Hlavné menu

Platnosť preukazu

Ak osobe s ŤZP, ktorej bol vydaný preukaz pred 1. januárom 2009, nebude vyhotovený nový preukaz do 31. decembra 2013 , tak preukaz vydaný pred 1. januárom 2009 stráca platnosť 1. januára 2014, a to aj v prípade, ak má neobmedzenú dobu platnosti.

Preukazy sa vymieňajú od 01.01.2009, teda od účinnosti zákona č.447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Preukazy ŤZP a preukazy ŤZP/S sa vymieňajú na oddeleniach posudkových činností úradov práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého pobytu držiteľa bezplatne. K výmene je potrebné predložiť preukaz ŤZP alebo preukaz ŤZP/S, identifikačný preukaz a fotografiu veľkosti 3x4 cm.

Ak bol preukaz vydaný pred 1. januárom 2009 a má obmedzenú dobu platnosti končiacu pred 1. januárom 2014, tak stráca platnosť uplynutím doby platnosti.

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti