Hlavné menu

Ak už prevádzkujem detské jasle 5 rokov a požiadam o zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb platí pre mňa- deň zápisu je aj dňom začatia poskytovania sociálnej služby?

Oprávnenie poskytovať starostlivosť o dieťa v zariadení starostlivosti o dieťa do troch rokov veku dieťaťa , už ako sociálnej služby podľa zákona o sociálnych službách vzniká odo dňa zápisu do registra poskytovateľov sociálnych služieb vedeného príslušným vyšším územným celkom na základe preskúmania plnenia podmienok na tento zápis zo strany príslušného vyššieho územného celku v konaní o zápis do tohto registra. V žiadosti o zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb ( túto žiadosť musia doterajší prevádzkovatelia „jaslí“ uviesť aj predpokladaný deň začatia poskytovania sociálnej služby.

Povinnosť zápisu do registra poskytovateľov sociálnych služieb sa viaže v prechodnom ustanovení zákona o sociálnych službách aj na osoby, ktoré poskytovali za odplatu starostlivosť o dieťa, ktorá svojím obsahom i cieľovou skupinou zodpovedá tomuto, už s účinnosťou od 1. marca 2017 novému druhu sociálnej služby podľa tohto zákona, k 28. februáru 2017 a poskytujú túto starostlivosť aj po 28. februári 2017. Povinnosť registrácie týchto osôb - doterajších poskytovateľov starostlivosti o deti, ak majú záujem túto starostlivosť, ktorá je už sociálnou službou podľa zákona o sociálnych službách, poskytovať aj naďalej, požiadať o zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb sa presunula namiesto pôvodného dátumu do 31. decembra 2017 až na termín do 30.júna 2018. Ak ste „existujúci poskytovateľ starostlivosti o deti “, vo svojom zariadení už poskytujete starostlivosť o deti do troch rokov veku, máte uzatvorené zmluvy so zamestnancami a rodičmi detí a prevádzkujete zariadenie už nejaký čas, tak sa predpokladá, že túto službu budete aj naďalej poskytovať bez prerušenia. Z tohto dôvodu môže byť najskôr deň zápisu do registra poskytovateľov sociálnych služieb aj dňom začatia poskytovania sociálnej služby.

V prípade, že ide o „nového“ poskytovateľa sociálnej služby, ktorý zatiaľ službu neposkytuje, nemá zazmluvnených klientov a nemá uzatvorené zmluvy ani so zamestnancami, takýto „nový“ poskytovateľ sociálnej služby si predpokladaný deň začatia poskytovania sociálnej služby podľa svojej prevádzkovej pripravenosti určí sám v žiadosti o zápis do registra s tým, že je zaviazaný príslušnému vyššiemu územnému celku písomne oznámiť deň začatia poskytovania sociálnej služby (§ 65 ods. 4 zákona o sociálnych službách), musí však začať poskytovať službu najneskôr do 6. mesiacov odo dňa zápisu do registra; inak naplní právny dôvod výmazu z registra poskytovateľov sociálnych služieb (§ 68 ods. 2 písm. a) zákona o sociálnych službách). To znamená, že predpokladaný deň začatia poskytovania služby si môže žiadateľ o registráciu v zásade určiť do obdobia pol roka odo dňa zápisu do registra, avšak službu je nutné začať poskytovať do 6 mesiacov od registrácie.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk