Hlavné menu

Anuitná novela

Od 1. januára 2015 sa začala výplata prvých dôchodkov zo systému starobného dôchodkového sporenia. Preto bolo potrebné upraviť alebo definovať niekoľko oblastí zákona o starobnom dôchodkovom sporení.

Oblasť dôchodkov:

Dôchodky vyplácajú životné poisťovne (doživotný dôchodok, dočasný dôchodok) a dôchodkové správcovské spoločnosti (programový výber). Pre sporiteľov s nízkou nasporenou sumou je určený programový výber alebo dočasný dôchodok v striktne regulovanom režime maximalizujúcom dobu výplaty.

Oblasť sprostredkovania ponúk:

Sociálna poisťovňa zriadila a spravuje Centrálny informačný ponukový systém (CIPS), ktorý slúži na sprostredkovanie relevantných ponúk dôchodkov pre sporiteľov. Takýto systém zabezpečuje transparentnosť systému a znižuje administratívnu záťaž sporiteľa, ktorý dostane všetky ponuky na jednom mieste. Vďaka tomu si sporiteľ bude môcť rýchlo porovnať ponuky jednotlivých poisťovní bez toho, aby každú z nich navštívil. Zavedenie CIPS umožnilo vylúčiť sprostredkovateľskú činnosť pri vyplácaní dôchodkov, čím sa zamedzuje vzniku jedného z najväčších nákladov vstupujúcich do ceny dôchodku. Rovnako pozitívny vplyv na výšku vyplácaných dôchodkov má aj stimulácia konkurenčného prostredia, vyvolaná zavedením CIPS. Znížila sa tiež informačná asymetria medzi sporiteľom a subjektmi vyplácajúcimi dôchodky z II. piliera. CIPS plní aj funkciu „databázy“ údajov o dôchodkových príjmoch sporiteľov napr. pre posudzovanie nároku na dávku v hmotnej núdzi.

Oblasť informačných povinností:

Sporitelia majú od 1. januára 2015 k dispozícii niekoľko zdrojov informácií. Všetky informácie o vyplácaní dôchodkov z II. piliera nájdu na webovom sídle Sociálnej poisťovne a dôchodkových správcovských spoločností. Sporitelia majú tiež možnosť požiadať dôchodkové správcovské spoločnosti, v ktorých si sporia, o bezplatné zaslanie informačného listu, v ktorom sa dozvedia základné informácie o tom, ako a kde môžu o dôchodok požiadať. V tomto informačnom liste taktiež nájdu dôležité informácie o jednotlivých formách dôchodku spolu s praktickými príkladmi. Od 1. januára 2015 došlo aj k úprave výpisu z účtu sporiteľa, ktorý je oproti jeho predchádzajúcej podobe stručnejší, prehľadnejší a poskytuje pre sporiteľa hodnotnejšie informácie.

Ostatné špecifické zmeny:

Zrušila sa podmienka 10 rokov sporenia v II. pilieri – jedinou podmienkou na výplatu starobného dôchodku je dovŕšenie dôchodkového veku. Upravilo sa aj nastavenie podmienok pre vyplácanie predčasného dôchodku ako i pozostalostných dôchodkov a mechanizmus zvyšovania doživotných dôchodkov. Zaviedla sa možnosť na žiadosť sporiteľa v preddôchodkovom veku zmierniť automatický prevod majetku do garantovaného fondu o polovicu.

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti