Hlavné menu

Usmernenie k zúčtovaniu pre zariadenia podmienené odkázanosťou s pobytovou formou poskytovania soc. služby 2019 (PF)

Usmernenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR k ročnému zúčtovaniu finančného príspevku za rok 2019 na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 71 ods. 6 a § 78a zákona o sociálnych službách poskytnutého na rozpočtový rok 2019 pre pobytovú formu sociálnej služby

(ďalej len „usmernenie“)

V súlade s bodom 4.4, resp. 4.5 článku IV. a bodmi 5.3 až 5.6 článku V. Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 71 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) na rozpočtový rok 2019 (ďalej len „zmluva“), resp. Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 78a zákona o sociálnych službách na rozpočtový rok 2019 (ďalej len „zmluva“), je obec, ako prijímateľ finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 71ods. 6 zákona o sociálnych službách (ďalej len „prijímateľ“), s pobytovou formou poskytovania tejto sociálnej služby (ďalej len „finančný príspevok“), a neverejný poskytovateľ, ako prijímateľ finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 78a zákona o sociálnych službách (ďalej len „prijímateľ“) s pobytovou formou poskytovania tejto sociálnej služby (ďalej len „finančný príspevok“), povinná/povinný predložiť Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), ako poskytovateľovi tohto finančného príspevku ročné zúčtovanie tohto finančného príspevku poskytnutého na rozpočtový rok 2019 a zúčtovanie tohto finančného príspevku poskytnutého za štvrtý štvrťrok 2019 , a to v termíne od 1. januára 2020 do 31. marca 2020 , ktorého sa neobsadenie miesta alebo zrušenie miesta týka, a to v členení podľa jednotlivých zariadení , pre ktoré je tento finančný príspevok určený, uvedených v prílohe č. 1 zmluvy : Konkretizácia finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby (ďalej len Príloha č. 1 zmluvy). Ak zariadenie poskytuje súčasne pobytovú formu sociálnej služby aj ambulantnú formu sociálnej služby, je povinnosť predložiť zúčtovanie za štvrtý štvrťrok a ročné zúčtovanie za rok 2019 za takéto zariadenie aj v členení podľa pobytovej a ambulantnej formy sociálnej služby. Ak prijímateľ finančného príspevku poskytnutého na rozpočtový rok 2019 nepredloží ministerstvu kompletné a úplné zúčtovanie za štvrtý štvrťrok 2019 a ročné zúčtovanie poskytnutého finančného príspevku na rok 2019 v zmysle tohto usmernenia a nevráti na príslušný účet ministerstva nevyčerpaný finančný príspevok za rok 2019 podľa bodu 5.4 písm. b) článku V. zmluvy a nepoukáže výnosy z finančného príspevku za rok 2019 podľa bodu 5.4 písm. c) článku V. zmluvy spolu so zaslaním avíza o vrátení nevyčerpaného finančného príspevku za rok 2019 podľa zmluvy najneskôr do 31.marca 2020 , tomuto prijímateľovi, ak bude prijímateľom finančného príspevku na rozpočtový rok 2020, ministerstvo pozastaví vyplatenie finančného príspevku poskytnutého na rozpočtový rok 2020 na 2. štvrťrok, resp. na ďalšie nasledujúce štvrťroky 2020, a to do doby predloženia zúčtovania finančného príspevku poskytnutého na rozpočtový rok 2019 a vrátenia nevyčerpaného finančného príspevku za rok 2019 a poukázania výnosov z finančného príspevku za rok 2019 na príslušný účet ministerstva podľa zmluvy, spolu so zaslaním avíza ministerstvu o vrátení nevyčerpaného finančného príspevku za rok 2019 podľa zmluvy. Prijímateľ bol povinný finančný príspevok v sume určenej pre jednotlivé zariadenia podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy použiť v zmysle ods. 3.8 článku III. zmluvy, t. j. výlučne na spolufinancovanie ekonomicky oprávnených nákladov na mzdy a platy zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby v konkrétnom zariadení, a to aj na mzdy a platy zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby za mesiac december 2019, ktorých úhrada sa uskutoční v januári 2020.

UPOZORNENIE : Všetkým prijímateľom odporúčame zaslať tabuľky ročného a štvrťročného zúčtovania za rok 2019 a vrátiť nevyčerpaný finančný príspevok zo zúčtovania na príslušný účet ministerstva v dostatočnom časovom predstihu . Vznikne tak priestor na odstránenie prípadných nedostatkov a chýb vyplývajúcich zo zúčtovania, čím sa predíde pozastaveniu vyplatenia finančného príspevku na 2. štvrťrok rozpočtového roka 2020 zo strany ministerstva.

Prijímateľ finančného príspevku je povinný zaslať ministerstvu tabuľku Štvrťročné zúčtovanie za štvrtý štvrťrok 2019 spolu s povinnými prílohami: (záložka Zúčtovanie 4Q_2019_PF) PRÍLOHA 1 - Evidencia prijímateľov sociálnej služby a evidencia neobsadených dní za 4. štvrťrok Žiadame uviesť zoznam všetkých prijímateľov sociálnej služby v príslušnom štvrťroku, ktorým bola poskytovaná sociálna služba v štvrtom štvrťroku na základe uzatvorenej písomnej zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v zariadení, pre ktoré je finančný príspevok určený, s uvedením čísla miesta, ich mena, priezviska, rodného čísla, dátumu začatia, prípadne ukončenia poskytovania sociálnej služby. V prípade samoplatcov sa číslo miesta neuvádza . Pri zmene – obsadení toho istého miesta iným prijímateľom sociálnej služby, žiadame uvádzať rovnaké číslo miesta, pričom týchto prijímateľov sociálnej služby žiadame uvádzať vždy pod seba. Stĺpec NEOBSADENOSŤ OD-DO žiadame vypĺňať LEN v prípade, ak neobsadenosť presahuje počet 30 kalendárnych dní, a teda vzniká povinnosť vrátiť finančný príspevok. Neobsadené dni, za ktoré nevzniká povinnosť vrátiť finančný príspevok sa v tomto stĺpci neuvádzajú. Stĺpec Počet dní neprítomnosti prijímateľa sociálnej služby z mesiaca september žiadame vypĺňať len v tom prípade, ak v mesiaci september začala plynúť neobsadenosť konkrétneho miesta, ktorá pokračuje do ďalších mesiacov a zároveň počet neobsadených dní presiahne počet 30 kalendárnych dní. V takomto prípade prijímateľovi vzniká povinnosť pomernú časť finančného príspevku za takéto miesto vrátiť .

Prijímateľ finančného príspevku je povinný zaslať ministerstvu tabuľku Ročné zúčtovanie 2019 spolu s povinnými prílohami: (záložka Ročné zúčtovanie_2019_PF)

PRÍLOHA 2 - Evidencia zamestnancov za rok 2019 – uviesť zoznam všetkých zamestnancov za rok 2019 bez ohľadu na zdroj financovania, ktorý obsahuje meno, priezvisko a rodné číslo, druh pracovnoprávneho vzťahu (pracovný pomer, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o vykonaní práce, dohoda o brigádnickej práci študentov), pracovnú pozíciu uvedenú v pracovnej zmluve, resp. v dohode , dátum vzniku a dátum ukončenia pracovnoprávneho vzťahu a dohodnutý rozsah pracovného času (týždenný pracovný úväzok v hodinách pre daný druh sociálnej služby).

Tým zamestnancom, ktorým bola v roku 2019 vyplatená mzda a odvody poistného na zdravotné poistenie a poistného na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom (ďalej len „mzdy a odvody“) z finančného príspevku poskytnutého ministerstvom , je potrebné do stĺpca Výška FP použitá na mzdy a odvody uviesť celkovú výšku sumy vyplatenej v roku 2019 z tohto finančného príspevku. Ak má zamestnanec pracovný čas rozdelený medzi viac druhov a foriem sociálnej služby v zariadení uvedenom v Prílohe č. 1 zmluvy, súčet jeho miezd a odvodov zo zúčtovaní za každý druh a formu sociálnej služby uvedených v PRÍLOHE 2 k Zúčtovaniu 2019 musí zodpovedať 100 % výšky miezd a odvodov za rok 2019 uhradených z finančného príspevku poskytnutého ministerstvom.

PRÍLOHA 3 – Súhrnná tabuľka k zúčtovaniu finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby podľa § 71 ods. 6 a § 78a zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách - EON (Ekonomicky oprávnené náklady) – v prvom stĺpci uviesť výšku EON spolu a v druhom stĺpci výšku EON z poskytnutého finančného príspevku na sociálnu službu ministerstvom.

Tabuľky a prílohy pre mesto/obec (vyberte si formát .xlsx alebo .ods ) Tabuľky a prílohy pre neverejného poskytovateľa (vyberte si formát .xlsx alebo .ods )

UPOZORNENIE: Údaje v PRÍLOHÁCH 1až 3 a v tabuľkách Zúčtovanie 2019 a Štvrťročné zúčtovanie 2019 je potrebné uviesť v členení podľa jednotlivých zariadení uvedených v Prílohe č. 1 zmluvy.

Nevyčerpaný finančný príspevok je prijímateľ finančného príspevku povinný poukázať bezhotovostným prevodom na účet ministerstva podľa bodu 5.4 písm. b) článku V. zmluvy a výnosy podľa bodu 5.4 písm. c) článku V. zmluvy , pričom ako variabilný symbol uvedie číslo zmluvy a špecifický symbol uvedie v tvare: 0448201900. Pred poukázaním nevyčerpaného finančného príspevku vyplývajúceho z ročného zúčtovania, ako aj výnosov na príslušný účet ministerstva je prijímateľ povinný zaslať avízo písomnou formou , kde uvedie číslo zmluvy, číslo príslušného účtu ministerstva, výšku poukázaných alebo vrátených finančných prostriedkov, názov zariadenia sociálnych služieb a druh sociálnej služby v zariadení podľa Prílohy č. 1 zmluvy. Ak prijímateľ finančného príspevku poukáže na účet ministerstva jednou sumou nevyčerpaný finančný príspevok vyplývajúci zo zúčtovaní za viac druhov a foriem sociálnej služby podľa prílohy č. 1 zmluvy, je povinný v takom avíze uviesť výšku nevyčerpaného finančného príspevku aj osobitne podľa druhu a formy sociálnej služby uvedenej v Prílohe č. 1 zmluvy.

Zúčtovania finančného príspevku a avíza o vrátení nevyčerpaného finančného príspevku a o vrátení výnosov je prijímateľ povinný písomne zaslať na adresu : Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, oddelenie financovania sociálnych služieb, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte príslušného zamestnanca oddelenia financovania sociálnych služieb ministerstva podľa začiatočného písmena názvu mesta/obce, organizácie:

Meno a priezvisko

Funkcia

Tel. číslo

Email

Verejní
poskytovatelia SS

Neverejní
poskytovatelia SS

Janková Elena, Ing.

vedúca oddelenia

02/2046 2174

elena.jankova@employment.gov.sk

Benková Tatiana, Mgr.

02/2046 2155

tatiana.benkova@employment.gov.sk

D, G,
Š, T, Ť, V

I, G, M,
T, Ť, V, Z, Ž

Čajdíková Eva, PhDr.

02/2046 2171

eva.cajdikova@employment.gov.sk

L, M, U, Ž

C, Č,
D, Ď, E

Kissová Sylvia, Mgr.

02/2046 2175

sylvia.kissova@employment.gov.sk

A, B, C, Č,
H, J, N, O

A, F, Š

Sivák Marek, Ing.

02/2046 2170

marek.sivak@employment.gov.sk

K, S

B, H, CH, K, O, U

Belanová Jana, Mgr.

02/2046 2101

jana.belanova@employment.gov.sk

E, F, CH, I, Z

S

Stašová Jana, Ing.

02/2046 2198

jana.stasova@employment.gov.sk

P, R

J, L, N, P, R

Pokyn k výpočtu výšky vrátených finančných prostriedkov z neobsadených miest v zariadeniach podmienených odkázanosťou v štvrťročnom zúčtovaní za rok 2019 v zmysle zákona o sociálnych službách v znení účinnom od 01.01.2018

Nárok na finančný príspevok podľa § 71 ods. 6 a § 78a zákona o sociálnych službách pri poskytovaní pobytovej sociálnej služby v zariadení nevzniká na miesto v zariadení, na ktorom sa počas viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní neposkytuje sociálna služba z dôvodu a) neuzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby alebo b) neprítomnosti prijímateľa sociálnej služby, ak zmluva o poskytnutí sociálnej služby bola uzatvorená. Nárok na finančný príspevok nevzniká ani na miesta podľa bodov 3.11, 3.12, 3.14, 3.15, 3.17 a 3.19 článku III. zmluvy a podľa § 78d ods. 7 a 8 zákona o sociálnych službách. Výška finančného príspevku na 1 miesto na deň pre každé zariadenie sociálnych služieb a každý druh a formu sociálnej služby je uvedená v Prílohe č. 1 zmluvy v tvare s 5-miestnym desatinným číslom (napr. 14,30137 €) a vychádza z § 78d ods. 18 zákona o sociálnych službách. Príklad 1.: Prijímateľ finančného príspevku nezačal poskytovať sociálnu službu v zariadení sociálnych služieb podmienenom odkázanosťou (ďalej len „zariadenie“) s kapacitou 30 miest od 1.1.2019. Deň začatia je od 15. februára 2019. Prijímateľ je povinný vrátiť nevyčerpanú pomernú časť finančného príspevku ku dňu začatia poskytovania sociálnej služby v rámci štvrťročného zúčtovania, t.j. za 31 dní mesiaca január a 14 dní mesiaca február. Spolu za 45 dní. Suma vráteného finančného príspevku z dôvodu nezačatia poskytovania sociálnej služby ku dňu zapísanému v registri za 30 neobsadených miest počas týchto 45 dní v rámci štvrťročného zúčtovania za prvý štvrťrok 2019 je: 14,30137 € / 1miesto/1 deň x 30 miest x 45 dní = 19 306,85 € Príklad 2.: V zariadení nie je obsadené miesto od 1. januára 2019 do 10. mája 2019, 11.mája 2019 bolo obsadené prijímateľom sociálnej služby (ďalej len „prijímateľ“). Zariadenie vráti za prvý štvrťrok 2019 na príslušný účet ministerstva finančný príspevok za neobsadené miesto v trvaní celého prvého štvrťroka (január, február, marec = 90 dní), t.j. 14,30137 € / 1miesto/1 deň x 1 miesto x 90 dní = 1 287,12 €.

Miesto však nie je obsadené až do 10. mája 2019, t.j. ďalších 40 dní, za ktoré je povinnosť túto pomernú časť finančného príspevku vrátiť v rámci štvrťročného zúčtovania za druhý štvrťrok 2019. Miesto nebolo obsadené 40 dní, suma vráteného finančného príspevku za toto jedno neobsadené miesto počas týchto 40 dní v rámci štvrťročného zúčtovania za druhý štvrťrok 2019 je: 14,30137 € /1miesto/1 deň x 1 miesto x 40 dní = 572,05 €

Príklad 3.: Prijímateľ sociálnej služby v zariadení uvoľní miesto 11. mája, ďalší prijímateľ nastúpi 10. júla.

Neobsadené miesto je od 12. mája do 9. júla, čo je 59 dní (20+30+9), z toho je neobsadených 50 dní v druhom štvrťroku a 9 dní v treťom štvrťroku.

1 miesto v druhom štvrťroku nie je obsadené 50 dní, suma vráteného finančného príspevku za toto jedno neobsadené miesto počas týchto 50 dní v rámci štvrťročného zúčtovania za druhý štvrťrok 2019 je: 14,30137 € /1 miesto/1deň x 1miesto x 50 dní = 715,07 € .

1 miesto v treťom štvrťroku nie je obsadené ďalších 9 dní, suma vráteného finančného príspevku za toto jedno neobsadené miesto počas týchto 9 dní v rámci štvrťročného zúčtovania za tretí štvrťrok 2019 je: 14,30137 € /1 miesto/1deň x 1miesto x 9 dní = 128,71 Príklad 4.: Prijímateľ sociálnej služby v zariadeníje hospitalizovaný dňa 17. septembra a do zariadenia sa vráti 5.novembra.

Neobsadené miesto je od 17. septembra do 4. novembra, čo je 14 dní v treťom štvrťroku a ďalších 35 dní (31 + 4) v štvrtom štvrťroku. Spolu je to 49 dní. Počet 14 neobsadených dní v treťom štvrťroku nepresiahol 30 neobsadených dní, z toho dôvodu nevyčerpaný finančný príspevok za tretí štvrťrok (14 dní) prijímateľ vráti v rámci štvrťročného zúčtovania za štvrtý štvrťrok 2019 spolu s neobsadenými dňami za štvrtý štvrťrok (14 + 35 dní). 14,30137 € /1 miesto/ 1 deň x 1miesto x 49 dní = 700,77 .

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk