Hlavné menu

Usmernenie k zúčtovaniu pre zariadenia podmienené odkázanosťou s ambulantnou formou ambulantnou soc. služby 2019 (AF)

Usmernenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR k ročnému zúčtovaniu finančného príspevku za rok 2019 na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 71 ods. 6 a § 78a zákona o sociálnych službách poskytnutého na rozpočtový rok 2019 pre ambulantnú formu sociálnej služby

(ďalej len „usmernenie“)

V súlade s bodom 4.4, resp. 4.5 článku IV. a bodmi 5.3 až 5.6 článku V. Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 71 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) na rozpočtový rok 2019 (ďalej len „zmluva“), resp. Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 78a zákona o sociálnych službách na rozpočtový rok 2019 (ďalej len „zmluva“), je obec, ako prijímateľ finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 71ods. 6 zákona o sociálnych službách (ďalej len „prijímateľ“) s ambulantnou formou poskytovania tejto sociálnej služby (ďalej len „finančný príspevok“), a neverejný poskytovateľ, ako prijímateľ finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 78a zákona o sociálnych službách (ďalej len „prijímateľ“) s ambulantnou formou poskytovania tejto sociálnej služby (ďalej len „finančný príspevok“), povinná/povinný predložiť Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), ako poskytovateľovi tohto finančného príspevku záverečné zúčtovanie tohto finančného príspevku poskytnutého na rozpočtový rok 2019 a zúčtovanie tohto finančného príspevku poskytnutého za štvrtý štvrťrok 2019 , a to v termíne od 1. januára 2020 do 31. marca 2020 , ktorého sa neobsadenie miesta alebo zrušenie miesta týka, a to v členení podľa jednotlivých zariadení , pre ktoré je tento finančný príspevok určený, uvedených v prílohe č. 1 zmluvy : Konkretizácia finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby (ďalej len Príloha č. 1 zmluvy), a ak zariadenie poskytuje súčasne pobytovú formu sociálnej služby aj ambulantnú formu sociálnej služby, na toto zariadenie aj v členení podľa pobytovej a ambulantnej formy sociálnej služby.
Ak prijímateľ finančného príspevku poskytnutého na rozpočtový rok 2019 nepredloží ministerstvu kompletné a úplné zúčtovanie za štvrtý štvrťrok 2019 a záverečné zúčtovanie poskytnutého finančného príspevku na rok 2019 v zmysle tohto usmernenia a nevráti na príslušný účet ministerstva nevyčerpaný finančný príspevok za rok 2019 podľa bodu 5.4 písm. b) článku V. zmluvy a nepoukáže výnosy z finančného príspevku za rok 2019 podľa bodu 5.4 písm. c) článku V. zmluvy spolu so zaslaním avíza o vrátení nevyčerpaného finančného príspevku za rok 2019 podľa zmluvy najneskôr do 31.marca 2020 , tomuto prijímateľovi, ak bude prijímateľom finančného príspevku na rozpočtový rok 2020, ministerstvo pozastaví vyplatenie finančného príspevku poskytnutého na rozpočtový rok 2020 na 2. štvrťrok, resp. na ďalšie nasledujúce štvrťroky 2020, a to do doby predloženia zúčtovania finančného príspevku poskytnutého na rozpočtový rok 2019 a vrátenia nevyčerpaného finančného príspevku za rok 2019 a poukázania výnosov z finančného príspevku za rok 2019 na príslušný účet ministerstva podľa zmluvy, spolu so zaslaním avíza ministerstvu o vrátení nevyčerpaného finančného príspevku za rok 2019 podľa zmluvy.

Prijímateľ bol povinný finančný príspevok v sume určenej pre jednotlivé zariadenia podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy použiť v zmysle ods. 3.8 článku III. zmluvy, t. j. výlučne na spolufinancovanie ekonomicky oprávnených nákladov na mzdy a platy zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby v konkrétnom zariadení, a to aj na mzdy a platy zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby za mesiac december 2019, ktorých úhrada sa uskutoční v januári 2020.

UPOZORNENIE : Všetkým prijímateľom odporúčame zaslať tabuľky záverečného a štvrťročného zúčtovania za rok 2019 a vrátiť nevyčerpaný finančný príspevok zo zúčtovania na príslušný účet ministerstva v dostatočnom časovom predstihu . Vznikne tak priestor na odstránenie prípadných nedostatkov a chýb vyplývajúcich zo zúčtovania, čím sa predíde pozastaveniu vyplatenia finančného príspevku na 2. štvrťrok rozpočtového roka 2020 zo strany ministerstva.

Prijímateľ finančného príspevku je povinný zaslať ministerstvu tabuľku Štvrťročné zúčtovanie za štvrtý štvrťrok 2019 spolu s povinnými prílohami: (záložka Zúčtovanie_4Q_2019_AF)

PRÍLOHA 1 - Evidencia prijímateľov sociálnej služby za 4. štvrťrok Žiadame uviesť zoznam všetkých prijímateľov sociálnej služby, ktorým bola poskytovaná sociálna služba v štvrtom štvrťroku na základe uzatvorenej písomnej zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v zariadení, pre ktoré je finančný príspevok určený, s uvedením čísla miesta, ich mena, priezviska, rodného čísla, dátumu začatia, prípadne ukončenia poskytovania sociálnej služby a uviesť počet hodín poskytovania sociálnej služby podľa zmluvy s prijímateľom sociálnej služby na 1 pracovný deň. V prípade samoplatcov sa číslo miesta neuvádza . Pri zmene – obsadení toho istého miesta iným prijímateľom sociálnej služby, žiadame uvádzať rovnaké číslo miesta, pričom týchto prijímateľov sociálnej služby žiadame uvádzať vždy pod seba .

PRÍLOHA 2 Evidencia počtu hodín poskytovanej sociálnej služby v zariadení s ambulantnou formou za mesiace október, november a december 2019 – uviesť zoznam všetkých miest , na ktoré bol poskytnutý finančný príspevok, číslo miesta a počet hodín poskytovania sociálnej služby podľa zmluvy s prijímateľom sociálnej služby na 1 pracovný deň bude automaticky skopírované z tabuľky PRÍLOHA 1 - Evidencia prijímateľov sociálnej služby za 4. štvrťrok. Počty hodín žiadame zaokrúhľovať na pol hodiny smerom nahor (napr. 6,50) a zároveň nepoužívať skratky hod./min.

Stĺpec Počet dní neprítomnosti prijímateľa sociálnej služby z mesiaca september žiadame vypĺňať len v tom prípade, ak v mesiaci september začala plynúť neobsadenosť konkrétneho miesta, ktorá pokračuje pokračuje do ďalších mesiacov a zároveň počet neobsadených dní presiahne počet 20 pracovných dní. V takomto prípade prijímateľovi vzniká povinnosť pomernú časť finančného príspevku za takéto miesto vrátiť.

PRÍLOHU 2 je potrebné vyplniť za každý mesiac daného štvrťroka osobitne.

Prijímateľ finančného príspevku je povinný zaslať ministerstvu tabuľku Ročné zúčtovanie 2019 spolu s povinnými prílohami:

(záložka Ročné zúčtovanie_ 2019_AF)

PRÍLOHA 3 - Evidencia zamestnancov za rok 2019 – uviesť zoznam všetkých zamestnancov za rok 2019 bez ohľadu na zdroj financovania, ktorý obsahuje meno, priezvisko a rodné číslo, druh pracovnoprávneho vzťahu (pracovný pomer, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o vykonaní práce, dohoda o brigádnickej práci študentov), pracovnú pozíciu uvedenú v pracovnej zmluve, resp. v dohode , dátum vzniku a dátum ukončenia pracovnoprávneho vzťahu a dohodnutý rozsah pracovného času (týždenný pracovný úväzok v hodinách pre daný druh sociálnej služby).
Tým zamestnancom, ktorým bola v roku 2019 vyplatená mzda a odvody poistného na zdravotné poistenie a poistného na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom (ďalej len „mzdy a odvody“) z finančného príspevku poskytnutého ministerstvom , je potrebné do stĺpca Výška FP použitá na mzdy a odvody uviesť celkovú výšku sumy vyplatenej v roku 2019 z tohto finančného príspevku.
Ak má zamestnanec pracovný čas rozdelený medzi viac druhov a foriem sociálnej služby v zariadení uvedenom v Prílohe č. 1 zmluvy, súčet jeho miezd a odvodov zo zúčtovaní za každý druh a formu sociálnej služby uvedených v PRÍLOHE 3 k Zúčtovaniu 2019 musí zodpovedať 100 % výšky miezd a odvodov za rok 2019 uhradených z finančného príspevku poskytnutého ministerstvom.
PRÍLOHA 4 Súhrnná tabuľka k zúčtovaniu finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby podľa § 71 ods. 6 a § 78a zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách - EON (Ekonomicky oprávnené náklady) v prvom stĺpci uviesť výšku EON spolu a v druhom stĺpci výšku EON z poskytnutého finančného príspevku ministerstvom .

Tabuľky a prílohy pre mesto/obec (vyberte si formát .xlsx alebo .ods )

Tabuľky a prílohy pre neverejného poskytovateľa (vyberte si formát .xlsx alebo .ods )

UPOZORNENIE: Údaje v PRÍLOHÁCH 1 až 4 a v tabuľkách Zúčtovanie 2019 a Štvrťročné zúčtovanie 2019 a je potrebné uviesť v členení podľa jednotlivých zariadení uvedených v Prílohe č. 1 zmluvy :
Nevyčerpaný finančný príspevok je prijímateľ finančného príspevku povinný poukázať bezhotovostným prevodom na účet ministerstva podľa bodu 5.4 písm. b) článku V. zmluvy a výnosy podľa bodu 5.4 písm. c) článku V. zmluvy , pričom ako variabilný symbol uvedie číslo zmluvy a špecifický symbol uvedie v tvare: 0448201900.

Pred poukázaním nevyčerpaného finančného príspevku vyplývajúceho zo záverečného zúčtovania, ako aj výnosov na príslušný účet ministerstva je prijímateľ povinný zaslať avízo písomnou formou , kde uvedie číslo zmluvy, číslo príslušného účtu ministerstva, výšku poukázaných alebo vrátených finančných prostriedkov, názov zariadenia sociálnych služieb a druh sociálnej služby v zariadení podľa Prílohy č. 1 zmluvy. Ak prijímateľ finančného príspevku poukáže na účet ministerstva jednou sumou nevyčerpaný finančný príspevok vyplývajúci zo zúčtovaní za viac druhov a foriem sociálnej služby podľa prílohy č. 1 zmluvy, je povinný v takom avíze uviesť výšku nevyčerpaného finančného príspevku aj osobitne podľa druhu a formy sociálnej služby uvedenej v Prílohe č. 1 zmluvy.
Zúčtovania finančného príspevku a avíza o vrátení nevyčerpaného finančného príspevku a o vrátení výnosov je prijímateľ povinný písomne zaslať na adresu :
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, oddelenie financovania sociálnych služieb, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava.
V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte príslušného zamestnanca oddelenia financovania sociálnych služieb ministerstva podľa začiatočného písmena názvu mesta/obce, organizácie:


Meno a priezvisko

Funkcia

Tel. číslo

Email

Verejní
poskytovatelia SS

Neverejní
poskytovatelia SS

Janková Elena, Ing.

vedúca oddelenia

02/2046 2174

elena.jankova@employment.gov.sk

Benková Tatiana, Mgr.

02/2046 2155

tatiana.benkova@employment.gov.sk

D, G,
Š, T, Ť, V

I, G, M,
T, Ť, V, Z, Ž

Čajdíková Eva, PhDr.

02/2046 2171

eva.cajdikova@employment.gov.sk

L, M, U, Ž

C, Č,
D, Ď, E

Kissová Sylvia, Mgr.

02/2046 2175

sylvia.kissova@employment.gov.sk

A, B, C, Č,
H, J, N, O

A, F, Š

Sivák Marek, Ing.

02/2046 2170

marek.sivak@employment.gov.sk

K, S

B, H, CH, K, O, U

Belanová Jana, Mgr.

02/2046 2101

jana.belanova@employment.gov.sk

E, F, CH, I, Z

S

Stašová Jana, Ing.

02/2046 2198

jana.stasova@employment.gov.sk

P, R

J, L, N, P, R

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk