Ochrana finančných záujmov EÚ v SR

Kontakt na nahlasovanie podvodov a nezrovnalostí

V prípade podozrenia z poškodzovania finančných záujmov EÚ v SR v zmysle právnych predpisov SR a EÚ, podnety týkajúce sa OP ĽZ zasielajte na e-mailovú adresu podvody.oplz@employment.gov.sk .

Viac informácií nájdete na http://www.olaf.vlada.gov.sk/ .

Nahlasovanie podozrení z nezrovnalostí pri čerpaní prostriedkov EÚ

Európska komisia zriadila za účelom zvýšenia účinnosti boja proti podvodom s finančnými prostriedkami Európskej únie (EÚ) svojím rozhodnutím č. 1999/352/ES z 28. apríla 1999 Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) so sídlom v Bruseli. OLAF je nezávislý úrad zodpovedný za vykonávanie vyšetrovaní podvodov, korupcie a iných nezákonných činností, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií.

Hlavným cieľom OLAF-u je ochrana finančných záujmov Európskej únie, a teda ochrana všetkých európskych daňových poplatníkov, ktorí financujú rozpočet Európskej únie.

Ochrana finančných záujmov sa stala jednou z priorít aj pre Slovenskú republiku po jej vstupe do EÚ. V zmysle článku 3 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), je odbor Národný úrad pre OLAF (ONÚ OLAF) sekcie kontroly prvým miestom kontaktu pre OLAF v Slovenskej republike. Jeho úlohou je koordinácia činností zameraných na ochranu finančných záujmov EÚ na národnej úrovni.

V rámci svojej činnosti prijíma aj podania verejnosti o podozreniach z poškodenia, resp. ohrozenia finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike,


Nezrovnalosťou sa rozumie:

konanie subjektu alebo opomenutie konania subjektu čerpajúceho finančné prostriedky Európskej únie takým spôsobom, že by mohlo dôjsť alebo dochádza k neoprávnenému použitiu takýchto prostriedkov a k porušeniu práva Slovenskej republiky alebo Európskej únie
podozrenie z podvodu v súvislosti s neoprávneným použitím finančných prostriedkov Európskej únie

Pre nahlasovanie podozrení z nezrovnalostí zriadil Úrad vlády SR (ONÚ OLAF) [PT3] e-mailové adresy:Podnety s podozrením z nezákonnej činnosti pri čerpaní prostriedkov EÚ majú obsahovať najmä tieto informácie:

· Základné údaje o projekte (názov, číslo)

· Informácie o poskytovateľovi príspevku

· Informácie o prijímateľovi finančného príspevku

· Uvedenie osoby, ktorej sa podozrenie týka

· Popis skutočností, ktoré vedú nahlasovateľa k podozreniu zo zneužitia prostriedkov EÚ a dátum ich zistenia

· Podporná dokumentácia

· Kontaktné údaje (napr. meno a priezvisko, korešpondenčná adresa, e-mail, telefónne číslo a pod.)

Vaše kontaktné údaje budú využité na oznámenie spôsobu vybavenia a výsledkov overenia Vášho podnetu. Zároveň Vami uvedené kontaktné údaje môžu byť využité aj pre účely dožiadania si doplňujúcich informácií v priebehu overovania podnetu resp. výkonu kontroly. Ak si želáte ostať v anonymite, budeme toto Vaše rozhodnutie v plnej miere rešpektovať.

Ak sa pri oznámení podozrenia o poškodzovaní finančných záujmov EÚ a nezákonnej činnosti pri čerpaní prostriedkov EÚ obávate odvetným opatreniam zo strany Vášho zamestnávateľa, obráťte sa na Úrad pre ochranu oznamovateľov ( www.oznamovatelia.sk ).


Upozornenie: Uvedená e-mailová adresa neslúži pre nahlasovanie sťažností podľa Zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.

Viac informácií nájdete na stránkach ONÚ OLAF.

Sieť AFCOS - sieť pre koordináciu boja proti podvodom

PSK-text-sieA-AFCOS

Výročná správa za rok 2016

Európska komisia zverejnila Výročnú správu o ochrane finančných záujmov EÚ a boji proti podvodom za rok 2016

Dňa 20. júla 2017 zverejnila Európska komisia Výročnú správu o ochrane finančných záujmov Európskej únie a boji proti podvodom za rok 2016 (tzv. správa PIF), ktorú vypracovala v spolupráci s členskými štátmi v súlade s článkom 325 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Správa informuje o opatreniach, ktoré boli prijaté Komisiou a členskými štátmi na boj proti podvodom, a o výsledkoch týchto opatrení a zároveň zdôrazňuje, že boj proti podvodom poškodzujúcim rozpočet Európskej únie sa môže stať účinnejším len prostredníctvom lepšej koordinácie a spolupráce na vnútroštátnej aj európskej úrovni.

Výročná správa spolu so sprievodnými pracovnými dokumentmi sa nachádza na stránke OLAF-u v časti: https://ec.europa.eu/anti-fraud/about-us/reports/communities-reports_en .

Výročná správa za rok 2017

Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za rok 2017.

Vyrocna-sprava-AFCOS-2017

Výročná správa za rok 2018

Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za rok 2018:

olaf_report_2018_en

VS-OLAF-2018-TS-OCKU-OLAF-final

Výročné správy za rok 2019

Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za rok 2019

Výročná správa o ochrane finančných záujmov Európskej únie a boji proti podvodom za rok 2019 (tzv. správa PIF) , zverejňovaná dňa 10. 09. 2020

Výročná správa OLAF-u za rok 2019 , zverejňovaná dňa 11. 10. 2020

Výročné správy za rok 2020

Partneri siete AFCOS vydávajú na svojich webových sídlach Výročnú správu o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za rok 2020 (ďalej len „ Výročná správa ), ktorá bola vypracovaná členmi Pracovnej skupiny pre komunikáciu zriadenej pod Riadiacim výborom pre ochranu finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike (ďalej len „Riadiaci výbor“). Riadiaci výbor Výročnú správu schválil dňa 28. 04. 2021.

Výročná správa OFZ EA v SR za rok 2020 , zverejňovaná dňa 30.4.2021

Výročná správa OLAF-u za rok 2020 , The OLAF Report 2020

Výročná správa o ochrane finančných záujmov Európskej únie – Boj proti podvodom za rok 2020 (tzv. správa PIF) , zverejňovaná dňa 20.09.2021

Výročné správy za rok 2021

Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v SR za rok 2021 , schválená dňa 28.4.2022

Výročná správa OLAF-u za rok 2021

Výročná správa o ochrane finančných záujmov Európskej únie - Boj proti podvodom za rok 2021 (tzv. správa PIF) , prijatá Európskou komisiou dňa 23.9.2022

Výročné správy za rok 2022

Výročná správa OLAF-u za rok 2022

Výročná správa o ochrane finančných záujmov EÚ v SR za rok 2022

Výročné správy za rok 2023

Výročná správa Európskej prokuratúry (EPPO) za rok 2023) , zverejnená dňa 1.3.2024

Politika boja proti podvodom OP ĽZ

Riadiaci orgán pre OP ĽZ zaviedol postup na zverejňovanie situácií, pri ktorých dochádza ku konfliktu záujmov. Všetky potrebné informácie sú uvedené v dokumente Politika boja proti podvodom OP ĽZ .