Hlavné menu

Novela II. piliera

Zmeny od 1. januára 2023:

Zaslanie informácií k presunu majetku z dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu a o možnosti stať sa sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii

Začiatkom roka 2023 (do konca februára 2023) dostane každý existujúci sporiteľ informáciu od svojej DSS o možnosti zapojiť sa do predvolenej investičnej stratégie. Súčasťou informácie bude aj harmonogram presunu majetku sporiteľov. Ak sa sporiteľ rozhodne pre predvolenú investičnú stratégiu, musí o to požiadať svoju DSS do 31. mája 2023. DSS začnú zosúlaďovať majetok sporiteľov s predvolenou investičnou stratégiou postupne od 1. júla 2023, t. j. začnú presúvať majetok sporiteľov medzi jednotlivými dôchodkovými fondmi.

Iný postup bude v prípade sporiteľov, ktorí boli v roku 2013 presunutí do dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu a doteraz si stále sporia iba v tomto dôchodkovom fonde.

Sporiteľom mladším ako 55 rokov (rok narodenia 1969 a neskôr) , ktorí boli v roku 2013 presunutí do dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu a doteraz si stále sporia iba v tomto dôchodkovom fonde, bude navrhnutý postupný presun ich majetku alebo jeho časti do indexových negarantovaných dôchodkových fondov a zároveň budú informovaní o harmonograme presunu ich úspor. Rovnako aj táto skupina sporiteľov bude mať možnosť do 31. mája 2023 zaslať DSS svoj nesúhlas so zmenou v sporení. Ak sa sporiteľ nevyjadrí, DSS mu začne od 1. júla 2023 postupne presúvať majetok z dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu do indexového negarantovaného fondu v súlade s plánom presunu majetku.

Sporiteľom starším ako 55 rokov (rok narodenia 1968 a skôr) , ktorí boli v roku 2013 presunutí do dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu a doteraz si stále sporia iba v tomto dôchodkovom fonde, bude navrhnuté pripisovanie ich nových príspevkov do indexových negarantovaných dôchodkových fondov, ich existujúci majetok zostane naďalej v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde. Títo sporitelia budú mať možnosť do 31. mája 2023 zaslať DSS svoj nesúhlas s navrhovanou zmenou v pripisovaní ich nových povinných príspevkov. Ak sa v stanovenom termíne sporiteľ nevyjadrí, DSS začne nové povinné príspevky od 1. júla 2023 pripisovať do indexového negarantovaného dôchodkového fondu.

Zmeny v štruktúre odplát

Ruší sa odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu a tiež odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde.

DSS má nárok len na odplatu za správu dôchodkového fondu maximálne vo výške 0,45 % priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde v roku 2023, vo výške 0,425 % priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde v roku 2024, vo výške 0,4 % priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde od roku 2025.

Táto zmena by mala generovať vyššiu očakávanú hodnotu na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa a mala by mať pozitívny efekt na výšku jeho starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku.

Zmeny v oblasti tzv. garancií

Ruší sa doterajšia právna úprava, t. j. povinnosť DSS doplniť majetok do dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu z vlastného majetku, ak v sledovanom období poklesne hodnota dôchodkovej jednotky.

Nová individuálna garancia sa bude vzťahovať na všetky povinné príspevky a penále, ktoré boli sporiteľovi počas jeho účasti v II. pilieri pripísané na osobný dôchodkový účet vedený pre dlhopisový garantovaný dôchodkový fond, a všetky sumy, ktoré boli z akéhokoľvek dôvodu pripísané na tento účet (či už z dôvodu prevodu z iného dôchodkového fondu, na základe žiadosti sporiteľa o presun majetku medzi dôchodkovými fondami alebo na základe povinného skonzervatívňovania investícií sporiteľa podľa § 92 a § 93 alebo z dôvodu prestupu sporiteľa z inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti). DSS bude sporiteľovi garantovať, že suma vyplatených dôchodkov formou programového výberu a suma jednorazového poistného prevedeného do životnej poisťovne nebude nižšia, ako výška jeho individuálnej garancie.

Zrušenie akceptačných listov

Ruší sa povinnosť Sociálnej poisťovne vydávať akceptačné listy, ktoré slúžili ako administratívno-finančná bariéra pri prestupe sporiteľa do inej DSS. Sporiteľ môže prestúpiť do inej DSS najskôr po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa posledného prestupu, s výnimkou prípadov ustanovených v zákone (nesmie prestúpiť napr. pri vydaní certifikátu, ani v období do jedného roka od uzatvorenia prvej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení).

Zmeny od 1. mája 2023:

Zavedenie predvolenej investičnej stratégie (s možnosťou vyviazania sa)

V záujme maximálneho zefektívnenia starobného dôchodkového sporenia za účelom zvýšenia hmotného zabezpečenia v starobe sa zavádza tzv. predvolená investičná stratégia, v rámci ktorej je počas prvej fázy sporenia majetok sporiteľa umiestňovaný výlučne do akciových investícií prostredníctvom indexového negarantovaného dôchodkového fondu. V určitom časovom horizonte (v konkrétne stanovenom veku) pred dosiahnutím dôchodkového veku sa následne začne postupný presun majetku a príspevkov sporiteľa do menej rizikových dlhopisových a peňažných investícií. Na stabilizáciu portfólia bude v rámci predvolenej investičnej stratégie slúžiť dlhopisový garantovaný dôchodkový fond. Dovŕšením ustanoveného veku, pre rok 2023 to je 50 rokov veku, a dovŕšením každého ďalšieho roku veku sporiteľa v predvolenej investičnej stratégii sa podiel čistej hodnoty jeho majetku v indexovom negarantovanom dôchodkovom fonde zníži o 4 percentuálne body v prospech podielu čistej hodnoty jeho majetku v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde.

Efektívna predvolená sporiaca stratégia nekončí dosiahnutím dôchodkového veku, ale zabezpečí sporiteľovi zhodnocovanie nasporených prostriedkov aj v období po dovŕšení dôchodkového veku v zásade do podania žiadosti o doživotný dôchodok. Z tohto dôvodu sa odo dňa začatia poberania starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom a následne každým ďalším začatým rokom poberania tohto dôchodku, sporiteľovi v predvolenej investičnej stratégii podiel čistej hodnoty jeho majetku určeného na výplatu doživotného starobného dôchodku v indexovom negarantovanom dôchodkovom fonde bude rovnomerne znižovať o príslušný počet percentuálnych bodov v prospech podielu čistej hodnoty jeho majetku určeného na výplatu doživotného starobného dôchodku v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde tak, aby podiel čistej hodnoty jeho majetku určeného na vyplácanie doživotného starobného dôchodku v indexovom negarantovanom dôchodkovom fonde v poslednom roku poberania starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom bol 5 percentuálnych bodov.

Sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii je automaticky každý nový sporiteľ (resp. existujúci sporitelia do veku 54 rokov, ktorí boli v roku 2013 hromadne presunutí do dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu a naďalej zostali sporiteľmi výlučne v tomto dôchodkovom fonde). Súčasne platí, že za podmienok ustanovených v zákone sa môže sporiteľ z predvolenej investičnej stratégie vyviazať. Ak sa sporiteľ v priebehu sporenia v II. pilieri rozhodne znova vstúpiť do predvolenej investičnej stratégie, môže to urobiť písomným prejavom vôle, ktorú doručí DSS. Rovnakú možnosť vstupu do predvolenej investičnej stratégie majú aj sporitelia, ktorí uzatvorili zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení pred 1. májom 2023.

V súvislosti so zavedením predvolenej investičnej stratégie má DSS povinnosť vytvoriť a spravovať indexový negarantovaný dôchodkový fond s minimálne 95 % podielom akciovej zložky, ktorého investovanie bude založené na kopírovaní zloženia akciového finančného indexu.

Automatický vstup do II. piliera s možnosťou vyviazania sa a s možnosťou opätovného vstupu

S účinnosťou od 1. mája 2023 sa zavádza automatická účasť na starobnom dôchodkovom sporení pre každú fyzickú osobu, ktorej vznikne prvé dôchodkové poistenie a ktorá nemá viac ako 40 rokov. Takáto fyzická osoba môže uzatvoriť prvú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení s ktoroukoľvek DSS do 180 dní odo dňa vzniku jej prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení. Ak tak neurobí, DSS jej určí Sociálna poisťovňa.

Účasť v II. pilieri nebude povinná, sporiteľ bude mať možnosť z tohto systému do dvoch rokov od vzniku prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení vystúpiť a zároveň bude mať právo do II. piliera opäť vstúpiť (vystúpiť a opäť vstúpiť bude môcť sporiteľ iba raz).

Horná hranica veku, do kedy môže fyzická osoba vstúpiť do II. piliera, sa posúva z 35 rokov na vek 40 rokov, pričom tento vek sa bude každoročne zvyšovať v nadväznosti na zvyšovanie dôchodkového veku.

Každá fyzická osoba, resp. sporiteľ, ktorej sa automatický vstup do II. piliera týka dostane do 60 dní od vzniku jej prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení zo Sociálnej poisťovne informáciu, obsahom ktorej budú práva a povinnosti súvisiace s účasťou na starobnom dôchodkovom sporení.

Automatický vstup sa netýka fyzických osôb, ktorým vzniklo prvé dôchodkové poistenie pred 1. májom 2023, naďalej však môžu do II. piliera vstúpiť dobrovoľne (do dovŕšenia 40 rokov veku).

Platenie dobrovoľných príspevkov

Vypustila sa povinnosť dohodnúť si platenie dobrovoľných príspevkov v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení. Sporiteľ si môže platiť dobrovoľné príspevky aj bez zmluvného dojednania.

Sporenie vo viacerých dôchodkových fondoch bez povinnosti sporenia v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde

Odstránila sa zákonná prekážka, ktorá obmedzovala sporenie v maximálne dvoch dôchodkových fondoch, pričom jeden z nich musel byť dlhopisový garantovaný dôchodkový fond. Umožňuje sa, aby si sporiteľ sám zvolil pomer rozloženia svojho majetku v zásade v každom dôchodkovom fonde, ktorý spravuje príslušná DSS za podmienky, že sa na tom spoločne dohodnú. DSS nebude povinná investovanie vo viac ako dvoch dôchodkových fondoch sporiteľovi umožniť.

Zmeny od 1. júla 2023:

Presun majetku sporiteľov z dlhopisových garantovaných indexových fondov do indexových negarantovaných dôchodkových fondov (do predvolenej investičnej stratégie)

Sporitelia mladší ako 54 rokov

DSS začnú od 1. júla 2023 presúvať majetok sporiteľov do rizikovejších, ale potenciálne výnosnejších indexových negarantovaných dôchodkových fondov. Postupný presun majetku sa bude týkať sporiteľov postihnutých tzv. akciou návratka z roku 2013, ktorí sa narodili v roku 1969 a neskôr, t. j. sporiteľov, ktorí v roku 2023 dovŕšia vek 54 rokov, ak po presune v roku 2013 nevykonali žiadnu aktivitu a naďalej si sporia výlučne v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde. Majetok dotknutých sporiteľov bude zosúladený s predvolenou investičnou stratégiou do 31. decembra 2025. Na žiadosť DSS môže NBS predĺžiť toto obdobie najviac o dva roky.

Za účelom zabezpečenia riadnej informovanosti sporiteľov majú DSS povinnosť zaslať každému dotknutému sporiteľovi do 28. februára 2023 informáciu o možnosti zostať sporiteľom v tej investičnej stratégii, ktorú má sporiteľ zvolenú.

Sporitelia starší ako 54 rokov

Sporiteľom, ktorí sa narodili v roku 1968 a skôr, a po presune v roku 2013 nevykonali žiadnu aktivitu, sa ich majetok s ohľadom na možné investičné riziká ponecháva v dlhopisových garantovaných dôchodkových fondoch, avšak za účelom zefektívnenia starobného dôchodkového sporenia a za účelom posilnenia ich hmotného zabezpečenia v starobe sa ich nové povinné príspevky budú pripisovať do indexového negarantovaného dôchodkového fondu.

Rovnako aj táto skupina sporiteľov dostane do 28. februára 2023 od DSS informáciu o možnosti zostať sporiteľom v tej investičnej stratégii, ktorú má sporiteľ zvolenú. V takom prípade sa povinné príspevky budú sporiteľovi aj naďalej pripisovať na osobný dôchodkový účet vedený pre dlhopisový garantovaný dôchodkový fond.

Ostatní existujúci sporitelia

Od 1. júla 2023 začnú DSS zosúlaďovať majetok s predvolenou investičnou stratégiou aj tých sporiteľov, ktorí síce neboli postihnutí akciou návratka z roku 2013, nie sú poberateľmi starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku, ale do 31. mája 2023 o to požiadali svoju DSS na základe informácie, ktorú im DSS do 28. februára 2023 doručila.

Zmeny od 1. januára 2024:

Zmeny vo výplatnej fáze

Z II. piliera sa poskytuje dôchodok formou programového výberu, ktorý vypláca DSS a formou doživotného dôchodku (anuity), ktorý vypláca životná poisťovňa. Dôchodok z II. piliera je v prvej časti výplatnej fázy vyplácaný výlučne programovým výberom z polovice nasporenej sumy a následne, po jej skončení, z druhej časti formou doživotnej anuity.

Programovým výberom sa vypláca starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok z polovice nasporenej sumy cca 10 rokov (polovica mediánu strednej dĺžky života pre mužov a ženy vo veku sporiteľa), pričom sporiteľ si môže zvoliť fixnú alebo variabilnú výšku dôchodku.

Počas tohto obdobia je druhá časť úspor naďalej zhodnocovaná v dôchodkových fondoch, z časti aj v akciových resp. indexových. Sporiteľ má aj v tejto fáze možnosť zasielať si dobrovoľné príspevky a v prípade, že pracuje, pripisujú sa mu na jeho osobný dôchodkový účet aj povinné príspevky.

Následne, po skončení poberania programového výberu, sa starobný dôchodok vypláca formou doživotného dôchodku, ktorý si sporiteľ vyberie na základe ponukového listu. Anuitu si teda zakúpi v životnej poisťovni za druhú časť nasporenej sumy, ktorá bude predstavovať jednorazové poistné.

Zostane zachovaná aj možnosť poberania dôchodku formou programového výberu, kedy sporiteľ môže výplatu nasporenej sumy prispôsobiť vlastným preferenciám a nechať si dôchodok vyplatiť aj jednorazovo, avšak iba z tej časti jeho nasporenej sumy, ktorá je určená pre programový výber. Podmienkou je, že má sporiteľ dostatočné doživotné zabezpečenie a teda súčet súm jeho doživotne poberaných dôchodkov z I. piliera (prípadne výsluhových dôchodkov, dôchodkov z cudziny a pod.) je vyšší ako tzv. referenčná suma, ktorá predstavuje hodnotu priemerného mesačného starobného dôchodku.

Platenie povinných a dobrovoľných príspevkov

Postupovanie povinných príspevkov za pracujúcich dôchodcov a platenie dobrovoľných príspevkov je umožnené aj počas poberania starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku formou programového výberu, t. j. počas celého obdobia, kedy má sporiteľ osobný dôchodkový účet v DSS až do začiatku poberania doživotného dôchodku.

Súvisiaca legislatíva:

Zákon č. 399/2022 z 8. novembra 2022 , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení od 1. januára 2024

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk