Hlavné menu

Je nutné, aby v prípade opatrovania detí v domácnosti opatrovateľky bola adresa trvalého bydliska totožná s listom vlastníctva nehnuteľnosti v ktorej sa starostlivosť o dieťa poskytuje? Mám kurz opatrovania detí, živnosť a som vlastníkom bytu - novostavb

Podľa § 64 ods.1 zákona o sociálnych službách žiadosť o zápis do registra sa podáva písomne vyššiemu územnému celku, v ktorého obvode je miesto poskytovania sociálnej služby. Podľa § 64 ods. 2 písm. a) tohto zákona žiadosť o zápis do registra obsahuje aj obchodné meno alebo názov právnickej osoby, sídlo, identifikačné číslo a právnu formu, ak o zápis žiada právnická osoba, alebo meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalý alebo prechodný pobyt a druh oprávnenia na podnikanie, ak o zápis žiada fyzická osoba. Právna úprava zákona o sociálnych službách neupravuje, podmienku totožnosti trvalého pobytu s listom vlastníctva nehnuteľnosti- domácnosti opatrovateľa, v ktorej sa bude poskytovať starostlivosť o dieťa. Je však dôležité preukázať sa prechodným pobytom na adrese v ktorej sa starostlivosť o dieťa poskytuje tak, aby bolo preukázané plnenie podmienky rodinného prostredia fyzickej osoby, ktorá poskytuje starostlivosť o dieťa, ktoré predstavuje súčasné využívanie bytu, resp. rodinného domu tejto fyzickej osoby na poskytovanie tejto sociálnej služby spoločne s užívaním týchto priestorov na jej bývanie.

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti