Hlavné menu

Zmeny od 1. októbra 2014

Zásadnou zmenou v súvislosti s vianočným príspevkom je zvýšenie maximálnej sumy vianočného príspevku zo 75 eur na 87,26 eura. Dochádza teda k zvýšeniu o 12,26 eura. Poberatelia nízkych dôchodkov do výšky životného minima (198,09 eura) budú mať nárok na maximálnu sumu vianočného príspevku, t.j. 87,26 eura. So stúpajúcou sumou dôchodku, resp. viacerých dôchodkov, sa bude suma vianočného príspevku postupne znižovať.

V roku 2014 bude mať nárok na vianočný príspevok taký poberateľ dôchodku, resp. viacerých dôchodkov zo Sociálnej poisťovne, ktorých suma je najviac 494,40 eura. (Suma zodpovedajúca 60 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR za rok 2013, ktorá je rozhodujúca na poskytnutie vianočného príspevku v roku 2014. Nad touto hranicou nárok na výplatu vianočného príspevku nevzniká).

S cieľom ďalšieho zlepšovania postavenia nízkopríjmových dôchodcov sa v roku 2014 poskytne jednorazové zvýšenie sumy vianočného príspevku o ďalších 12,74 eura tým poberateľom vianočného príspevku, ktorých dôchodky, resp. sumy viacerých dôchodkov sú maximálne do výšky 2 násobku sumy životného minima (396,18 eura vrátane).

Maximálna suma vianočného príspevku vrátane jednorazového zvýšenia v roku 2014 bude pre dôchodky nepresahujúce sumu životného minima 100 eur. Tak bude vianočný príspevok spolu s jednorazovým zvýšením poskytovaný tým poberateľom, ktorých skutočný nízky dôchodkový príjem, vyplácanie vianočného príspevku reálne odôvodňuje.

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk