Hlavné menu

Výzva - NP Rodová rovnosť na pracovisku – podaktivita 1.2

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyhlasuje výzvu pre záujemcov a záujemkyne o zaradenie do výberu externých expertov a expertiek v kontexte realizácie Národného projektu Rodová rovnosť na pracovisku – podaktivita 1.2

Organizačný útvar: Odbor rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí

Hlavné činnosti a zodpovednosť najmä za:

  • vypracovanie metodických a koncepčných materiálov k uvedeniu rodových auditov a auditov zosúlaďovania rodinného a pracovného života do praxe;
  • tvorba podkladov a obsahov pre zabezpečenie osvetovej činnosti;
  • zabezpečenie supervízie zaslaných výstupov auditov v podaktivite;
  • účasť na seminároch a ďalších podujatiach v rámci projektu;
  • základné poradenstvo k vytvoreným materiálom a ich aplikácii;
  • participácia na nadväzovaní bilaterálnych spoluprác a výmenách dobrej praxe

Kvalifikačný predpoklad

Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Odborná prax: preukázateľná prax minimálne 4 roky v oblasti rovnosti žien a mužov alebo v oblasti zosúlaďovania pracovného, rodinného a súkromného života; výhodou je znalosť práce so štatistickými údajmi a databázami, prehľad o dostupných slovenských a svetových zdrojoch (ŠU SR, Eurostat, OECD, Európska komisia a pod.)

Požiadavky

Jazykové znalosti: vítané

Počítačové znalosti : Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Outlook Express

Ďalšie požiadavky: 1. analytické, koncepčné a strategické myslenie 2. svedomitosť a spoľahlivosť, 3. motivácia, 4. adaptabilita a flexibilita,

Forma: Dohoda mimo pracovného pomeru

Mzdové ohodnotenie: 28,00 EUR / Hodinová sadzba brutto

Požadované doklady a prílohy:

  • žiadosť o prijatie;
  • profesijný štruktúrovaný životopis; ak relevantné, zoznam publikácií
  • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti;
  • písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom obsadenia pozície v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosť s dokladmi a prílohami doručte do podateľne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava, alebo poštou na adresu: Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, osobný úrad, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava, v obálke označenej heslom: „Zaradenie do výberu - externý expert/ka pre podaktivitu 1.2_NP Rodová rovnosť na pracovisku“ .

Termín podávania žiadostí je od 02.08.2021 do 06.08.2021

Predpokladaný nástup od 02.09.2021

Kontakt pre poskytnutie informácií:

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Monika Grznár

Telefón: +421 2 2046 2130

E-mail: monika.grznar@employment.gov.sk

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk