Hlavné menu

Usmernenie k zúčtovaniu pre zariadenia krízovej intervencie 2019 (KI)

Usmernenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR k štvrťročnému zúčtovaniu finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach krízovej intervencie podľa § 71 ods. 7 zákona o sociálnych službách a finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v nocľahárni podľa § 78aa zákona o sociálnych službách poskytnutého na rozpočtový rok 2019

(ďalej len „usmernenie“)

V súlade s bodom 4.2 článku IV. a bodmi 5.2, 5.4, 5.5, 5.6 článku V. Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach krízovej intervencie podľa § 71 ods. 7 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) na rozpočtový rok 2019 (ďalej len „zmluva“), resp. Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v nocľahárni podľa § 78aa zákona o sociálnych službách na rozpočtový rok 2019 (ďalej len „zmluva“), je obec, ako prijímateľ finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach krízovej intervencie podľa § 71 ods. 7 zákona o sociálnych službách (ďalej len „finančný príspevok“), a neverejný poskytovateľ, ako prijímateľ finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v nocľahárni podľa § 78aa zákona o sociálnych službách (ďalej len „finančný príspevok“), povinná/povinný predložiť Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), ako poskytovateľovi tohto finančného príspevku zúčtovanie tohto finančného príspevku poskytnutého na rozpočtový rok 2019 za prvý, druhý a tretí štvrťrok 2019, a to v termíne do 10 pracovných dní nasledujúceho mesiaca po uplynutí príslušného štvrťroka, ktorého sa neobsadenie miesta, zrušenie miesta alebo nezačatie poskytovania sociálnej služby týka.


Prijímateľ finančného príspevku je povinný podľa bodu 4.2 článku IV. zmluvy predložiť zúčtovanie finančného príspevku za prvý, druhý alebo tretí štvrťrok vyplateného na príslušný štvrťrok 2019 v členení podľa jednotlivých zariadení, pre ktoré je tento finančný príspevok určený, uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy: Konkretizácia finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby (ďalej len Príloha č. 1 tejto zmluvy).


Ak prijímateľ finančného príspevku poskytnutého na rozpočtový rok 2019 nepredloží ministerstvu kompletné a úplné zúčtovanie za prvý, druhý alebo tretí štvrťrok 2019 v zmysle tohto usmernenia do 10 pracovných dní nasledujúceho mesiaca po uplynutí príslušného štvrťroka, ktorého sa toto neobsadenie týka a nevráti do 10 pracovných dní nasledujúceho mesiaca po uplynutí štvrťroka, ktorého sa neobsadenie miesta, zrušenie miesta alebo nezačatie poskytovania sociálnej služby týka na príslušný účet ministerstva podľa bodu 5.4 písm. a) článku V. zmluvy z týchto dôvodov nevyčerpaný finančný príspevok za prvý, druhý alebo tretí štvrťrok 2019 spolu so zaslaním avíza o vrátení nevyčerpaného finančného príspevku za prvý, druhý alebo tretí štvrťrok 2019 podľa zmluvy, ministerstvo v zmysle bodu 3.22 písm. b), c) a d) článku III. zmluvy pozastaví vyplatenie finančného príspevku poskytnutého na druhý, tretí, alebo štvrtý štvrťrok 2019, a to do doby predloženia tohto zúčtovania a vrátenia nevyčerpaného finančného príspevku za prvý, druhý alebo tretí štvrťrok 2019 na príslušný účet ministerstva podľa zmluvy, spolu so zaslaním avíza ministerstvu o vrátení nevyčerpaného finančného príspevku za prvý, druhý alebo tretí štvrťrok 2019 podľa zmluvy.

Prijímateľ finančného príspevku je povinný zaslať ministerstvu tabuľku Štvrťročné zúčtovanie 2019 spolu s povinnou prílohou:

PRÍLOHA 1- Počet prijímateľov sociálnej služby – uviesť v členení podľa jednotlivých mesiacov a dní počet prijímateľov sociálnej služby, ktorým bola poskytovaná sociálna služba počas celého štvrťroka, ktorého sa zúčtovanie týka. V tabuľke je možné pridávať riadky. Prílohu treba vyplniť za každý mesiac osobitne.

PRÍLOHA 2 Čestné vyhlásenie – primátorom/starostom, alebo štatutárnym zástupcom podpísané a pečiatkou opatrené čestné vyhlásenie.

UPOZORNENIE: Údaje v PRÍLOHE 1 k tabuľke Štvrťročné zúčtovanie 2019 je potrebné uviesť v členení podľa jednotlivých zariadení uvedených v Prílohe č. 1 tejto zmluvy :

  • verejný poskytovateľ KI (vyberte si formát .xlsx alebo .ods )
  • neverejný poskytovateľ KI (vyberte si formát .xlsx alebo .ods )

Mesto/obec predkladá údaje na tlačive uvedenom ako Verejný poskytovateľ_KI v členení podľa jednotlivých zariadení sociálnych služieb a druhu sociálnej služby v zariadení uvedených v Prílohe č. 1 tejto zmluvy a neverejný poskytovateľ na tlačive uvedenom ako Neverejný poskytovateľ_KI v členení podľa jednotlivých nocľahární uvedených v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.

Nevyčerpaný finančný príspevok je prijímateľ finančného príspevku povinný poukázať bezhotovostným prevodom na účet ministerstva podľa bodu 5.4 písm. a) článku V. zmluvy.

Prijímateľ pri vrátení finančného príspevku za neobsadené miesta za prvý, druhý alebo tretí štvrťrok 2019 je povinný uviesť číslo zmluvy ako variabilný symbol a špecifický symbol uvedie v tvare: 044820190x, kde x špecifického symbolu bude číslo štvrťroka, za ktorý sa nevyčerpaný finančný príspevok vracia na účet ministerstva.

Pred poukázaním nevyčerpaného finančného príspevku na príslušný účet ministerstva je prijímateľ povinný zaslať avízo písomnou formou , kde uvedie číslo zmluvy, číslo príslušného účtu ministerstva, výšku poukázaných alebo vrátených finančných prostriedkov, názov zariadenia sociálnych služieb, IČO a druh sociálnej služby v zariadení podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy na adresu:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, oddelenie financovania sociálnych služieb, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava.
V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte príslušného zamestnanca oddelenia financovania sociálnych služieb ministerstva podľa začiatočného písmena názvu obce/mesta, organizácie:


Meno a priezvisko

Funkcia

Tel. číslo

Email

Verejní
poskyto-vatelia SS

Neverejní
poskyto-vatelia SS

Janková Elena, Ing.

vedúca oddelenia

02/2046 2174

elena.jankova@employment.gov.sk

Benková Tatiana, Mgr.

02/2046 2155

tatiana.benkova@employment.gov.sk

D, G,
Š, T, Ť, V

I, G, M,
T, Ť, V, Z, Ž

Čajdíková Eva, PhDr.

02/2046 2171

eva.cajdikova@employment.gov.sk

L, M, U, Ž

C, Č,
D, Ď, E

Pomšárová Jana, Mgr.

02/2046 2175

jana.pomsarova@employment.gov.sk

A, B, C, Č,
H, J, N, O

A, F, Š

Sivák Marek, Ing.

02/2046 2170

marek.sivak@employment.gov.sk

K, S

B, H, CH,
K, O, U

Starovičová Martina, Mgr.

02/2046 2101

martina.starovicova@employment.gov.sk

E, F, CH, I, Z

S

Stašová Jana, Ing.

02/2046 2198

jana.stasova@employment.gov.sk

P, R

J, L, N, P, R

Pokyn k výpočtu výšky vrátených finančných prostriedkov z neobsadených miest v zariadení krízovej intervencie v štvrťročnom zúčtovaní za rok 2019 v zmysle zákona o sociálnych službách v znení účinnom od 01.01.2018

Za neobsadené miesto na účely zúčtovania finančného príspevku sa považuje každé miesto, na ktorom sa počas viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní neposkytuje sociálna služba z dôvodu neprítomnosti prijímateľa sociálnej služby.

Príklad 1.:
Prijímateľ finančného príspevku nezačal poskytovať sociálnu službu v zariadení krízovej intervencie (ďalej len „zariadenie“), napr. v nocľahárni s kapacitou 30 miest od 1.1.2019. Deň začatia je od 15. februára 2019.
Prijímateľ je povinný vrátiť nevyčerpanú pomernú časť finančného príspevku ku dňu začatia poskytovania sociálnej služby v rámci štvrťročného zúčtovania, t.j. za 31 dní mesiaca január a 14 dní mesiaca február. Spolu za 45 dní.
Suma vráteného finančného príspevku z dôvodu nezačatia poskytovania sociálnej služby ku dňu zapísanému v registri za 30 neobsadených miest počas týchto 45 dní v rámci štvrťročného zúčtovania za prvý štvrťrok 2019 je:
Suma na 1 miesto/1 deň v nocľahárni je : (120 eur : 365 dní) x 12 mesiacov = 3,95 eura/1 miesto/1 deň.
30 miest nie je obsadených 45 dní, suma vráteného finančného príspevku za týchto 30 neobsadených miest počas týchto 45 dní v rámci štvrťročného zúčtovania za druhý štvrťrok 2019 je:
3,95 eura/1miesto/1 deň x 30 miest x 45 dní = 5 332,50 eura

Príklad 2.:
V útulku nie je obsadené miesto od 1.januára 2019 do 10.mája 2019, 11.mája 2019 je obsadené prijímateľom sociálnej služby.

Zariadenie vráti za prvý štvrťrok 2019 na príslušný účet ministerstva za neobsadené miesto v trvaní celého prvého štvrťroka (január, február, marec), t.j. 150 eur x 1 miesto x 3 mesiace = 450 eur.
Miesto však nie je obsadené až do 10. mája 2019, t.j. ďalších 40 dní, za ktoré je povinnosť túto pomernú časť finančného príspevku vrátiť v rámci štvrťročného zúčtovania za druhý štvrťrok 2019.
Výpočet tejto pomernej časti finančného príspevku, ktorú je potrebné v rámci štvrťročného zúčtovania finančného príspevku za druhý štvrťrok 2019 vrátiť bude nasledovný:
Suma na 1 miesto/1 deň v útulku : (150eur : 365 dní) x 12mesiacov = 4,93 eura/1 miesto/1 deň.
Miesto nie je obsadené 40 dní, suma vráteného finančného príspevku za toto jedno neobsadené miesto počas týchto 40 dní v rámci štvrťročného zúčtovania za druhý štvrťrok 2019 je:
4,93 eura/1miesto/1 deň x 1 miesto x 40 dní = 197,20 eura.

Príklad 3.:

Prijímateľ sociálnej služby v zariadení domov na pol ceste uvoľní miesto 11. mája, ďalší prijímateľ nastúpi 10. júla.
Neobsadené miesto je od 12. mája do 9. júla, čo je 59 dní (20+30+9), z toho je neobsadených 50 dní v druhom štvrťroku a 9 dní v treťom štvrťroku.
Výpočet pomernej časti finančného príspevku, ktorú je potrebné vrátiť v rámci štvrťročného zúčtovania finančného príspevku za druhý štvrťrok 2019 bude nasledovný:
Suma na 1 miesto/1 deň v domove na pol ceste : (150 eur : 365 dní) x 12 mesiacov = 4,93 eura/1 miesto/1 deň.

1 miesto v druhom štvrťroku nie je obsadené 50 dní, suma vráteného finančného príspevku za toto jedno neobsadené miesto počas týchto 50 dní v rámci štvrťročného zúčtovania za druhý štvrťrok 2019 je: 4,93 eura/1 miesto/1deň x 1miesto x 50 dní = 246,50 eura.

1 miesto v treťom štvrťroku nie je obsadené ďalších 9 dní, suma vráteného finančného príspevku za toto jedno neobsadené miesto počas týchto 9 dní v rámci štvrťročného zúčtovania za tretí štvrťrok 2019 je: 4,93 eura/1 miesto/1deň x 1miesto x 9 dní = 44,37 eura.

Príklad 4.:
Prijímateľ sociálnej služby v zariadení núdzového bývania je hospitalizovaný dňa 17. septembra a do zariadenia sa vráti 5.novembra.
Neobsadené miesto je od 17. septembra do 4. novembra, čo je 14 dní v treťom štvrťroku a ďalších 35 dní (31 + 4) v štvrtom štvrťroku. Spolu je to 49 dní.
Nakoľko počet 14 neobsadených dní v treťom štvrťroku nepresiahol 30 neobsadených dní, nevyčerpaný finančný príspevok za tretí štvrťrok prijímateľ vráti v rámci štvrťročného zúčtovania za štvrtý štvrťrok 2019 spolu s neobsadenými dňami za štvrtý štvrťrok (14+35 dní).
Suma na 1 miesto/1 deň v zariadení núdzového bývania : (150 eur : 365 dní) x 12 mesiacov = 4,93 eura/1 miesto/1 deň.

1 miesto nie je obsadené 49 dní, suma vráteného finančného príspevku za toto jedno neobsadené počas týchto 49 dní je: 4,93 eura/1 miesto/ 1 deň x 1miesto x 49 dní = 241,57 eura.

Prepočítacie koeficienty na jeden deň neobsadenia:

- nocľaháreň: 3,95 eura/1 miesto/1 deň
- útulok: 4,93 eura/1 miesto/1 deň
- domov na pol ceste: 4,93 eura/1 miesto/1 deň
- zariadenienúdzového bývania: 4,93 eura/1 miesto/1 deň

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti