Hlavné menu

Kto dáva povolenie na činnosť opatrovateľa detí?

Príslušný vyšší územný celok v rámci svojej pôsobnosti ustanovenej zákonom o sociálnych službách vykonáva zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb, na základe ktorého vznikne oprávnenie poskytovať službu na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života resp. službu pomoci pri osobnej starostlivosti o dieťa. Obsahové náležitosti písomnej žiadosti o zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb a príloh k tejto žiadosti sú upravené v § 64 zákona o sociálnych službách.

Ak opatrovateľ detí poskytuje starostlivosť deťom do troch resp. šiestich rokov veku dieťaťa je potrebné, aby požiadal o zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb do 30.júna 2018.

Informácie ohľadom registrácie

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk