Monitorovací výbor pre OP ZaSI

14. rokovanie Monitorovacieho výboru pre OP ZaSI uskutočnené dňa 23. novembra 2016

Monitorovací výbor pre OP ZaSI na 14. rokovaní schválil Záverečnú správu o vykonávaní OP ZaSI pre programové obdobie 2007-2013 v súlade s MP CKO č.16 k uzatváraniu operačných programov v rámci programového obdobia 2007-2013. Členovia Monitorovacieho výboru pre OP ZaSI boli informovaní o zmene Programového manuálu pre OP ZaSI verzia č. 3.3 a ďalej súhrnne oboznámení o realizácii OP ZaSI z pohľadu Ministerstva páce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstva financií SR. Na záver rokovania bola činnosť Monitorovacieho výboru pre OP ZaSI ukončená.

  • Zápisnica z 14. rokovania Monitorovacieho výboru pre OP ZaSI

  • Uznesenie z 14. rokovania Monitorovacieho výboru pre OP ZaSI

 
 
logo IA ZaSI logo MV SR logo MŠVVŠ SR