Hlavné menu

Registrácia služby na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života poskytovaná opatrovateľom detí v domácnosti dieťaťa ( terénna forma sociálnej služby)

Vzťahujú sa podmienky ako pri registrácií služby na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa ( ambulantná forma sociálnej služby v zariadení)- časť I. ,s výnimkou podmienok priamo v znení podmienky viazaných len na zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, a s týmito ďalšími odchýlkami:

  • Za odbornú spôsobilosť fyzickej osoby a právnickej osoby, ktorá žiada o zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb a fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby, ktorá žiada o zápis do registra alebo fyzickej osoby, ktorá je zodpovedným zástupcom na základe poverenia, sa na účely služby na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života terénnou formou sociálnej služby alebo ambulantnou sociálnou službou mimo zariadenia (§ 32a zákona o sociálnych službách ) považuje získanie úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania (bez ohľadu na konkrétny druh a špecializáciu tohto vzdelania).
Inými slovami odborne spôsobilé na poskytovanie tejto služby sú nasledovné osoby

Ak osoba, ktorá žiada o zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb, nie je zároveň opatrovateľom detí
  • ukončené úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie (bez ohľadu na konkrétny druh a špecializáciu tohto vzdelania) opatrovateľ detí
  • ukončené úplné stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania s odborným zameraním aj na oblasť starostlivosti o dieťa v rozsahu podľa tohto zákona , alebo–
  • ukončené stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a absolvovanie akreditovaného kurzu najmenej v rozsahu 220 hodín.
Fyzická osoba, ktorá k 28. februáru 2017 poskytovala starostlivosť o deti do troch rokov veku alebo do šiestich rokov veku s nepriaznivým zdravotným stavom a bude túto starostlivosť poskytovať aj po 28. februári 2017, je povinná splniť podmienku kvalifikačného predpokladu ustanovenú na opatrovateľa detí v § 84 ods. 9 zákona o sociálnych službách do 31. decembra 2019. To sa vzťahuje aj na fyzickú osobu, ktorá k 28. februáru 2017 poskytovala starostlivosť o dieťa do troch rokov veku alebo do šiestich rokov veku, je dieťaťom s nepriaznivým zdravotným stavom, pri poskytovaní sociálnych služieb na podporu rodiny s deťmi a bude túto starostlivosť poskytovať aj podľa zákona účinného od 1. marca 2017. Ak ide o fyzickú osobu podľa prvej vety alebo druhej vety, ktorá nespĺňa podmienku dosiahnutého vzdelania podľa § 84 ods. 9, k 28. februáru 2017 dovŕšila vek najmenej 50 rokov, pred 1. marcom 2017 poskytovala starostlivosť o dieťa ako zárobkovú činnosť najmenej 3 roky a do 31. decembra 2019 absolvuje akreditovaný kurz opatrovania detí najmenej v rozsahu 220 hodín, považuje sa u tejto fyzickej osoby kvalifikačný predpoklad ustanovený v § 84 ods. 9 za splnený.
  • Údaje o priestorových podmienkach, materiálnych podmienkach a hygienických podmienkach sa nevyžadujú, ak je sociálna služba poskytovaná poskytovateľom tejto sociálnej služby bez súvisiacej prevádzkarne na administratívnu agendu a kontakt so záujemcami o poskytnutie sociálnej služby, resp. ak je sociálna služba poskytovaná poskytovateľom tejto sociálnej služby s touto súvisiacou prevádzkarňou, ktorá je časťou bytu využívaného na bytové účely. V iných prípadoch údaje o priestorových podmienkach, materiálnych podmienkach, hygienických podmienkach a bezbariérovosť sa vyžadujú na priestory tejto súvisiacej prevádzkarne sociálnej služby a nie za miesto poskytovania tejto sociálnej služby.
  • Personálny normatív nie je určený; je ustanovená požiadavka poskytovania služby jedným opatrovateľom detí najviac štyrom deťom; to neplatí, ak ide o súrodencov (§ 32a ods. 3 písm. b) zákona o sociálnych službách).
  • Poskytovateľ sociálnej služby nie je povinný splniť všeobecné technické požiadavky na výstavbu a všeobecné technické požiadavky na stavby užívané fyzickými osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie ak je sociálna služba poskytovaná poskytovateľom tejto sociálnej služby bez súvisiacej prevádzkarne na administratívnu agendu a kontakt so záujemcami o poskytnutie sociálnej služby, resp. ak je sociálna služba poskytovaná poskytovateľom tejto sociálnej služby s touto súvisiacou prevádzkarňou, ktorá je časťou bytu využívaného na bytové účely.
Služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života spočíva v poskytovaní starostlivosti o deti do troch rokov veku alebo do šiestich rokov veku, ak je dieťaťom s nepriaznivým zdravotným stavom (opatrovanie detí ) terénnou formou sociálnej služby- teda v domácom prostredí dieťaťa. Miesto poskytovania tejto sociálnej služby je domácnosť dieťaťa. Ide o individualizovanú starostlivosť, ktorá nemá charakter prevádzkarne a je poskytovaná opatrovateľom detí v byte alebo rodinnom dome, ktorý je domácnosťou dieťaťa a jeho rodičov, resp. inej fyzickej osoby, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu. Miesto poskytovania tejto sociálnej služby nie je zariadením sociálnych služieb, je domácnosťou dieťaťa, a preto sa priestorové podmienky zodpovedajúce druhu tejto sociálnej služby a forme tejto sociálnej služby, pokiaľ ide o miesto poskytovania sociálnej služby, v konaní o zápis do registra nepreukazujú kolaudačným rozhodnutím a nie je odôvodnené predkladať súhlas hygienika o uvedení priestorov do prevádzky (nejde o prevádzkareň) ani dodržať bezbariérovosť, nakoľko táto požiadavka je viazaná na miesto poskytovania sociálnej služby. Povaha vykonávanej živnosti- opatrovanie detí v domácnostiach detí (ktorá spĺňa podmienky poskytovania sociálnej služby podľa zákona o sociálnych službách) umožňuje podľa nášho názoru aby sa takto vykonávaná podnikateľská činnosť vykonávala bez prevádzkarne, resp. prevádzkarňou (najmä na administratívnu agendu súvisiacu s poskytovaním starostlivosti o deti v domácom prostredí detí a kontakt so záujemcami o poskytovanie tejto sociálnej služby) môže byť časť bytu opatrovateľa detí- živnostníka, používaná na iné účely ako bývanie, so súčasným využívaním ostatných častí bytu na bytové účely. Preukazovanie kolaudačného rozhodnutia, hygienických požiadaviek a bezbariérovosti v konaní o zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb v týchto prípadoch podľa nášho názoru nemá opodstatnenie.
 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk