Neschválené ŽoNFP pre národné projekty


  • Prioritná os 2 - Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí


  • Prioritná os 3 - Zamestnanosť


 
 
logo IA ZaSI logo MV SR logo MŠVVŠ SR