej služby ku dňu zapísanému v registri za 30 neobsadených miest počas týchto 45 dní v rámci štvrťročného zúčtovania za prvý štvrťrok 2019 je: Suma na 1 miesto/1 deň v nocľahárni je : (120 eur : 365 dní) x 12 mesiacov = 3,95 eura/1 miesto/1 deň. 30 miest nie je obsadených 45 dní, suma vráteného finančného príspevku za týchto 30 neobsadených miest počas týchto 45 dní v rámci štvrťročného zúčtovania za druhý štvrťrok 2019 je: 3,95 eura/1miesto/1 deň x 30 miest x 45 dní = 5 332,50 eura

Príklad 2.:

V útulku nie je obsadené miesto od 1.januára 2019 do 10.mája 2019, 11.mája 2019 je obsadené prijímateľom sociálnej služby. Zariadenie vráti za prvý štvrťrok 2019 na príslušný účet ministerstva za neobsadené miesto v trvaní celého prvého štvrťroka (január, február, marec), t.j. 150 eur x 1 miesto x 3 mesiace = 450 eur. Miesto však nie je obsadené až do 10. mája 2019, t.j. ďalších 40 dní, za ktoré je povinnosť túto pomernú časť finančného príspevku vrátiť v rámci štvrťročného zúčtovania za druhý štvrťrok 2019. Výpočet tejto pomernej časti finančného príspevku, ktorú je potrebné v rámci štvrťročného zúčtovania finančného príspevku za druhý štvrťrok 2019 vrátiť bude nasledovný: Suma na 1 miesto/1 deň v útulku : (150eur : 365 dní) x 12mesiacov = 4,93 eura/1 miesto/1 deň. Miesto nie je obsadené 40 dní, suma vráteného finančného príspevku za toto jedno neobsadené miesto počas týchto 40 dní v rámci štvrťročného zúčtovania za druhý štvrťrok 2019 je: 4,93 eura/1miesto/1 deň x 1 miesto x 40 dní = 197,20 eura.

Príklad 3.:

Prijímateľ sociálnej služby v zariadení domov na pol ceste uvoľní miesto 11. mája, ďalší prijímateľ nastúpi 10. júla. Neobsadené miesto je od 12. mája do 9. júla, čo je 59 dní (20+30+9), z toho je neobsadených 50 dní v druhom štvrťroku a 9 dní v treťom štvrťroku. Výpočet pomernej časti finančného príspevku, ktorú je potrebné vrátiť v rámci štvrťročného zúčtovania finančného príspevku za druhý štvrťrok 2019 bude nasledovný: Suma na 1 miesto/1 deň v domove na pol ceste : (150 eur : 365 dní) x 12 mesiacov = 4,93 eura/1 miesto/1 deň.

1 miesto v druhom štvrťroku nie je obsadené 50 dní, suma vráteného finančného príspevku za toto jedno neobsadené miesto počas týchto 50 dní v rámci štvrťročného zúčtovania za druhý štvrťrok 2019 je: 4,93 eura/1 miesto/1deň x 1miesto x 50 dní = 246,50 eura.

1 miesto v treťom štvrťroku nie je obsadené ďalších 9 dní, suma vráteného finančného príspevku za toto jedno neobsadené miesto počas týchto 9 dní v rámci štvrťročného zúčtovania za tretí štvrťrok 2019 je: 4,93 eura/1 miesto/1deň x 1miesto x 9 dní = 44,37 eura.

Príklad 4.: Prijímateľ sociálnej služby v zariadení núdzového bývania je hospitalizovaný dňa 17. septembra a do zariadenia sa vráti 5.novembra. Neobsadené miesto je od 17. septembra do 4. novembra, čo je 14 dní v treťom štvrťroku a ďalších 35 dní (31 + 4) v štvrtom štvrťroku. Spolu je to 49 dní. Nakoľko počet 14 neobsadených dní v treťom štvrťroku nepresiahol 30 neobsadených dní, nevyčerpaný finančný príspevok za tretí štvrťrok prijímateľ vráti v rámci štvrťročného zúčtovania za štvrtý štvrťrok 2019 spolu s neobsadenými dňami za štvrtý štvrťrok (14+35 dní). Suma na 1 miesto/1 deň v zariadení núdzového bývania : (150 eur : 365 dní) x 12 mesiacov = 4,93 eura/1 miesto/1 deň.

1 miesto nie je obsadené 49 dní, suma vráteného finančného príspevku za toto jedno neobsadené počas týchto 49 dní je: 4,93 eura/1 miesto/ 1 deň x 1miesto x 49 dní = 241,57 eura.

Prepočítacie koeficienty na jeden deň neobsadenia:

- nocľaháreň: 3,95 eura/1 miesto/1 deň - útulok: 4,93 eura/1 miesto/1 deň - domov na pol ceste: 4,93 eura/1 miesto/1 deň - zariadenienúdzového bývania: 4,93 eura/1 miesto/1 deň

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk