Hlavné menu

Zmeny od 19. septembra 2014

Pri posúdení nároku na výplatu vianočného príspevku sa prihliada aj na dôchodky vyplácané z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov Slovenskej republiky (výsluhový dôchodok, invalidný výsluhový dôchodok, vdovský/vdovecký výsluhový dôchodok a sirotský výsluhový dôchodok), na dôchodky vyplácané z iných štátov, ak sú obdobné dôchodkom, ku ktorým vianočný príspevok patrí alebo obdobné dôchodkom vyplácaným z výsluhového zabezpečenia Slovenskej republiky a taktiež sa prihliada aj na sumy dôchodkov vyplácaných zo systému starobného dôchodkového sporenia.

Na prepočet dôchodku, ktorý sa poberateľovi dôchodku vypláca v cudzej mene, sa použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska, ktorý je platný k 1. októbru kalendárneho roka, v ktorom sa vypláca vianočný príspevok. Prepočítaný dôchodok sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.

Dôchodcovia, ktorí poberajú dôchodok z iných štátov, ak sú tieto dôchodky obdobné dôchodkom, ku ktorým vianočný príspevok patrí, sú na účely posúdenia nároku na výplatu vianočného príspevku povinní do 30. septembra 2014 preukázať Sociálnej poisťovni alebo úradu (ak vianočný príspevok vypláca úrad) mesačnú sumu dôchodku vyplateného z cudziny naposledy pred 30. septembrom 2014.


 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk