Hlavné menu

Legislatívne zmeny

ODKLAD SPLATNOSTI POVINNÝCH PRÍSPEVKOV DO II. PILIERA

 • za obdobie:

MÁJ 2020                  splatnosť predĺžená do 31.3.2022

JÚN 2020                   splatnosť predĺžená do 30.6.2022

JÚL 2020                   splatnosť predĺžená do 30.9.2022

DECEMBER 2020    splatnosť predĺžená do 31.12.2022

JANUÁR 2021          splatnosť predĺžená do 31.3.2023

FEBRUÁR 2021       splatnosť predĺžená do 30.6.2023

MAREC 2021            splatnosť predĺžená do 30.9.2023

APRÍL 2021              splatnosť predĺžená do 31.12.2023

MÁJ 2021                  splatnosť predĺžená do 31.3.2024

OKTÓBER 2021       splatnosť predĺžená do 30.6.2024

NOVEMBER 2021     splatnosť predĺžená do 30.9.2024

DECEBMER 2021     splatnosť predĺžená do 31.12.2024

JANUÁR 2022           splatnosť predĺžená do 31.3.2025

FEBRUÁR 2022           splatnosť predĺžená do 30.6.2025

Táto výnimka sa týka zamestnávateľov a povinne dôchodkovo poistených SZČO, ktorí v dôsledku krízovej situácie vykazujú v príslušnom období pokles čistého obratu alebo príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac (bližšie na: https://www.mpsvr.sk/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/pracovna-oblast/).

Súvisiaca legislatíva:
Zákon č. 68/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 z 20.5.2020

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 172/2020 zo 17.6.2020

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 196/2020 z 15.7.2020

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 380/2020 z 14.12.2020

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č.   31/2021 z 27.1.2021

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č.   89/2021  z 24.2.2021   

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 101/2021 z 17.3.2021

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 154/2021  z 21.4.2021

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 181/2021 z 19.5. 2021 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 379/2021 z 20.10.2021

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 435/2021 z 24.11.2021    

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 517/2021 z 22.12.2021

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 16/2022 z 19.1.2022

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 52/2022 z 23.2.2022

ODPUSTENIE PLATENIA POVINNÝCH PRÍSPEVKOV DO II. PILIERA

 • za obdobie:

APRÍL 2020 

Zamestnávateľom a povinne dôchodkovo poisteným SZČO, ktorí v súvislosti s krízovou situáciou museli v mesiaci apríl 2020 najmenej na 15 kalendárnych dní uzatvoriť aspoň jednu prevádzku (napr. na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/2777/2020 z 29. marca 2020), sa odpúšťa povinnosť zaplatiť poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie.

Za obdobie, za ktoré nebudú povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie zaplatené, a to z dôvodu oslobodenia zamestnávateľa alebo povinne dôchodkovo poistenej SZČO od povinnosti platiť poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie, sa suma starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku a minimálneho dôchodku, z dôvodu účasti poistenca na starobnom dôchodkovom sporení v tomto období, nebude znižovať.

Súvisiaca legislatíva:
Zákon č. 95/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Zmeny súvisiace s 13. dôchodkom

V súvislosti so zavedením 13. dôchodku ako štátnej sociálnej dávky, ktorým zároveň došlo k zrušeniu 13. dôchodku ako dávky sociálneho poistenia (dôchodkovej dávky),  nie je potrebné posudzovať vzťah 13. dôchodku k súčtu súm dôchodkových dávok, ktoré sú podmienkou na priznanie starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku vyplácaného formou dočasného dôchodku alebo programovým výberom     z II. piliera.

Súvisiaca legislatíva:

Zákon č. 296/2020 Z. z. - Zákon o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Zmeny od 1. januára 2021   

V súvislosti s vyplatením  jednorazového doplatku poistencom v I. pilieri, ktorí si uplatnia nárok na starobný dôchodok najneskôr k 1. januáru 2021 a splnia ďalšie podmienky ustanovené v zákone o sociálnom poistení (I. pilier), sa v II. pilieri upravili podmienky pre vyplácanie starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku vyplácaného formou programového výberu alebo formou dočasného dôchodku.

Nárok na vyplácanie týchto dôchodkov má sporiteľ, ktorého doživotné zabezpečenie (dôchodkové dávky z I. piliera, výsluhové dôchodky, obdobné dávky vyplácané z cudziny) je minimálne na úrovni priemerného mesačného starobného dôchodku z I. piliera v čase, kedy sa dôchodok z II. piliera začína poberať.

Nakoľko by započítaním jednorazového doplatku došlo k navýšeniu sumy dôchodku/ dôchodkov, ktoré sa posudzujú pri priznaní nároku na vyplácanie dôchodku z II. piliera vyplácaného formou programového výberu alebo dočasného dôchodku, hoci by v skutočnosti sporiteľ zabezpečený nebol, jednorazový doplatok sa nebude započítavať do súčtu súm sporiteľom poberaných dôchodkov, ktorých súhrnná výška musí presiahnuť tzv. referenčnú sumu.

Súvisiaca legislatíva: 

Zákon č. 275/2020 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov

 

Zmeny v oblasti informovanosti

Od 1. januára 2021 sa ustanovuje pre dôchodkovú správcovskú spoločnosť povinnosť zostaviť a zaslať informáciu o dôchodkoch zo starobného dôchodkového sporenia, ktorá má sporiteľovi pomôcť v primeranej dobe pred dovŕšením dôchodkového veku s jeho finančným plánovaním v súvislosti s odchodom do dôchodku. Nový dokument bude dôchodková správcovská spoločnosť zasielať sporiteľovi v primeranom čase pred dovŕšením dôchodkového veku. Základná lehota na zasielanie informácie o dôchodkoch je vek 59 rokov. Sporiteľovi, ktorý nie je poberateľom dôchodku z II. piliera, zašle DSS informáciu o dôchodkoch opakovane, a to v roku, v ktorom dovŕši 62 rokov. Podrobnosti o obsahu tohto dokumentu, jeho štruktúru a formu, ale aj obdobie, v ktorom sa má takáto informácia poskytovať, ustanovuje príslušné Opatrenie.

Ustanovil sa jednotný vzor výpisu z osobného dôchodkového účtu s novým obsahom, ktorý je koncipovaný tak, aby pomohol sporiteľovi pochopiť vzťah medzi výškou jeho povinných príspevkov, vybraným dôchodkovým fondom a prognózovanou nasporenou sumou. Výpis obsahuje iba najdôležitejšie osobné a všeobecné informácie, mal by byť jasný a zrozumiteľný, aby sa sporiteľovi uľahčilo chápanie starobného dôchodkového sporenia a vývoja jeho nasporenej sumy v čase. Na zabezpečenie vysokej miery transparentnosti obsahuje podrobné informácie o odplatách, nákladoch a poplatkoch. Vo výpise sa bude po novom uvádzať aj predpokladaný vek odchodu do dôchodku, prognóza mesačného doživotného starobného dôchodku a tiež tabuľka s výkonnosťou dôchodkových fondov. Obsahom výpisu je aj informácia o vplyve inflácie na hodnotu úspor. Dôchodková správcovská spoločnosť bude výpis zasielať primárne elektronickou formou. Viac informácií získate tu.

Informačný prospekt dôchodkového fondu sa nahrádza kľúčovými informáciami s presne definovaným obsahom, rovnako ako je to v doplnkovom dôchodkovom sporení a kolektívnom investovaní. Nový dokument efektívnejšie a názornejšie sprostredkuje potenciálnym sporiteľom informácie o dôchodkovom fonde a jeho zameraní a rizikách, pomôže mu správne pochopiť postavenie  a povahu dôchodkového fondu a úroveň rizika na jednotnej rizikovej škále, pričom by mal byť schopný prijať lepšie investičné rozhodnutie. Vzhľadom na účel kľúčových informácií, ktorý spočíva v pomoci klientovi urobiť informované rozhodnutie pri výbere investičnej stratégie, je nevyhnutné zabezpečiť, aby mal na oboznámenie sa s nimi dostatočný časový priestor pred uzatvorením zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení. Podrobnosti nájdete tu.

Súvisiaca legislatíva:

Zákon č. 234/2019 z 20. júna 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

S účinnosťou od 1. januára 2020 budú mať dôchodkové správcovské spoločnosti bezplatný prístup k aktuálnym údajom o mieste trvalého pobytu svojich sporiteľov na účely zasielania výpisu z osobných dôchodkových účtov a informácie o dôchodkoch. 

Zmeny v oblasti dôchodkov:

Zákon č. 97/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s účinnosťou od 1. februára 2018 umožní vyplácanie starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku formou programového výberu alebo formou dočasného dôchodku už po splnení jedinej podmienky. Touto podmienkou je, že súčet súm dôchodkových dávok (starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku vyplácaných z I. piliera, súčasťou ktorých je aj zvýšenie dôchodku na sumu minimálneho dôchodku, obdobných dôchodkov vyplácaných podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, obdobného dôchodku vyplácaného z cudziny a sumy doživotného dôchodku z II. piliera) bude vyšší ako referenčná suma.

Referenčnou sumou bude taký priemerný mesačný starobný dôchodok zo Sociálnej poisťovne (I. pilier), na ktorý vznikol poistencom nárok po 31. decembri 2003. Priemerný mesačný starobný dôchodok sa bude vypočítavať zo starobných dôchodkov, ktoré nie sú vyplácané v sume jednej polovice z dôvodu súbehu nárokov na výplatu dôchodkových dávok (súbeh s vdovským alebo vdoveckým dôchodkom), t. zn. sú vyplácané v plnej výške , pričom za poistencov, ktorí sú alebo boli aj sporiteľmi, sa budú započítavať ich starobné dôchodky nekrátené za obdobie účasti v II. pilieri – t. j. do priemeru sa bude započítavať suma ich starobného dôchodku z I. piliera v takej výške, ako by v II. pilieri nikdy neboli.

Referenčnú sumu bude určovať Sociálna poisťovňa vždy k 30. novembru kalendárneho roka a zverejní ju najneskôr do konca príslušného roka na svojom webovom sídle. Táto hodnota bude potom platiť po celý nasledujúci kalendárny rok.
Referenčná suma platná v kalendárnom roku 2018 je referenčná suma určená Sociálnou poisťovňou k 30. novembru 2017. Sociálna poisťovňa ju však zverejní až 1. februára 2018, t. j. ku dňu nadobudnutia účinnosti novely.

Rušia sa doterajšie podmienky nároku na poberanie dočasného dôchodku a programového výberu, podľa ktorých

 • súčet doživotne poberaných dôchodkov z I. a II. piliera sporiteľa musí byť vyšší ako fiktívna suma dôchodku daného sporiteľa z I. piliera určená za predpokladu, že by nikdy sporiteľom nebol a zároveň súčet súm jeho doživotných dôchodkov je vyšší než suma, ktorá zodpovedá fiktívnemu starobnému dôchodku z I. piliera vypočítanému ako súčin 42 rokov dôchodkového poistenia, priemerného osobného mzdového bodu 1,25 a dôchodkovej hodnoty platnej k predmetnému dňu (v roku 2017 cca 596 eur) a
 • sporitelia, ktorí nemajú krátený starobný, resp. predčasný starobný dôchodok z I. piliera z titulu účasti v II. pilieri (napr. poberateľ starobného dôchodku, ktorý vstúpil do II. piliera po priznaní dôchodku z I. piliera), musia splniť podmienkudoživotne poberaných dôchodkov vo výške 4 – násobku životného minima (cca 792 eur)a zároveň použiť 50 % nasporenej sumy na zakúpenie doživotného dôchodku.

Zjednocujú sa teda podmienky vyplácania dôchodku formou programového výberu a dočasného dôchodku pre všetkých sporiteľov.
Nové podmienky vyplácania dôchodkov zo starobného dôchodkového sporenia sa budú vzťahovať na tých sporiteľov, ktorí sa rozhodnú uzatvoriť zmluvu o poistení dôchodku v prípade dočasného dôchodku a/alebo dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom na základe ponúk poisťovní a/alebo dôchodkových správcovských spoločností vyhotovených po nadobudnutí účinnosti zmeny zákona, t. j. po 1. februári 2018.

Postupný presun majetku sporiteľa do konzervatívnych dlhopisových fondov začínajúci od 52 rokov veku sporiteľa sa bude od 1. februára vzťahovať iba na majetok tvorený z povinných príspevkov.

Podľa doterajšej úpravy musel mať sporiteľ vo veku 52 rokov 10 % svojho majetku v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde pričom do dosiahnutia 62 rokov sa do tohto dôchodkového fondu presunul postupne celý jeho majetok. Od 1. februára 2018 sa však táto povinnosť bude vzťahovať už len na majetok pripísaný z povinných príspevkov.
Majetok zodpovedajúci dobrovoľným príspevkom bude môcť sporiteľ investovať neobmedzene do akéhokoľvek dôchodkového fondu spravovaného dôchodkovou správcovskou spoločnosťou bez ohľadu na jeho vek.
Možnosť zníženia percentuálnej hranice presunu majetku tvoreného z povinných príspevkov najviac o polovicu ostáva zachovaná.

Sadzba povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie sa pre rok 2017 zvyšuje z doterajších 4 % z vymeriavacieho základu na 4,25%. Sporitelia si naďalej môžu prispievať aj v podobe dobrovoľných príspevkov, avšak už bez daňového zvýhodnenia. 

Prvé dôchodky zo systému starobného dôchodkového sporenia (II. pilier) môžu byť vyplácané najskôr od 1. januára 2015. Právna úprava však vo vzťahu k výplatnej fáze nebola v minulosti nastavená optimálne, preto sa prijal zákon č. 183/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tzv. anuitná novela. Anuitná novela zmenila alebo zadefinovala niekoľko dôležitých oblastí potrebných pre vyplácanie dôchodkov z II. piliera.

Zmeny v oblasti dôchodkov:

Z II. piliera sa budú vyplácať dôchodky tromi formami. Zachovaná zostala forma doživotného dôchodku, ktorý budú vyplácať poisťovne a taktiež programový výber vyplácaný dôchodkovými správcovskými spoločnosťami, aj keď podmienky výplaty dôchodku týmito formami boli značne zmenené. Anuitná novela zaviedla ďalšiu formu výplaty dôchodku – dočasný dôchodok. Rovnako ako pri doživotnom dôchodku, aj pri tejto forme ide o poistný produkt, ktorý bude vyplácaný poisťovňami. 

Anuitná novela tiež umožnila prístup k úsporám v II. pilier všetkým sporiteľom, ktorí by na základe predošlej právnej úpravy nemohli získať svoje nasporené prostriedky. Ide napríklad o sporiteľov s nízkou nasporenou sumou, za ktorú si nedokážu zakúpiť doživotný dôchodok. Pre týchto sporiteľov je určený programový výber alebo dočasný dôchodok v striktne regulovanom režime maximalizujúcom dobu výplaty. 

Zmeny v oblasti informačných povinností:

Sporitelia budú mať od 1. januára 2015 k dispozícii niekoľko zdrojov informácií o vyplácaní dôchodkov z II. piliera. Všetky dôležité informácie nájdu na webovom sídle Sociálnej poisťovne a dôchodkových správcovských spoločností. Sporitelia tiež budú môcť požiadať dôchodkové správcovské spoločnosti, v ktorých si sporia, o bezplatné zaslanie informačného balíčka. V ňom sa dozvedia napr. ako a kde môžu o dôchodok požiadať alebo informácie o jednotlivých formách výplaty dôchodkov spolu s praktickými príkladmi. 

 

Zmeny v oblasti sprostredkovania ponúk:

Sociálna poisťovňa zriadi a bude spravovať Centrálny informačný ponukový systém (CIPS), ktorý bude slúžiť na sprostredkovanie ponúk dôchodkov pre sporiteľov. Takýto systém zabezpečí transparentnosť systému a zníži administratívnu záťaž sporiteľa, ktorý dostane všetky ponuky na jednom mieste. Vďaka tomu si sporiteľ bude môcť rýchlo porovnať ponuky jednotlivých poisťovní bez toho, aby každú z nich osobne navštívil. Existencia CIPS umožnila zakázať sprostredkovateľskú činnosť pri vyplácaní dôchodkov, čím sa zamedzuje vzniku jedného z najväčších nákladov vstupujúcich do ceny dôchodku. Rovnako pozitívny vplyv na výšku vyplácaných dôchodkov bude mať aj stimulácia konkurenčného prostredia, vyvolaná zavedením CIPS. Zníži sa tiež informačná asymetria medzi sporiteľom a subjektmi vyplácajúcimi dôchodky z II. piliera. CIPS bude plniť aj funkciu databázy údajov o dôchodkových príjmoch sporiteľov napr. pre posudzovanie nároku na dávku v hmotnej núdzi.

Zmeny v ostatných špecifických oblastiach:

Anuitnou novelou dochádza k zrušeniu podmienky minimálneho obdobia sporenia v dĺžke 10 rokov. Jedinou podmienkou na výplatu starobného dôchodku je dovŕšenie dôchodkového veku. 

Ostáva zachovaná možnosť vyplácania predčasného starobného dôchodku. Predčasný starobný dôchodok sa bude vyplácať takému sporiteľovi, ktorému už bol priznaný predčasný starobný dôchodok z I. piliera, a to najmenej vo výške 1,2 násobku životného minima. Ak sporiteľ nemá nárok na predčasný starobný dôchodok z I. piliera vyšší ako 1,2-násobok sumy životného minima, môže si pomôcť úsporami v II. pilieri. Má teda nárok na predčasný starobný dôchodok aj vtedy, ak jeho predčasný starobný dôchodok z oboch pilierov bude vyšší ako 1,2 násobok životného minima. V prípade predčasného starobného dôchodku musia byť splnené podmienky, že sporiteľ získal najmenej 15 rokov dôchodkového poistenia a do dovŕšenia dôchodkového veku mu chýbajú maximálne 2 roky.

Sporiteľ si bude môcť na vyplácanie predčasného starobného alebo starobného dôchodku vybrať doživotný dôchodok bez zvyšovania a bez pozostalostného krytia, doživotný dôchodok so zvyšovaním (indexáciou), s pozostalostným krytím (krytie pozostalých na jeden alebo dva roky po smrti poberateľa dôchodku) alebo ich kombináciu. 

Sporiteľ, ktorý dovŕši dôchodkový vek a nebude poberať žiadnu z foriem dôchodku (doživotný dôchodok, dočasný dôchodok, programový výber) bude môcť požiadať o dávku výnos z investovania. Ide o pravidelne vyplácanú dávku sporiteľovou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou z výnosov z jeho majetku, ktorý má v dôchodkovom fonde.

Ak si sporiteľ platil aj dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie, po dovŕšení dôchodkového veku si ich bude môcť vybrať formou programového výberu bez nutnosti splnenia dodatočných podmienok. 

Anuitná novela taktiež umožní na žiadosť sporiteľa v preddôchodkovom veku zmierniť automatický prevod majetku do garantovaného fondu o polovicu.

Prvé dôchodky z II. piliera sa začnú vyplácať od 1. januára 2015. Poisťovne, ktoré chcú byť zapojené do vyplácania dôchodkov z II. piliera musia od 1. júla 2014 žiadať Národnú banku Slovenska o rozšírenie svojej licencie. Národná banka má na rozhodnutie o rozšírení licencie lehotu 6 mesiacov. Z tohto dôvodu sú niektoré časti zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 183/2014 Z. z. účinné od 1. júla 2014.

Od 1. januára 2013 si sporitelia môžu svoj budúci dôchodok z II. piliera zvýšiť prostredníctvom dobrovoľných príspevkov, ktorých výška nie je obmedzená, ale daňovo zvýhodnené budú len do výšky 2 % zo základu dane (čiastkového základu dane). Suma dobrovoľných príspevkov, ktoré sú daňovo zvýhodnené, nesmie presiahnuť výšku 2 % zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa zisťuje základ dane. Uvedené daňové zvýhodnenie bude platiť do konca roka 2016.

Zaviedol sa princíp dobrovoľného vstupu do II. piliera pre tie osoby, ktorým aspoň raz vznikla prvá účasť na dôchodkovom poistení (I. pilier). Tieto osoby sa môžu rozhodnúť vstúpiť do II. piliera až do dovŕšenia veku 35 rokov. Po vstupe do II. piliera už z neho nie je možné vystúpiť.

Sociálna poisťovňa je povinná do 180 dní od vzniku prvej účasti na dôchodkovom poistení vzniknutej po 31. decembri 2012 písomne informovať dotknutú osobu (tzv. „prvopoistenca“) o jej práve na uzatvorenie zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení.

Zmeny v dôchodkových fondoch:

Od 1. januára 2013 sa zrušil doterajší pevne stanovený počet štyroch dôchodkových fondov (dlhopisový, zmiešaný, akciový a indexový). Dôchodkové správcovské spoločnosti podľa novej úpravy povinne spravujú jeden dlhopisový garantovaný dôchodkový fond (peňažné a dlhopisové investície) a jeden akciový negarantovaný dôchodkový fond (investičné stratégie spojené s investovaním do širokej škály nástrojov vrátane akcií). Doterajšie zmiešané a indexové dôchodkové fondy môžu dôchodkové správcovské spoločnosti podľa vlastného uváženia ponechať alebo ich zlúčiť s inými nimi spravovanými dôchodkovými fondmi. Ďalej môžu vytvárať nové dôchodkové fondy so špecifickými investičnými stratégiami.

Zmeny v oblasti garancií sa dotkli sledovaného obdobia výkonnosti dlhopisových garantovaných fondov, ktoré sa predĺžilo na 10 rokov . V prípade iných garantovaných dôchodkových fondov bola maximálna dĺžka sledovaného obdobia nastavená na 15 rokov.

Zmeny v oblasti odplát:

V oblasti odplát nastali tieto zmeny:

 • odplata za správu sa upravila rovnako pre všetky dôchodkové fondy na max. 0,3 % p. a.,
 • odplata za zhodnotenie majetku sa zvýšila z pôvodných max. 5,6% na max. 10 % z výšky zhodnotenia majetku v dôchodkovom fonde (princíp založený na prekonávaní dosiahnutých maxím za posledné 3 roky ostal zachovaný),
 • odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu ostáva nezmenená na úrovni max. 1 %,
 • poplatok Sociálnej poisťovni za transfer príspevkov sa znižuje z 0,5 % na 0,25 % z postúpených príspevkov.

S účinnosťou od 1. septembra 2012 sa zmenili nasledujúce oblasti v starobnom dôchodkovom sporení:

 • sadzba príspevkov na starobné dôchodkové sporenie sa znížila z doterajších 9% na 4% (zmena je účinná od 1. septembra 2012 a je časovo ohraničená rokom 2016; od roku 2017 sa bude sadzba zvyšovať každý rok o 0,25 % tak, aby v roku 2024 dosiahla 6 %). Od 1. januára 2013 budú mať však sporitelia možnosť dobrovoľne si prispievať do II. piliera (dobrovoľný príspevok bude do konca roku 2016 daňovo zvýhodnený do výšky 2 % čiastkového základu dane).
 • II. pilier bude dočasne otvorený od 1. septembra 2012 do 31. januára 2013 pre vstup a rovnako aj výstup. Fyzická osoba môže vstúpiť do II. piliera počas jeho otvorenia od 1. 9.2012 do 31.1.2013 ak súčasne spĺňa nasledovné dve podmienky:
  • k 1.9.2012 nebola sporiteľom a zároveň
  • pred dňom podpisu zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení jej vzniklo aspoň jedno dôchodkové poistenie (= účasť v I. pilieri).
 • fyzická osoba môže vystúpiť z  II. piliera počas jeho otvorenia od 1. 9.2012 do 31.1.2013, ak spĺňa podmienku, že bola k 1. septembru 2012 sporiteľom. Splnenie iných podmienok sa nevyžaduje.
 • pri výstupe z II. piliera v období od 1. septembra 2012 do 31. januára 2013 je potrebné Sociálnej poisťovni doručiť (osobne/poštou) písomné oznámenie, ktorého obsahom je prejav vôle fyzickej osoby, aby jej zaniklo právne postavenie sporiteľa. V tejto súvislosti je dôležité upozorniť, že uvedené písomné oznámenie musí byť Sociálnej poisťovni doručené najneskôr ku dňu 31.1.2013, nestačí napr. v predposledný alebo v posledný deň tejto lehoty ho odovzdať na poštovú prepravu. Záujemca o výstup z II. piliera môže využiť tlačivo Sociálnej poisťovne.

Zákon č. 572/2009 Z. z. zaviedol s účinnosťou od 1. apríla 2012 do starobného dôchodkového sporenia viacero nových, resp. aj staronových prvkov, hlavnými zmenami oproti predchádzajúcemu stavu sú:

Oblasť účasti v starobnom dôchodkovom sporení:

 • zaradenie prvopoistencov do II. piliera bude automatické (čím sa stávajú sporiteľmi). Sociálna poisťovňa je povinná sporiteľa do 60 dní od jeho zaradenia do II. piliera písomne informovať o jeho právach a povinnostiach počas prvých 730 dní od kedy sa stal sporiteľom. Sporiteľ, ktorý bol automaticky zaradený do II. piliera, bude mať možnosť rozhodnúť sa vystúpiť zo systému do 730 dní (t.j. do 2 rokov) od jeho zaradenia do II. piliera. Počas prvých 180 dní tejto 730-dňovej lehoty si môže sporiteľ vybrať DSS a fond podľa vlastného uváženia. Pokiaľ tak neurobí, bude mu DSS pridelená Sociálnou poisťovňou podľa vopred daného kľúča (priraďovanie DSS podľa abecedného zoznamu), pričom ho zaradí do zmiešaného dôchodkového fondu.

Oblasť dôchodkových fondov (d.f.):

 • konzervatívny d.f. sa premenúva na dlhopisový d.f.
 • vyvážený d.f. sa premenúva na zmiešaný d.f.
 • rastový d.f. sa premenúva na akciový d.f.
 • možnosť vytvorenia štvrtého dôchodkového fondu, tzv. indexového, ktorého úlohou bude kopírovať finančný index vybraný dôchodkovou správcovskou spoločnosťou.

Oblasť odplát pre DSS:

 • odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde sa nebude určovať v novovytvorenom indexovom dôchodkovom fonde a mení sa aj spôsob jej výpočtu – nárok na odplatu má dôchodková správcovská spoločnosť len v prípade, že je prekonané maximum dosiahnuté v posledných troch rokoch predchádzajúcim dňu výpočtu tejto odplaty (tzv. high water mark)
 • zmena účtovania dôchodkovej jednotky – odpočítanie odplaty za správu majetku v d.f. a zhodnotenia majetku v d.f. sa prejaví na znížení hodnoty dôchodkovej jednotky
 • odplata za vedenie dôchodkového účtu sa stanovuje ako maximálne 1 %, to znamená, že DSS môže túto odplatu stanoviť aj nižšiu ako 1%

Oblasť garancií:

 • ruší sa povinnosť garantovať nominálne neznehodnotenie majetku v zmiešanom a akciovom dôchodkovom fonde, v dlhopisovom dôchodkovom fonde garancie ostávajú zachované, avšak v novej forme (60-mesačné porovnávacie obdobie, sledovanie raz ročne)

Oblasť investovania:

 • možnosť investovania do cenných papierov zastupujúcich drahé kovy (20 % čistej hodnoty majetku d.f. v zmiešanom a akciovom d.f.)
 • podiel dlhopisových a peňažných investícií v akciovom df. môže spolu tvoriť najviac 80 % čistej hodnoty jeho majetku.
 • zaviedla sa tzv. referenčná hodnota, ktorá slúži na porovnávanie výnosu d.f. so zvoleným benchmarkom.

* zmena vyznačená hrubým bola prijatá zákonom č. 546/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

V nadväznosti na zmeny prijaté v sociálnom poistení (zákon č. 461/2003 Z. z.), sa prijali ustanovenia týkajúce sa prevodu dôchodkových práv získaných v dôchodkovom systéme Slovenskej republiky do dôchodkového systému Európskej únie, v prípade, že o tento prevod dôchodkových práv sporiteľ požiada.

Optimalizovala sa výška odplát za správu dôchodkového fondu v prospech sporiteľa, t. j. odplata za jeden mesiac správy dôchodkového fondu sa znížila z 0,065 % priemernej mesačnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde na 0,025 % s účinnosťou od 1. júla 2009. Prijatou právnou úpravou sa zároveň zaviedol do systému starobného dôchodkového sporenia nový prvok, ktorým je garančný účet dôchodkového fondu. Z tohto účtu sa dopĺňa majetok sporiteľov v dôchodkových fondoch v zákonom ustanovených prípadoch. Zároveň sa zaviedol nový druh odplaty, a to odplata za zhodnotenie majetku limitovaná maximálnou výškou 5,6 % z dosiahnutého výnosu ako motivácia pre zhodnotenie úspor dôchodkovými správcovskými spoločnosťami.

Účelom zmeny zákona bolo reagovať na požiadavky aplikačnej praxe a vyriešiť problémy a nedostatky, ktoré vyvolala predchádzajúca právna úprava v praxi. Prínos spomínanej novely bol nasledovný:

 • úprava pravidiel investovania v druhom pilieri spočívajúca najmä v prehodnotení limitov a obmedzení pre nakladanie s majetkom v dôchodkových fondoch a v prehodnotení pravidiel rozloženia rizika,
 • skvalitnenie informácií, poskytovaných sporiteľom zo strany dôchodkových správcovských spoločností, spočívajúce najmä v zabezpečení lepšej zrozumiteľnosti poskytovaných informácií najmä vo vzťahu k dosahovanej výkonnosti jednotlivých dôchodkových fondov, a to prostredníctvom informačných prospektov, internetovej stránky a výpisu z osobného dôchodkového účtu,
 • zmena podmienok plynutia šesťmesačnej lehoty na vstup do systému starobného dôchodkového sporenia, ktorej začiatok sa podmienil existenciou najmenej 150 dňového nepretržitého obdobia dôchodkového poistenia,
 • fyzické osoby, na ktoré sa úspory po zomretých sporiteľoch prenesú alebo ktoré ich zdedia, dostali možnosť uložiť si tieto prostriedky na vlastný osobný dôchodkový účet v dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
 • bola zrušená 2 - ročná lehota na prestup sporiteľa z dôchodkovej správcovskej spoločnosti do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti s tým, že sa spoplatnia len tie prestupy, ktoré sa uskutočnia po uplynutí menej ako jedného roka odo dňa zápisu predchádzajúcej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení,
 • boli zavedené štandardné prvky občianskeho práva do prevodu majetku zomretého sporiteľa na osoby určené zákonom alebo zmluvou o starobnom dôchodkovom sporení.

S účinnosťou od 15. novembra 2008 bola prijatá zmena, ktorou sa opätovne otvoril druhý pilier pre možnosť vstupu a výstupu sporiteľov v časovom období od 15. novembra 2008 do 30. júna 2009. Cieľom bolo umožniť výstup sporiteľom, pre ktorých nebola účasť v tomto systéme optimálnym riešením, a to najmä vo vzťahu k premietnutiu sa vplyvov svetovej finančnej krízy do zhodnocovania ich úspor (investícií).

Do starobného dôchodkového sporenia sa zaviedol prvok dobrovoľnosti a súčasne riešil situáciu tých sporiteľov v druhom pilieri, pre ktorých je toto sporenie nevýhodné. Cieľom prijatej novely bolo:

 • umožnenie návratu do dôchodkového poistenia (prvý pilier) sporiteľom, ktorí uzatvorili zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení pred 1. januárom 2008.
 • uzákoniť možnosť dodatočného vstupu do druhého piliera fyzickým osobám, ktoré sa nezapojili do systému starobného dôchodkového sporenia do 31. decembra 2007. Systém starobného dôchodkového sporenia bol pre uvedené fyzické osoby otvorený do 30. júna 2008.
 • zavedenie vyššie spomínaného prvku dobrovoľnosti do právnej úpravy starobného dôchodkového sporenia. Pre fyzické osoby, ktoré prvýkrát vstúpili na trh práce po 31. decembri 2007 sa ich povinný vstup do systému starobného dôchodkového sporenia zmenil na dobrovoľný.
 • zvýšenie ochrany majetku v dôchodkových fondoch a zvýšenie bezpečnosti investícií prostredníctvom podrobnej úpravy riadenia rizík a minimalizácie možností vzniku konfliktu záujmov.
 • rozpracovanie postupu pri dedení a vyplácaní majetku po zomretom sporiteľovi alebo po zomretom poberateľovi starobného (predčasného starobného) dôchodku ako disponibilného prebytku.

S účinnosťou od 1. januára 2007 sa upravilo najmä zavedenie administratívnej a finančnej bariéry, ktorá mala zabrániť neodôvodneným a špekulatívnym prestupom z jednej dôchodkovej správcovskej spoločnosti do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

Došlo tiež k zníženiu odplaty dôchodkovej správcovskej spoločnosti za jeden mesiac správy dôchodkového fondu z 0,07 % na najviac 0,065 % priemernej mesačnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde. Zároveň boli zavedené obmedzenia na výdavky súvisiace s uzatváraním zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení a výdavky na propagáciu a reklamu dôchodkových fondov.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk