Implementácia OP Ľudské zdroje

Implementácia OP ĽZ predstavuje realizáciu aktivít projektov v praxi. Jej priebeh sa zaznamenáva vo Výročnej správe o vykonávaní OP Ľudské zdroje, ktorá sa predkladá na Európsku komisiu po schválení členmi Monitorovacieho výboru.

V prvom roku napĺňania cieľov Iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (ďalej len "IZM") SR predložila Európskej komisii osobitne Správu o vykonávaní Iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (apríl 2015). Od roku 2016 bola táto správa súčasťou výročných správ o vykonávaní operačného programu.