Národné projekty

Národný projekt je osobitný typ projektu financovaný z ESF, ktorý realizuje vybraný prijímateľ za účelom dosiahnutia cieľov v oblasti aktívnej politiky zamestnanosti a vzdelávania . Podnet a základný metodický podklad pre realizáciu národných projektov, na základe ktorého žiadateľ o NFP vypracováva a predkladá žiadosti o NFP je vyzvanie žiadateľa riadiacim orgánom. Národný projekt je súhrn aktivít a činností, na ktoré sa vzťahuje poskytnutie pomoci. Tieto aktivity a činnosti vykonáva osoba podľa osobitného predpisu 1) alebo sa vykonávajú najmä v oblastiach zamestnanosti, bezpečnosti práce, rodinnej politiky a celoživotného vzdelávania. Súčasťou národného projektu môžu byť aktivity a činnosti, ktoré slúžia na overenie predpokladov realizácie národného projektu.

Pomoc v rámci OP ZaSI sa realizuje u národných projektov najmä prostredníctvom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Podrobnejšie informácie o týchto projektoch sa nachádzajú na webovom sídle ÚPSVaR alebo na regionálne príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.

Dokumentácia k príprave NP v rámci OP ZaSI:

Dokumentácia pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku pre NP:

Všeobecne platné výkladové stanovisko RO OP ZaSI k používaným projektovým merateľným ukazovateľom účinné od 30.11.2011.

Výkladové stanovisko k problematike konfliktu záujmov.

Aktuálny zoznam prijímateľov - Národné projekty v rámci cieľa Konvergencia

Aktuálny zoznam prijímateľov - Národné projekty v rámci cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestanosť