Hlavné menu

Usmernenie k zúčtovaniu pre zariadenia podmienené odkázanosťou s ambulantnou formou ambulantnou soc. služby 2019 (AF)

Usmernenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR k štvrťročnému zúčtovaniu finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 71 ods. 6 a § 78a zákona o sociálnych službách poskytnutého na rozpočtový rok 2019 pre ambulantnú formu sociálnej služby

(ďalej len „usmernenie“)

V súlade s bodom 4.2 článku IV. a bodmi 5.2, 5.4, 5.5, 5.6 článku V. Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 71 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) na rozpočtový rok 2019 (ďalej len „zmluva“), resp. Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 78a zákona o sociálnych službách na rozpočtový rok 2019 (ďalej len „zmluva“), je obec, ako prijímateľ finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 71 ods. 6 zákona o sociálnych službách, s ambulantnou formou poskytovania tejto sociálnej služby (ďalej len „finančný príspevok“), a neverejný poskytovateľ, ako prijímateľ finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 78a zákona o sociálnych službách, s ambulantnou formou poskytovania tejto sociálnej služby (ďalej len „finančný príspevok“), povinná/povinný predložiť Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), ako poskytovateľovi tohto finančného príspevku zúčtovanie tohto finančného príspevku poskytnutého na rozpočtový rok 2019 za prvý, druhý a tretí štvrťrok 2019 , a to v termíne najneskôr do 10 pracovných dní nasledujúceho mesiaca po uplynutí príslušného štvrťroka, ktorého sa neobsadenie miesta, zrušenie miesta alebo nezačatie poskytovania sociálnej služby týka, a to v členení podľa jednotlivých zariadení , pre ktoré je tento finančný príspevok určený, uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy : Konkretizácia finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby (ďalej len Príloha č. 1 zmluvy), a ak zariadenie poskytuje súčasne pobytovú formu sociálnej služby aj ambulantnú formu sociálnej služby, na toto zariadenie aj v členení podľa pobytovej a ambulantnej formy sociálnej služby.

Ak prijímateľ finančného príspevku poskytnutého na rozpočtový rok 2019 nepredloží ministerstvu kompletné a úplné zúčtovanie za prvý, druhý alebo tretí štvrťrok 2019 v zmysle tohto usmernenia najneskôr do 10 pracovných dní nasledujúceho mesiaca po uplynutí príslušného štvrťroka, ktorého sa toto neobsadenie týka a nevráti najneskôr do 10 pracovných dní nasledujúceho mesiaca po uplynutí štvrťroka, ktorého sa neobsadenie miesta, zrušenie miesta alebo nezačatie poskytovania sociálnej služby týka na príslušný účet ministerstva podľa bodu 5.4 písm. a) článku V. zmluvy z týchto dôvodov nevyčerpaný finančný príspevok za prvý, druhý alebo tretí štvrťrok 2019 spolu so zaslaním avíza o vrátení nevyčerpaného finančného príspevku za prvý, druhý alebo tretí štvrťrok 2019 podľa zmluvy, ministerstvo v zmysle bodu 3.24 písm. b), c) a d) článku III. zmluvy pozastaví vyplatenie finančného príspevku poskytnutého na druhý, tretí, alebo štvrtý štvrťrok 2019, a to do doby predloženia tohto zúčtovania, alebo odstránenia zistených nedostatkov a vrátenia nevyčerpaného finančného príspevku za prvý, druhý alebo tretí štvrťrok 2019 na príslušný účet ministerstva podľa zmluvy, spolu so zaslaním avíza ministerstvu o vrátení nevyčerpaného finančného príspevku za prvý, druhý alebo tretí štvrťrok 2019 podľa zmluvy.

Pre každú uzatvorenú zmluvu musí byť vypracované štvrťročné zúčtovanie osobitne , a to aj v prípade, že prijímateľ finančného príspevku poskytuje ambulantnú formu sociálnej služby vo viacerých zariadeniach sociálnych služieb.

Prijímateľ finančného príspevku je povinný zaslať ministerstvu tabuľku Štvrťročné zúčtovanie 2019 spolu s povinnými prílohami:

PRÍLOHA 1 - Evidencia prijímateľov sociálnej služby za príslušný štvrťrok 2019
Žiadamevyplniť zoznam všetkých prijímateľov sociálnej služby v príslušnom štvrťroku, na základe uzatvorenej písomnej zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v zariadení, pre ktoré je finančný príspevok určený, uviesť číslo miesta, meno, priezvisko, rodné číslo prijímateľa sociálnej služby, počet hodín poskytovania sociálnej služby podľa zmluvy uzatvorenej s prijímateľom sociálnej služby na 1 pracovný deň, dátumu začatia, prípadne ukončenia poskytovania sociálnej služby. V prípade samoplatcov nebude uvedené číslo miesta.
Ak je na dané miesto uzatvorená zmluva s viacerými prijímateľmi sociálnej služby alebo pri zmene – obsadení toho istého miesta iným prijímateľom sociálnej služby, žiadame uvádzať rovnaké číslo miesta, pričomtýchto prijímateľov sociálnej služby žiadame uvádzať vždy pod seba.

PRÍLOHA 2 – Evidencia počtu hodín poskytovanej sociálnej služby v zariadení s ambulantnou formou – uviesť všetky miesta , na ktoré bol v danom mesiaci poskytnutý finančný príspevok, s uvedením čísla miesta podľa prílohy č. 1 (toto pole bude automaticky vyplnené z prílohy č. 1), počtu hodín poskytovania sociálnej služby podľa zmluvy uzatvorenej s prijímateľom sociálnej služby na 1 pracovný deň (toto pole bude automaticky vyplnené z prílohy č. 1) a počtu hodín v zariadení sociálnych služieb za každý pracovný deň v mesiaci. PRÍLOHU 2 je potrebné vyplniť za každý mesiac daného štvrťroka osobitne.

PRÍLOHA 3 - Evidencia zamestnancov – uviesť za daný štvrťrok, ktorého sa zúčtovanie týka, zoznam všetkých zamestnancov, ktorý obsahuje uvedenie ich mena, priezviska a rodného čísla, druh pracovnoprávneho vzťahu (pracovný pomer, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o vykonaní práce, dohoda o brigádnickej práci študentov), pracovnú pozíciu uvedenú v pracovnej zmluve, resp v dohode, dátum vzniku a dátum ukončenia pracovnoprávneho vzťahu.

PRÍLOHA 4 Čestné vyhlásenie – primátorom/starostom, alebo štatutárnym zástupcom podpísané a pečiatkou opatrené čestné vyhlásenie.

UPOZORNENIE: Údaje v PRÍLOHE 1 k tabuľke Štvrťročné zúčtovanie 2019 je potrebné uviesť v členení podľa jednotlivých zariadení uvedených v Prílohe č. 1 zmluvy :

  • verejný poskytovateľ AF (vyberte si formát .xlsx alebo .ods )
  • neverejný poskytovateľ AF (vyberte si formát .xlsx alebo .ods )

POKYN K VÝPOČTU

Mesto/obec predkladá údaje na tlačive uvedenom ako Verejný poskytovateľ_AF v členení podľa jednotlivých zariadení sociálnych služieb a druhu sociálnej služby v zariadení uvedených v Prílohe č. 1 zmluvy a neverejný poskytovateľ na tlačive uvedenom ako Neverejný poskytovateľ_AF v členení podľa jednotlivých zariadení sociálnych služieb a druhu sociálnej služby v zariadení uvedených v Prílohe č. 1 zmluvy.


Nevyčerpaný finančný príspevok je prijímateľ finančného príspevku povinný poukázať bezhotovostným prevodom na účet ministerstva podľa bodu 5.4 písm. a) článku V. zmluvy, pričom ako variabilný symbol uvedie číslo zmluvy a špecifický symbol uvedie v tvare: 044820190x, kde x špecifického symbolu bude číslo štvrťroka, za ktorý sa nevyčerpaný finančný príspevok vracia na účet ministerstva.

Pred poukázaním nevyčerpaného finančného príspevku na príslušný účet ministerstva je prijímateľ povinný zaslať avízo písomnou formou , kde uvedie číslo zmluvy, číslo príslušného účtu ministerstva, výšku poukázaných alebo vrátených finančných prostriedkov, názov zariadenia sociálnych služieb a druh sociálnej služby v zariadení podľa Prílohy č. 1 zmluvy na adresu :
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, oddelenie financovania sociálnych služieb, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte príslušného zamestnanca oddelenia financovania sociálnych služieb ministerstva podľa začiatočného písmena názvu mesta/obce, organizácie:

Meno a priezvisko

Funkcia

Tel. číslo

Email

Verejní
poskyto-vatelia SS

Neverejní
poskyto-vatelia SS

Janková Elena, Ing.

vedúca oddelenia

02/2046 2174

elena.jankova@employment.gov.sk

Benková Tatiana, Mgr.

02/2046 2155

tatiana.benkova@employment.gov.sk

D, G,
Š, T, Ť, V

I, G, M,
T, Ť, V, Z, Ž

Čajdíková Eva, PhDr.

02/2046 2171

eva.cajdikova@employment.gov.sk

L, M, U, Ž

C, Č,
D, Ď, E

Pomšárová Jana, Mgr.

02/2046 2175

jana.pomsarova@employment.gov.sk

A, B, C, Č,
H, J, N, O

A, F, Š

Sivák Marek, Ing.

02/2046 2170

marek.sivak@employment.gov.sk

K, S

B, H, CH,
K, O, U

Starovičová Martina, Mgr.

02/2046 2101

martina.starovicova@employment.gov.sk

E, F, CH, I, Z

S

Stašová Jana, Ing.

02/2046 2198

jana.stasova@employment.gov.sk

P, R

J, L, N, P, R

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti