Hlavné menu

Ak fyzická osoba predloží žiadosť o registráciu ambulantnej sociálnej služby na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života v prenajatom alebo vlastnom byte, v ktorom nebýva, spĺňa v takomto prípade podmienku opatrovateľky detí?

V takomto prípade žiadateľ o zápis do registra nespĺňa podmienku poskytovania služby na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života ambulantnou sociálnou službou mimo zariadenia v rodinnom prostredí fyzickej osoby, ktorá poskytuje starostlivosť o dieťa podľa § 32a ods. 4 druhej vety zákona o sociálnych službách. Rodinné prostredie fyzickej osoby, ktorá poskytuje starostlivosť o dieťa predstavuje využívanie bytu, resp. rodinného domu tejto fyzickej osoby na poskytovanie tejto sociálnej služby spoločne s užívaním týchto priestorov aj na bývanie , teda zároveň (súčasne). Ak ide o osobu, ktorá si prenajíma bytový priestor a pritom v ňom nebýva a poskytuje v priestoroch bytu formalizovanú starostlivosť o deti ide o neoprávnené používanie priestoru bytu na iné účely než je bývanie a tomuto konaniu musí predchádzať zmena v účele užívania priestorov z účelu bývania na nebytové účely v rámci súvisiaceho konania na príslušnom stavebnom úrade o zmene kolaudačného rozhodnutia. Z pohľadu práva sociálnych služieb už ide v prípade poskytovania starostlivosti o deti v rámci služby na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života v priestoroch, ktoré neplnia súčasne funkciu bývania fyzickej osoby, ktorá poskytuje starostlivosť o dieťaťu o právny režim poskytovania služby na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života v zariadení (nebytový priestor).

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk