Ochrana finančných záujmov EÚ v SR

 

Kontakt na nahlasovanie podvodov a nezrovnalostí

V prípade podozrenia z poškodzovania finančných záujmov EÚ v SR v zmysle právnych predpisov SR a EÚ, podnety týkajúce sa OP ĽZ zasielajte na e-mailovú adresu podvody.oplz@employment.gov.sk.

Viac informácií nájdete na http://www.olaf.vlada.gov.sk/

 

Nahlasovanie podozrení z nezrovnalostí pri čerpaní prostriedkov EÚ

Európska komisia zriadila za účelom zvýšenia účinnosti boja proti podvodom s finančnými prostriedkami Európskej únie (EÚ) svojím rozhodnutím č. 1999/352/ES z 28. apríla 1999 Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) so sídlom v Bruseli. OLAF je nezávislý úrad zodpovedný za vykonávanie vyšetrovaní podvodov, korupcie a iných nezákonných činností, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií.

Hlavným cieľom OLAF-u je ochrana finančných záujmov Európskej únie, a teda ochrana všetkých európskych daňových poplatníkov, ktorí financujú rozpočet Európskej únie.

Ochrana finančných záujmov sa stala jednou z priorít aj pre Slovenskú republiku po jej vstupe do EÚ. V zmysle článku 3 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), je odbor Národný úrad pre OLAF (ONÚ OLAF) sekcie kontroly prvým miestom kontaktu pre OLAF v Slovenskej republike. Jeho úlohou je koordinácia činností zameraných na ochranu finančných záujmov EÚ na národnej úrovni.

V rámci svojej činnosti prijíma aj podania verejnosti o podozreniach z poškodenia, resp. ohrozenia finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike,

 
Nezrovnalosťou sa rozumie:

konanie subjektu alebo opomenutie konania subjektu čerpajúceho finančné prostriedky Európskej únie takým spôsobom, že by mohlo dôjsť alebo dochádza k neoprávnenému použitiu takýchto prostriedkov a k porušeniu práva Slovenskej republiky alebo Európskej únie
podozrenie z podvodu v súvislosti s neoprávneným použitím finančných prostriedkov Európskej únie
 
Pre nahlasovanie podozrení z nezrovnalostí zriadil Úrad vlády SR (ONÚ OLAF) [PT3] e-mailové adresy:  
 

 

Podnety s podozrením z nezákonnej činnosti pri čerpaní prostriedkov EÚ majú obsahovať najmä tieto informácie:

·       Základné  údaje o projekte (názov, číslo)

·       Informácie  o poskytovateľovi príspevku

·       Informácie  o  prijímateľovi finančného príspevku

·       Uvedenie osoby, ktorej sa podozrenie týka

·       Popis skutočností, ktoré vedú nahlasovateľa  k podozreniu zo zneužitia prostriedkov EÚ a dátum ich zistenia

·       Podporná dokumentácia

·       Kontaktné údaje (napr. meno a priezvisko, korešpondenčná adresa, e-mail, telefónne číslo a pod.)

Vaše kontaktné údaje budú využité na oznámenie spôsobu  vybavenia a výsledkov overenia Vášho podnetu.  Zároveň Vami uvedené kontaktné údaje môžu byť využité aj pre účely dožiadania si doplňujúcich informácií v priebehu overovania podnetu resp. výkonu kontroly.  Ak si želáte ostať v anonymite, budeme toto Vaše rozhodnutie v plnej miere rešpektovať.

 Ak sa pri oznámení podozrenia o poškodzovaní finančných záujmov EÚ a nezákonnej činnosti pri čerpaní prostriedkov EÚ obávate odvetným opatreniam zo strany Vášho zamestnávateľa,  obráťte sa na Úrad pre ochranu oznamovateľov (www.oznamovatelia.sk).  


Upozornenie: Uvedená e-mailová adresa neslúži pre nahlasovanie sťažností podľa Zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.
 
Viac informácií nájdete na stránkach ONÚ OLAF.

Sieť AFCOS - sieť pre koordináciu boja proti podvodom

PSK-text-sieA-AFCOS

Výročná správa za rok 2016

Európska komisia zverejnila Výročnú správu o ochrane finančných záujmov EÚ a boji proti podvodom za rok 2016

Dňa 20. júla 2017 zverejnila Európska komisia Výročnú správu o ochrane finančných záujmov Európskej únie a boji proti podvodom za rok 2016 (tzv. správa PIF), ktorú vypracovala v spolupráci s členskými štátmi v súlade s článkom 325 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Správa informuje o opatreniach, ktoré boli prijaté Komisiou a členskými štátmi na boj proti podvodom, a o výsledkoch týchto opatrení a zároveň zdôrazňuje, že boj proti podvodom poškodzujúcim rozpočet Európskej únie sa môže stať účinnejším len prostredníctvom lepšej koordinácie a spolupráce na vnútroštátnej aj európskej úrovni.

Výročná správa spolu so sprievodnými pracovnými dokumentmi sa nachádza na stránke OLAF-u v časti: https://ec.europa.eu/anti-fraud/about-us/reports/communities-reports_en.

 

Výročná správa za rok 2017

Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za rok 2017.

Vyrocna-sprava-AFCOS-2017

 

Výročná správa za rok 2018

Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za rok 2018:

olaf_report_2018_en

VS-OLAF-2018-TS-OCKU-OLAF-final

 

Výročné správy za rok 2019 

Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za rok 2019

Výročná správa o ochrane finančných záujmov Európskej únie a boji proti podvodom za rok 2019 (tzv. správa PIF), zverejňovaná dňa 10. 09. 2020 

Výročná správa OLAF-u za rok 2019, zverejňovaná dňa 11. 10. 2020

 

Výročné správy za rok 2020

Partneri siete AFCOS vydávajú na svojich webových sídlach Výročnú správu o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za rok 2020 (ďalej len „Výročná správa), ktorá bola vypracovaná členmi Pracovnej skupiny pre komunikáciu zriadenej pod Riadiacim výborom pre ochranu finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike (ďalej len „Riadiaci výbor“). Riadiaci výbor Výročnú správu schválil dňa 28. 04. 2021.

Výročná správa OFZ EA v SR za rok 2020, zverejňovaná dňa 30.4.2021

Výročná správa OLAF-u za rok 2020, The OLAF Report 2020 

Výročná správa o ochrane finančných záujmov Európskej únie – Boj proti podvodom za rok 2020 (tzv. správa PIF), zverejňovaná dňa 20.09.2021

 

Výročné správy za rok 2021

Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v SR za rok 2021, schválená dňa 28.4.2022

Výročná správa OLAF-u za rok 2021

Výročná správa o ochrane finančných záujmov Európskej únie - Boj proti podvodom za rok 2021 (tzv. správa PIF), prijatá Európskou komisiou dňa 23.9.2022

 

Výročné správy za rok 2022

Výročná správa OLAF-u za rok 2022

 Výročná správa o ochrane finančných záujmov EÚ v SR za rok 2022

 

Výročné správy za rok 2023

Výročná správa Európskej prokuratúry (EPPO) za rok 2023), zverejnená dňa 1.3.2024

 

Politika boja proti podvodom OP ĽZ

Riadiaci orgán pre OP ĽZ zaviedol postup na zverejňovanie situácií, pri ktorých dochádza ku konfliktu záujmov. Všetky potrebné informácie sú uvedené v dokumente Politika boja proti podvodom OP ĽZ.