Hlavné menu

Novela II. piliera

Novela zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení z 8. novembra 2022 zavádza viaceré zásadné zmeny v sporiacej aj výplatnej fáze starobného dôchodkového sporenia (II. piliera) so zámerom zvýšiť jeho efektivitu a prispieť k zvýšeniu hmotného zabezpečenia v starobe. Medzi kľúčové zmeny patrí:

  • Nová štruktúra odplát (s účinnosťou od 1. januára 2023)

Novela II. piliera prináša sporiteľom zníženie poplatkov. Ruší sa odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu a odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde. Mierne sa zvýši maximálna hodnota odplaty za správu dôchodkového fondu z 0,3 % priemernej ročnej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde na:

  • 0,45 % v roku 2023,
  • 0,425 % v roku 2024,
  • 0,4 % od roku 2025.

Táto zmena by mala generovať vyššiu očakávanú hodnotu na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa a mala by mať pozitívny efekt na výšku jeho starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku.

  • Individuálna garancia (s účinnosťou od 1. januára 2023)

Zavádza sa adresnejšia forma garancie, ktorá sa bude vzťahovať na všetky povinné príspevky a penále, ktoré boli sporiteľovi počas jeho účasti v II. pilieri pripísané na jeho osobný dôchodkový účet vedený pre dlhopisový garantovaný dôchodkový fond, a všetky sumy, ktoré boli z akéhokoľvek dôvodu pripísané na tento účet. Ak suma vyplatených dôchodkov formou programového výberu a suma jednorazového poistného prevedeného do životnej poisťovne bude nižšia, ako výška individuálnej garancie sporiteľa, DSS doplatí rozdiel z vlastného majetku.

  • Automatický vstup do II. piliera (s účinnosťou od 1. mája 2023)

Pre fyzické osoby mladšie ako 40 rokov, ktorým vznikne prvé dôchodkové poistenie po 1. máji 2023 (napr. začnú pracovať), sa zavádza automatická účasť v II. pilieri . Takáto fyzická osoba môže uzatvoriť prvú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení s ľubovoľnou DSS do 180 dní odo dňa vzniku tejto účasti. Ak tak neurobí, DSS jej bude určená Sociálnou poisťovňou. Veková hranica pre automatický vstup sa bude postupne zvyšovať rovnako, ako sa bude zvyšovať dôchodkový vek. Každý sporiteľ, ktorému vznikla automatická účasť v II. pilieri, bude mať možnosť sa vyviazať a do dvoch rokov od vzniku tejto účasti z II. piliera vystúpiť.

Fyzické osoby, ktoré sú alebo boli dôchodkovo poistené pred 1. májom 2023 , budú môcť dobrovoľne vstúpiť do II. piliera a uzatvoriť zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení s ľubovoľnou DSS do dovŕšenia 40 rokov veku. Na tieto osoby sa automatický vstup nebude vzťahovať.

  • Zavedenie predvolenej investičnej stratégie (s účinnosťou od 1. mája 2023)

V záujme maximálneho zefektívnenia II. piliera sa zavádza tzv. predvolená investičná stratégia , v rámci ktorej bude majetok sporiteľa investovaný z časti v indexovom negarantovanom dôchodkovom fonde a z časti v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde. V prvej časti sporenia bude majetok sporiteľa alokovaný výlučne do indexového negarantovaného dôchodkového fondu, ktorý síce je rizikovejší, ale má potenciál priniesť sporiteľovi v dlhodobom horizonte vyšší očakávaný výnos. V určenom veku (50 rokov) sa začne časť majetku (4% každý rok) postupne presúvať do menej rizikového dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu. Napr. sporiteľ vo veku 50 rokov má 4 % svojho majetku v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde a 96 % v indexovom negarantovanom dôchodkovom fonde. Vo veku 51 rokov už bude tento pomer 8 % : 92 %.

Každý nový sporiteľ, na ktorého sa vzťahuje automatická účasť v II. pilieri, sa automaticky stáva sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii. Rovnako to platí aj pre existujúcich sporiteľov do veku 54 rokov, ktorí boli v roku 2013 hromadne presunutí do dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu a do 31. decembra 2022j zostali sporiteľmi výlučne v tomto dôchodkovom fonde. Všetci ostatní sporitelia majú možnosť byť sporiteľmi v predvolenej investičnej stratégii na základe svojho rozhodnutia. Predvolená investičná stratégia nie je povinná.

Sporitelia, ktorí si nechcú sporiť v predvolenej investičnej stratégii, majú možnosť si sporiť ľubovoľne, a to aj vo viacerých dôchodkových fondoch, ktoré spravuje DSS, ak sa na tom s DSS dohodnú, bez povinnosti sporenia v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde. Od veku 50 rokov však musí byť zachovaný minimálny pomer majetku sporiteľa v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde, ktorý sa vyviazal z predvolenej investičnej stratégie rovnako, ako je to pri sporiteľovi v predvolenej investičnej stratégii. Tento pomer si môže sporiteľ, ktorý si nesporí v predvolenej investičnej stratégii, znížiť na polovicu.

  • Zaslanie informácií k presunu majetku z dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu a o možnosti stať sa sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii

Do konca februára 2023 dostane každý existujúci sporiteľ informáciu od svojej DSS o možnosti sporiť si v predvolenej investičnej stratégii, ako aj informáciu o spôsobe a harmonograme presunu majetku. Ak sa sporiteľ rozhodne pre predvolenú investičnú stratégiu, musí o to požiadať svoju DSS do 31. mája 2023 . DSS začnú zosúlaďovať majetok sporiteľov s predvolenou investičnou stratégiou postupne od 1. júla 2023, t. j. začnú presúvať majetok sporiteľov medzi jednotlivými dôchodkovými fondmi.

Iný postup bude v prípade sporiteľov, ktorí boli v roku 2013 presunutí do dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu a do 31. decembra 2022 si stále sporili iba v tomto dôchodkovom fonde.

Sporiteľom do 54 rokov (rok narodenia 1969 a neskôr) , ktorí boli v roku 2013 presunutí do dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu a do 31. decembra 2022 si stále sporili iba v tomto dôchodkovom fonde, bude navrhnutý postupný presun ich majetku alebo jeho časti do indexového negarantovaného dôchodkového fondu a zároveň budú informovaní o harmonograme presunu ich úspor. Táto skupina sporiteľov bude mať možnosť do 31. mája 2023 zaslať DSS svoj nesúhlas so zmenou v sporení. Ak sa sporiteľ nevyjadrí, DSS mu začne od 1. júla 2023 postupne presúvať majetok z dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu do indexového negarantovaného dôchodkového fondu v súlade s plánom presunu majetku.

Sporiteľom starším ako 54 rokov (rok narodenia 1968 a skôr) , ktorí boli v roku 2013 presunutí do dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu a do 31. decembra 2022 si stále sporili iba v tomto dôchodkovom fonde, bude navrhnuté pripisovanie ich nových povinných príspevkov do indexového negarantovaného dôchodkového fondu, ich existujúci majetok zostane naďalej v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde. Títo sporitelia budú mať možnosť do 31. mája 2023 zaslať DSS svoj nesúhlas s navrhovanou zmenou v pripisovaní ich nových povinných príspevkov. Ak sa v stanovenom termíne sporiteľ nevyjadrí, DSS začne nové povinné príspevky od 1. júla 2023 pripisovať do indexového negarantovaného dôchodkového fondu.

  • Zmeny v dôchodkoch (s účinnosťou od 1. januára 2026)

Nová výplatná fáza má zabezpečiť predovšetkým postupné a dlhodobé vyplácanie úspor. Dôchodok z II. piliera bude sporiteľ poberať z polovice nasporenej sumy najskôr formou programového výberu a následne po jej dočerpaní bude z druhej polovice nasporenej sumy poberať doživotný dôchodok. Zostane zachovaná aj možnosť poberania dôchodku formou programového výberu, kedy sporiteľ môže výplatu nasporenej sumy prispôsobiť vlastným preferenciám. Jedinou podmienkou bude dostatočné doživotné zabezpečenie sporiteľa a teda súčet súm jeho doživotne poberaných dôchodkov z I. piliera, prípadne výsluhových dôchodkov, dôchodkov z cudziny a pod. bude vyšší ako tzv. referenčná suma, čo je hodnota priemerného mesačného starobného dôchodku.

Výplatná fáza sa mení s účinnosťou od 1. januára 2026. Ak sporiteľ požiada o dôchodok z II. piliera do 31. decembra 2025 a následne na základe záväznej ponuky dôchodkov z ponukového listu uzatvorí dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom (dôchodok vypláca DSS) alebo zmluvu o poistení dôchodku (dôchodok vypláca životná poisťovňa), budú sa na neho vzťahovať podmienky súčasnej výplatnej fázy platnej do 31. decembra 2025. ( pre viac informácií kliknite sem )

  • Ďalšie zmeny

Novela II. piliera priniesla aj ďalšie zmeny, napr. zrušenie akceptačných listov , ktoré vydávala Sociálna poisťovňa a bez ktorých nemohli sporitelia prestúpiť do inej DSS. S účinnosťou od 1. januára 2023 môže sporiteľ prestúpiť do inej DSS najskôr po uplynutí jedného roka od uzatvorenia prvej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení, následne po šiestich mesiacoch odo dňa posledného prestupu.

Sporiteľ, ktorý má záujem platiť si dobrovoľné príspevky, tak môže od 1. mája 2023 urobiť aj bez nutnosti dohodnúť si platenie dobrovoľných príspevkov v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení.

Ďalej sa od 1. januára 2026 umožňuje postupovanie povinných príspevkov za pracujúcich dôchodcov a platenie dobrovoľných príspevkov aj počas vyplácania dôchodku formou programového výberu, t. j. počas celého obdobia, kedy má sporiteľ osobný dôchodkový účet v DSS až do začiatku poberania doživotného dôchodku zo životnej poisťovne.

Dedenie úspor, resp. vyplatenie zostatku nasporenej sumy oprávnenej osobe po zosnulom sporiteľovi, bude možné počas celého obdobia, kedy má sporiteľ osobný dôchodkový účet v DSS, až do začiatku poberania doživotného dôchodku zo životnej poisťovne, t. j. aj počas poberania programového výberu.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk