Hlavné menu

Ak je v zariadení 90% detí do 3 rokov veku a zariadenie nie je registrované ako sociálna služba na vyššom územnom celku, vzťahuje sa na toto zariadenie pokuta /sankcia zo strany VÚC?

Vyššie územné celky v rámci svojej pôsobnosti, ktorá je upravená v § 81písm. s) zákona o sociálnych službách, kontrolujú plnenie podmienok na zápis do registra počas poskytovania sociálnej služby a povinností poskytovateľa sociálnej služby.

Ak do 30.júna 2018 požiada prevádzkovateľ, resp. poskytovateľ starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa o zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb, poskytovaná činnosť nebude považovať za nepovolenú činnosť sankciovanú uložením pokuty so strany MPSVR SR a nebude vydaný zákaz pokračovať v tejto činnosti rozhodnutím MPSVR SR o zastavení tejto činnosti tak, ako to ustanovuje § 99 ods. 5 a § 79 ods. 1 písm. g) tretí a štvrtý bod zákona o sociálnych službách. To znamená, že pôsobnosť vo veci prevádzkovania tzv. nepovolených činností a ukladania súvisiacich sankcií zo zákona o sociálnych službách prináleží priamo Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako príslušnému správnemu orgánu. Podnet, či impulz na začatie tohto konania môže ministerstvu podať akákoľvek právnická osoba alebo fyzická osoba, a to vrátane vyššieho územného celku na základe jeho zistení vyplývajúcich aj s vykonávania kontroly v rámci jeho pôsobnosti.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk