Hlavné menu

Ak býva fyzická osoba v podnájme, čo znamená právny vzťah k priestorom? Ide o nájomnú zmluvu, alebo súhlas majiteľa nehnuteľnosti?

Právny vzťah opatrovateľa detí k miestu poskytovania sociálnej služby sa v rámci posudzovania priestorových podmienok v konaní o zápis do registra, ktoré vedie príslušný vyšší územný celok, preukazuje kópiou listu vlastníctva nie staršieho ako tri mesiace alebo kópiou nájomnej zmluvy, ktorých predmetom je nájom priestorov, v ktorých sa sociálna služba poskytuje spolu so súhlasom vlastníka k užívaniu týchto priestorov súčasne na bytové účely, aj na formalizované poskytovanie opatrovania detí. Aj keď sa údaje o hygienických podmienkach preukazované dokladmi od príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva pri poskytovaní služby v domácnosti opatrovateľa detí nevyžadujú, ohliadka miesta poskytovania zo strany príslušného vyššieho územného je potrebnou. V rámci posudzovania priestorových podmienok na poskytovanie sociálnej služby sa právny vzťah podnájmu k priestorom, v ktorých sa sociálna služba má poskytovať, nepovažuje za splnenie priestorových podmienok na poskytovanie sociálnej služby.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk