Hlavné menu

Novela II. piliera

Novela zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení z 8. novembra 2022 zavádza viaceré zásadné zmeny v sporiacej aj výplatnej fáze II. piliera so zámerom zvýšiť jeho efektivitu a prispieť k zvýšeniu hmotného zabezpečenia v starobe. Medzi kľúčové zmeny patrí:

Nová štruktúra odplát , ktorá prinesie sporiteľom zníženie poplatkov. Ruší sa odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu a odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde. Mierne sa zvýši maximálna hodnota odplaty za správu dôchodkového fondu z 0,3 % na 0,45 % v roku 2023, 0,425 % v roku 2024. Od roku 2025 nesmie odplata za správu dôchodkového fondu presiahnuť 0,4 % priemernej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde.

Individuálna garancia

Zavádza sa adresnejšia forma garancie, ktorá sa bude vzťahovať na všetky povinné príspevky a penále, ktoré boli sporiteľovi počas jeho účasti v II. pilieri pripísané na osobný dôchodkový účet vedený pre dlhopisový garantovaný dôchodkový fond, a všetky sumy, ktoré boli z akéhokoľvek dôvodu pripísané na tento účet (či už z dôvodu prevodu z iného dôchodkového fondu, na základe žiadosti sporiteľa o presun majetku medzi dôchodkovými fondami alebo na základe povinného skonzervatívňovania investícií sporiteľa podľa § 92 a § 93 alebo z dôvodu prestupu sporiteľa z inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti). Ak suma vyplatených dôchodkov formou programového výberu a suma jednorazového poistného prevedeného do životnej poisťovne bude nižšia, ako výška individuálnej garancie sporiteľa, DSS doplatí rozdiel z vlastného majetku.

Automatický vstup do II. piliera

Pre fyzické osoby mladšie ako 40 rokov, ktorým vznikne prvé dôchodkové poistenie po 1. máji 2023 (napr. začnú pracovať), sa zavádza automatická účasť v II. pilieri . Takáto fyzická osoba môže uzatvoriť prvú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení s ľubovoľnou DSS do 180 dní. Ak ta neurobí, DSS jej bude určená Sociálnou poisťovňou. Veková hranica pre automatický vstup sa bude postupne zvyšovať rovnako, ako sa bude zvyšovať dôchodkový vek. Každý sporiteľ, ktorý automaticky vstúpil do II. piliera bude mať možnosť sa vyviazať a do dvoch rokov z II. piliera vystúpiť.

Fyzické osoby, ktoré sú alebo boli dôchodkovo poistené pred 1.5.2023, budú môcť dobrovoľne vstúpiť do II. piliera a uzatvoriť zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení s ľubovoľnou DSS do dovŕšenia 40 rokov veku. Na tieto osoby sa automatický vstup nebude vzťahovať.

Zavedenie predvolenej investičnej stratégie

V záujme maximálneho zefektívnenia starobného dôchodkového sporenia sa zavádza tzv. predvolená investičná stratégia , v rámci ktorej bude majetok sporiteľa investovaný z časti v indexovom negarantovanom dôchodkovom fonde a z časti v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde. Najskôr bude majetok sporiteľa alokovaný výlučne do indexového negarantovaného dôchodkového fondu, ktorý síce je rizikovejší, ale má potenciál priniesť sporiteľovi v dlhodobom horizonte vyšší očakávaný výnos. V určenom veku sa začne časť majetku postupne presúvať do menej rizikového dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu (každý kalendárny rok o 4 percentuálne body).

Každý nový sporiteľ, na ktorého sa vzťahuje automatická účasť v II. pilieri, sa automaticky stáva sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii. Rovnako to platí aj pre existujúcich sporiteľov do veku 54 rokov, ktorí boli v roku 2013 hromadne presunutí do dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu a naďalej zostali sporiteľmi výlučne v tomto dôchodkovom fonde. Všetci ostatní sporitelia majú možnosť byť sporiteľmi v predvolenej investičnej stratégii na základe svojho rozhodnutia. Predvolená investičná stratégia nie je povinná.

Sporitelia, ktorí si nechcú sporiť v predvolenej investičnej stratégii, majú možnosť si sporiť ľubovoľne a to aj vo viacerých dôchodkových fondoch bez povinnosti sporenia v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde. Od určeného veku (pre rok 2023 to je 50 rokov) však musí byť zachovaný minimálny pomer majetku sporiteľa v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde rovnako ako je to pri predvolenej investičnej stratégii. Tento pomer si môže sporiteľ, ktorý nie je sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii, znížiť na polovicu.

Presun majetku sporiteľov z dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu do indexového negarantovaného dôchodkového fondu

V súvislosti so zavedením predvolenej investičnej stratégie dostane začiatkom roka 2023 každý existujúci sporiteľ informáciu od svojej DSS o možnosti zosúladiť svoje sporenie s predvolenou investičnou stratégiou. Tí sporitelia, ktorí boli v roku 2013 presunutí do dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu a doteraz si stále sporia iba v tomto dôchodkovom fonde, dostanú možnosť sporiť si vo výnosnejších dôchodkových fondoch. Sporiteľom starším ako 55 rokov bude navrhnuté pripisovanie ich nových príspevkov do indexového negarantovaného dôchodkového fondu, ich existujúci majetok zostane naďalej v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde. Sporiteľom mladším ako 55 rokov bude navrhnutý postupný presun ich majetku alebo jeho časti do indexového negarantovaného dôchodkového fondu. Všetci sporitelia budú môcť vyjadriť svoj nesúhlas resp. súhlas s navrhovaným postupom v lehote do 31. mája 2023. DSS začnú presúvať majetok sporiteľov od júla 2023 do konca roka 2025 v súlade s harmonogramom presunu, ktorý zverejnia na svojom webovom sídle.

Zmeny v dôchodkoch

Nová výplatná fáza má zabezpečiť predovšetkým postupné a dlhodobé vyplácanie úspor. Dôchodok z II. piliera bude sporiteľ poberať z polovice nasporenej sumy najskôr formou programového výberu a následne po jej dočerpaní bude z druhej polovice nasporenej sumy poberať doživotný dôchodok. Zostane zachovaná aj možnosť poberania dôchodku formou programového výberu, kedy sporiteľ môže výplatu nasporenej sumy prispôsobiť vlastným preferenciám a nechať si dôchodok vyplatiť aj jednorazovo, avšak oproti súčasným pravidlám iba z tej časti jeho nasporenej sumy, ktorá je určená pre programový výber. Podmienkou bude, že má sporiteľ dostatočné doživotné zabezpečenie a teda súčet súm jeho doživotne poberaných dôchodkov z I. piliera, prípadne výsluhových dôchodkov, dôchodkov z cudziny a pod. bude vyšší ako tzv. referenčná suma.

Výplatná fáza sa mení s účinnosťou od 1. januára 2024. Ak sporiteľ požiada o dôchodok z II. piliera do 31. decembra 2023 a následne na základe záväznej ponuky dôchodkov uzatvorí dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom alebo zmluvu o poistení dôchodku, budú sa na neho vzťahovať podmienky súčasnej výplatnej fázy (platnej do 31. decembra 2023).

Ďalšie zmeny

Novela II. piliera priniesla aj ďalšie zmeny, napr. zrušenie akceptačných listov , ktoré vydávala Sociálna poisťovňa a bez ktorých nemohli sporitelia prestúpiť do inej DSS. Po novom môže sporiteľ prestúpiť do inej DSS najskôr po uplynutí jedného roka od uzatvorenia prvej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení, následne po šiestich mesiacov odo dňa posledného prestupu.

Sporiteľ, ktorý má záujem platiť si dobrovoľné príspevky, tak môže urobiť aj bez nutnosti dohodnúť si platenie dobrovoľných príspevkov v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení.

Ďalej sa umožňuje postupovanie povinných príspevkov za pracujúcich dôchodcov a platenie dobrovoľných príspevkov aj počas vyplácania dôchodku formou programového výberu, t. j. počas celého obdobia, kedy má sporiteľ osobný dôchodkový účet v DSS až do začiatku poberania doživotného dôchodku so životnej poisťovne.

Dedenie úspor, resp. vyplatenie zostatku nasporenej sumy oprávnenej osobe po zosnulom sporiteľovi, bude možné počas celého obdobia, kedy má sporiteľ osobný dôchodkový účet v DSS, až do začiatku poberania doživotného dôchodku so životnej poisťovne, t. j. aj počas poberania programového výberu.

Niektoré zmeny, ako napríklad zníženie odplát, individuálna garancia, zrušenie akceptačných listov, sú účinné už od 1. januára 2023. Automatický vstup a predvolená investičná stratégia nadobudnú účinnosť od 1. mája 2023. Zmeny vo výplatnej fáze nadobudnú účinnosť až 1. januára 2024. Viac informácií o novele II. piliera nájdete tu .

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk