Hlavné menu

Aké podmienky musí spĺňať fyzická osoba, ktorá má záujem opatrovať deti do troch, resp. šiestich rokov veku dieťaťa, ak je dieťaťom s nepriaznivým zdravotným stavom, ako zárobkovú činnosť vo svojej domácnosti ?

Ak opatrovanie detí bude poskytovať:

 • a) ako sústavnú činnosť prevádzkovanú samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a za odplatu,
 • b) ako službu na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života rodičom týchto detí a z dôvodu situácie, ktorá vyžaduje pomoc pri starostlivosti o dieťa,
 • c) deťom takej vekovej kategórie, pri ktorej percentuálny podiel detí vekovej kategórie do troch, resp. šiestich rokov veku dieťaťa, ak je dieťaťom s nepriaznivým zdravotným stavom, je 25 % a viac z počtu opatrovaných detí,
 • d) v rozsahu poskytovania bežných úkonov starostlivosti o dieťa a poskytovania výchovy,

tak pri splnení všetkých podmienok v písmenách a) až d) poskytované „opatrovanie detí“ je službou na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života poskytovanou formou ambulantnej sociálnej služby mimo zariadenia sociálnych služieb, v rodinnom prostredí fyzickej osoby, ktorá poskytuje starostlivosť o dieťa. Právna regulácia poskytovania tejto sociálnej služby je ustanovená zákonom o sociálnych službách.

Poskytovanie tejto sociálnej služby bez vzniku oprávnenia na jej poskytovanie podľa zákona o sociálnych službách zápisom do registra poskytovateľov sociálnych služieb je naplnením skutkovej podstaty vykonávania tzv. nepovolených činností podľa tohto zákona. Osoba, ktorá vykonáva túto činnosť bez zápisu do registra poskytovateľov sociálnych služieb sa vystavuje riziku uloženia pokuty vo výške 35 000 eur a zákazu pokračovania v tejto činnosti rozhodnutím o zastavení týchto činností vydanom MPSVR SR v správnom konaní.

Oprávnenie poskytovať „opatrovanie detí“- „starostlivosť o deti“ v rodinnom prostredí fyzickej osoby, ktorá poskytuje starostlivosť o dieťa, ako sociálnej služby (ak táto činnosť naplní vyššie uvedené podmienky pod písmenami a) až d)), vzniká odo dňa zápisu do registra poskytovateľov sociálnych služieb vedeného príslušným vyšším územným celkom. Žiadosť o zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb sa podáva písomne vyššiemu územnému celku, v ktorého územnom obvode je miesto poskytovania sociálnej služby, spravidla na formulári určenom príslušným vyšším územným celkom s priložením požadovaných príloh. Podrobnosti o obsahu žiadosti, jej príloh a dokladoch požadovaných vo svojom územnom obvode určujú jednotlivé vyššie územné celky vo svojich všeobecne záväzných nariadeniach. Žiadosť a doklady sa predkladajú v štátnom jazyku a všetky kópie dokladov sa predkladajú overené.

Žiadosť o zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb v súlade s § 64 zákona o sociálnych službách vo všeobecnosti obsahuje

 • obchodné meno alebo názov právnickej osoby, sídlo, identifikačné číslo a právnu formu, ak o zápis žiada právnická osoba, alebo meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, a druh oprávnenia na podnikanie, ak o zápis žiada fyzická osoba,
 • meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt alebo prechodný pobyt fyzickej osoby, ktorá je štatutárny orgán právnickej osoby, alebo navrhovaného povereného zodpovedného zástupcu uvedeného v § 63 ods. 3 zákona o sociálnych službách,
 • druh sociálnej služby, ktorá sa má poskytovať, a jej formu,
 • cieľovú skupinu fyzických osôb, ktorým sa má poskytovať sociálna služba,
 • miesto poskytovania sociálnej služby,
 • počet miest, ak sa sociálna služba má poskytovať v zariadení,
 • predpokladaný deň začatia poskytovania sociálnej služby,
 • čas poskytovania sociálnej služby, ak sa sociálna služba má poskytovať na určitý čas,
 • ďalšie údaje potrebné podľa zákona o registri trestov na vyžiadanie výpisu z registra trestov.

Osoba, ktorá má záujem poskytovať starostlivosť o deti do troch rokov veku dieťaťa resp. do šiestich rokov veku dieťaťa vo svojom domácom prostredí musí, okrem už spomenutého, spĺňať podmienku bezúhonnosti, spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, kvalifikačný predpoklad (získanie úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania). Žiadateľ predkladá údaje o priestorových, personálnych, materiálnych, hygienických podmienkach zodpovedajúcich druhu sociálnej služby, forme sociálnej služby a počtu prijímateľov sociálnej služby. Ak osoba, ktorá má záujem poskytovať starostlivosť o deti do troch rokov veku dieťaťa resp. do šiestich rokov veku dieťaťa vo svojom domácom prostredí, bude zároveň sama aj opatrovateľom detí ( poskytovať starostlivosť o deti), musí plniť aj kvalifikačné predpoklady na vykonávanie pracovnej činnosti opatrovateľa detí, ktorými sú najmenej dosiahnuté úplné stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania s odborným zameraním aj na oblasť starostlivosti o dieťa v rozsahu podľa tohto zákona, alebo úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a absolvovať akreditovaný kurz opatrovania detí najmenej v rozsahu 220 hodín. Prechodné ustanovenie § 110z ods. 7 vzťahujúce sa na fyzickú osobu, ktorá k 28. februáru 2017 poskytovala starostlivosť o dieťa a túto starostlivosť poskytuje aj po 28. februári 2017 vymedzuje, že táto fyzická osoba je povinná splniť podmienku kvalifikačného predpokladu ustanovenú v § 84 ods. 9 do 31. decembra 2019.

Pri opatrovaní detí v domácom prostredí opatrovateľa (v jeho byte či rodinnom dome, v ktorom opatrovateľ býva) sa kolaudačné rozhodnutie nevyžaduje. Údaje o hygienických podmienkach sa pri opatrovaní detí v domácnosti opatrovateľa (v jeho byte či rodinnom dome, v ktorom opatrovateľ býva ) nevyžadujú. Ohliadka miesta poskytovania služby je zo strany VÚC potrebnou. Žiadateľ taktiež VÚC predkladá kópiu dokladu, ktorý preukazuje, že osoba nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na poistnom a na penále na sociálne poistenie, na príspevku na starobné dôchodkové sporenie a na poistnom a na penále na verejné zdravotné poistenie, cenník sociálnej služby, spôsob platenia úhrady za sociálnu službu a podmienky platenia za sociálnu službu, údaje o finančných podmienkach, ktoré obsahujú kalkuláciu skutočných nákladov na jednotku výkonu druhu sociálnej služby, ktorá sa má poskytovať, opis rozsahu a podmienok poskytovania odbornej činnosti, obslužnej činnosti alebo ďalšej činnosti z ktorého vyplýva, že služba, ktorá sa má poskytovať, je sociálnou službou podľa zákona o sociálnych službách. Spravidla ide o predloženie „projektu na poskytovanie sociálnej služby“ v štruktúre určenej príslušným vyšším územným celkom.

Ak fyzická alebo právnická osoba bude mať záujem poskytovať starostlivosť o dieťa do troch rokov veku, resp. do šesť rokov veku s nepriaznivým zdravotným stavom v rámci podpory zosúlaďovania rodinného života a pracovného života terénne alebo ambulantne mimo zariadenia alebo službu pomoci pri osobnej starostlivosti o dieťa ako sústavnú činnosť za odplatu (či už z verejných alebo súkromných zdrojov) na základe zmluvy, inštitucionalizovanú (t.j. nepôjde o výpomoc na báze susedskej pomoci, priateľstva, či rodinnoprávneho vzťahu), môže ju teda poskytovať len pri viazanosti špeciálnou právnou úpravou zákona o sociálnych službách, vrátane splnenia podmienok zápisu do registra sociálnych služieb a v rámci nich aj splnenia kvalifikačných predpokladov a maximálneho počtu detí na jedného opatrovateľa, ktorý je 4 deti (to neplatí ak ide o súrodeneckú skupinu).

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk