Hlavné menu

Musí mať opatrovateľ detí vyštudovanú pedagogickú školu?

Službu na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života a službu pomoci pri osobnej starostlivosti o dieťa môže poskytovať opatrovateľ detí, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon tejto pracovnej činnosti. Opatrovateľ detí poskytujúci starostlivosť o dieťa do troch alebo šiestich rokov veku dieťaťa, ak je dieťaťom s nepriaznivým zdravotným stavom, musí v súlade s § 84 ods. 9 zákona o sociálnych službách spĺňať nasledovné kvalifikačné predpoklady:

  • úplné stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania s odborným zameraním aj na oblasť starostlivosti o dieťa v rozsahu podľa tohto zákona alebo
  • úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a absolvovať akreditovaný kurz opatrovania detí najmenej v rozsahu 220 hodín.

Podmienka ukončenia uvedeného stredného stupňa vzdelania u fyzických osôb, ktoré do účinnosti zákona č. 40/2017 Z. z, t. j. k 28. februáru 2017, poskytovali starostlivosť o túto cieľovú skupinu detí a starostlivosť poskytujú aj po účinnosti zákona, sa považuje za splnenú, ak k 28. februáru 2017 dovŕšili vek 50 rokov a túto činnosť poskytovali ako zárobkovú po dobu 3 rokov.

Prechodné ustanovenie § 110z ods. 7 vzťahujúce sa na fyzickú osobu, ktorá k 28. februáru 2017 poskytovala starostlivosť o dieťa a túto starostlivosť poskytuje aj po 28. februári 2017 vymedzuje, že táto fyzická osoba je povinná splniť podmienku kvalifikačného predpokladu ustanovenú v § 84 ods. 9 do 31. decembra 2019.

Z uvedeného vyplýva, že osoba, ktorá má záujem poskytovať starostlivosť, alebo túto starostlivosť deťom do troch resp. šiestich rokov veku dieťaťa už poskytuje, nemusí mať vyštudovanú školu zameranú výlučne na pedagogiku, pokiaľ absolvuje 220 hodinový akreditovaný kurz zameraný na starostlivosť o deti. Ak už má ukončené stredné odborné vzdelanie (pedagogického zamerania tak, ako je uvedené aj v znení tejto otázky alebo zdravotného zamerania) absolvovanie doplňujúceho akreditovaného kurzu v rozsahu najmenej 220 hodín už nebude nutné.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk