Hlavné menu

Zmeny v rokoch 2009-2010

Z prechodu zo zabezpečovacieho systému na poistný systém vznikla potreba riešiť zmierňovanie rozdielu medzi tzv. starodôchodcami a dôchodcami, ktorým bol dôchodok vymeraný podľa nového zákona o sociálnom poistení. Zákon č. 310/2006 Z. z. s účinnosťou od. 1. augusta 2006 ustanovil, aby starobné dôchodky priznané pred 1. januárom 2004, boli prepočítané z dôvodu, že nezohľadňovali dosahované zárobky v plnej výške. V nadväznosti na to, s účinnosťou od 1. januára 2009 sa riešili aj dôchodky priznané pred 1. októbrom 1988, ktorých suma bola vypočítaná z priemerného mesačného zárobku 3000 Sk.

Nakoľko sa vyskytovalo stále viac prípadov, kedy občan ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienku potrebného obdobia dôchodkového poistenia na vznik nároku na invalidný dôchodok, t. j. v posledných desiatich rokoch pred vznikom invalidity nebol aspoň 5 rokov dôchodkovo poistený (poistenci nad 28 rokov) bolo prijaté opatrenie zmierňujúce podmienky nároku na invalidný dôchodok. S účinnosťou od 1. januára 2010 sú nové podmienky nároku na invalidný dôchodok určené v závislosti od veku poistenca a obdobia dôchodkového poistenia za celé obdobie aktívnej činnosti poistenca, nielen z posledných desiatich rokov.

Dôchodkové dávky poskytované zo systému dôchodkového poistenia podliehajú pravidelnému zvyšovaniu za podmienok ustanovených zákonom o sociálnom poistení. Mechanizmus zvyšovania (indexácie) dôchodkových dávok je zložený zo súčtu jednej polovice percenta medziročného rastu spotrebiteľských cien (inflácie) a jednej polovice percenta medziročného rastu priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky. Uvedeným spôsobom sa zvyšovali všetky dôchodkové dávky v období rokov 2006 – 2008 k 1. júlu bežného roka. S účinnosťou od 1. januára 2009 sa dôchodkové dávky zvyšujú od januára. Uvedená zmena predstavuje rýchlejšiu reakciu zvyšovania dôchodkových dávok na rast spotrebiteľských cien, prispieva k zvýšeniu celoročných príjmov všetkých dôchodcov a tým sa zvýši celoročná miera náhrady všetkých poberaných dôchodkov k celoročnej priemernej mzde v danom roku.

Legislatíva : zákon č. 449/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk