Hlavné menu

Zmeny od 15. novembra 2017

V súvislosti so zvýšením súm životného minima od 1. júla 2017, najvyšší vianočný príspevok v roku 2017 dostali dôchodcovia, ktorých dôchodok je najviac 199,48 eura mesačne. Tí, ktorí poberajú dôchodok od 199,49 eura do 547,20 eura mesačne, dostali vianočný príspevok podľa výšky vyplácaného dôchodku v rozpätí od 87,26 eura do 24,68 eura.

S cieľom zlepšovania postavenia nízkopríjmových dôchodcov sa aj v roku 2017 poskytlo jednorazové zvýšenie sumy vianočného príspevku o ďalších 12,74 eura tým poberateľom vianočného príspevku, ktorých dôchodky, resp. sumy viacerých dôchodkov, sú maximálne do výšky 2-násobku sumy životného minima (398,96 eura vrátane).

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk