Štátna pomoc


Štátnu pomoc vo vzťahu k poskytovateľom štátnej pomoci v Slovenskej republike a vo vzťahu k Európskej únii koordinuje Protimonopolný úrad SR v súlade so Zákonom č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci).

Podľa čl. 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“), ak nie je zmluvami ustanovené inak, pomoc poskytovaná členským štátom alebo akoukoľvek formou zo štátnych prostriedkov, ktorá narúša hospodársku súťaž alebo hrozí narušením hospodárskej súťaže tým, že zvýhodňuje určitých podnikateľov alebo výrobu určitých druhov tovaru, je nezlučiteľná s vnútorným trhom, pokiaľ ovplyvňuje obchod medzi členskými štátmi.
Štátnou pomocou sú teda také opatrenia v prospech podnikov, ktoré spĺňajú nasledovné štyri kumulatívne kritériá:

  • prevod verejných zdrojov (v čl. 107 ZFEÚ označené ako „štátne prostriedky“) a pripísateľnosť štátu,
  • ekonomické zvýhodnenie príjemcu pomoci,
  • selektívnosť opatrenia pomoci,
  • vplyv na hospodársku súťaž, vplyv na vnútorný obchod EÚ.

Podľa čl. 107 ZFEÚ sa pravidlá štátnej pomoci, resp. minimálnej pomoci vo všeobecnosti uplatňujú len vtedy, keď je príjemcom pomoci „ podnik “.
Podnikmi sa rozumejú všetky subjekty, ktoré sú v rámci svojej činnosti zapojené do hospodárskej činnosti, tzn. že ich možno považovať za podniky v zmysle čl. 107 ods. 1 Zmluvy. Podľa čl. 107 ods. 1 Zmluvy je podnikom každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na právne postavenie, spôsob financovania a bez ohľadu na to, či dosahuje zisk, napr. aj neziskové organizácie, neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby, občianske združenia, združenia občanov, nadácie, ktoré vykonávajú hospodársku (ekonomickú) činnosť, alebo realizujú aktivity, ktorých výstupom je hospodárska (ekonomická) činnosť.
Hospodárskou činnosťou sa rozumie každá činnosť, ktorá spočíva v ponuke tovaru a/alebo služieb na trhu.
Pri poskytovaní štátnej pomoci sú striktne dodržiavané maximálne stropy intenzity štátnej pomoci na spolufinancovanie, ktorú môže prijímateľ získať na určitý účel pomoci, pričom nesmie presiahnuť maximálny povolený strop vymedzujúci notifikačnú povinnosť na tento účel.
Štátna pomoc je realizovaná prostredníctvom platných schém štátnej pomoci v pôsobnosti MPSVR SR ako poskytovateľa štátnej pomoci, a podmienky ktorých je prijímateľ povinný dodržiavať.
V prípade, že sa pomoc poskytuje v zmysle schémy štátnej pomoci, musí byť zachované aj:

  • prijímateľom nemôže byť subjekt, voči ktorému je nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Komisie, v ktorom bola táto pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú so spoločným trhom;
  • prijímateľom pomoci nemôžu byť podniky v ťažkostiach, ktoré spĺňajú kritériá uvedené v OZNÁMENÍ KOMISIE - Usmernenia o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu nefinančných podnikov v ťažkostiach (2014/C 249/01) alebo v ustanoveniach vyššie uvedeného nariadenia.

Štátna pomoc je realizovaná prostredníctvom platných schém štátnej pomoci v pôsobnosti MPSVR SR ako poskytovateľa štátnej pomoci, ktoré podrobne určujú podmienky poskytovania pomoci a ktoré je prijímateľ povinný dodržať.
Právne rámce na poskytovanie štátnej pomoci a príslušné schémy štátnej pomoci:

SA.103051 - schéma štátnej pomoci na podporu vzdelávania zamestnancov u zamestnávateľa, ktorej vykonávateľom je MPSVR SR, zverejnená v Obchodnom vestníku dňa 02.05.2022.

SA.110863 - schéma štátnej pomoci na podporu vzdelávania a pomoci na prijímanie do zamestnania a zamestnávanie znevýhodnených zamestnancov a zamestnancov so zdravotným postihnutím v znení Dodatku č.4, zverejnená v Obchodnom vestníku dňa 22.11.2023.

Schéma pomoci v plnom rozsahu nahrádza pôvodnú Schému štátnej pomoci na podporu vzdelávania a pomoci na prijímanie do zamestnania a zamestnávanie znevýhodnených pracovníkov a pracovníkov so zdravotným postihnutím evidovanú pod číslom SA. 40975 (2015/X) v znení Dodatku č.1 ( dostupná v archíve ), uverejnenú v Obchodnom vestníku č. 117/2015 dňa 22.6.2015. Žiadosti o NFP prijaté pred účinnosťou tejto schémy pomoci, sa považujú za žiadosti prijaté podľa tejto schémy, ak spĺňajú podmienky v nej ustanovené.

SA.63532 - schéma štátnej pomoci na podporu podnikov v širšom priestore sociálnej ekonomiky v znení Dodatkov č.1 a č.2, zverejnená v Obchodnom vestníku dňa 22.12.2021

SA.101016 - schéma štátnej pomoci pre dočasnú pomoc na podporu udržania zamestnanosti a podporu samostatne zárobkovo činných osôb v období situácie spôsobenej nákazou Covid-19, v znení Dodatkov č.1-4 (zmeny a doplnenia ex SA.56986) platná a účinná od 21.12.2021 na základe Rozhodnutia Komisie č. C(2021)9887 zo dňa 21.12.2021 a uverejnená v Obchodnom vestníku dňa 23.12.2021.

Schéma ŠP SVHZ - 1/2022 - schéma štátnej pomoci na podporu posilnenia dlhodobej zdravotnej starostlivosti a paliatívnej zdravotnej starostlivosti (schéma štátnej pomoci vo forme náhrady za služby všeobecného hospodárskeho záujmu), v znení Dodatku č.1, zverejnená v obchodnom vestníku dňa 17.02.2023.

Schéma ŠP SVHZ - 2/2021 - schéma štátnej pomoci na podporu opatrovateľskej služby (schéma štátnej pomoci vo forme náhrady za služby všeobecného hospodárskeho záujmu), v znení Dodatku č.2, zverejnená v obchodnom vestníku dňa 15.12.2022.

Schéma ŠP SVHZ - 1/2018 - schéma štátnej pomoci na podporu opatrovateľskej služby (schéma štátnej pomoci vo forme náhrady za služby všeobecného hospodárskeho záujmu) v znení Dodatku č.1 + príloha, zverejnená v Obchodnom vestníku dňa 03.04.2019.


Schéma ŠP SVHZ - 3/2018 - schéma štátnej pomoci pre zlepšenie podmienok bývania s prvkami prestupného bývania znevýhodnených skupín obyvateľov a sociálne slabších skupín, s dôrazom na obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít (schéma štátnej pomoci vo forme náhrady za „služby všeobecného hospodárskeho záujmu“) v znení Dodatku č.2, zverejnená v Obchodnom vestníku dňa 25.04.2022.

Minimálna pomoc (pomoc de minimis )
Pomoc de minimis je štátnou pomocou poskytovanou v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis a v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) č. 1408/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v sektore poľnohospodárstva.
Pomoc de minimis predstavuje pomoc, ktorá nesmie presiahnuť pre jediný podnik 200 000 EUR v priebehu akéhokoľvek obdobia troch fiškálnych rokov. Tento strop pomoci sa používa bez ohľadu na formu pomoci alebo sledovaný účel. Pokiaľ ide o podniky vykonávajúce cestnú nákladnú dopravu, tento strop je stanovený na 100 000 EUR pre jediný podnik, v priebehu troch fiškálnych rokov, pričom pomoc na nákup vozidiel cestnej nákladnej dopravy podnikom, ktoré vykonávajú cestnú nákladnú dopravu v prenájme alebo za úhradu je vylúčená.
Prijímateľom pomoci je jediný podnik a preto všetky subjekty, ktoré sú kontrolované (právne alebo de facto ) tým istým subjektom, sa považujú za jediný podnik.
Uvedené limity ako aj kritériá pre jediný podnik sa uplatňujú bez ohľadu na formu pomoci alebo sledovaný cieľ pomoci, ako aj nezávislé od toho, či pomoc je financovaná úplne alebo čiastočne zo zdrojov Európskej únie.
Pomoc de minimis je realizovaná prostredníctvom platných schém pomoci de minimis v pôsobnosti MPSVR SR ako poskytovateľa pomoci de minimis , podmienky ktorých je prijímateľ povinný dodržiavať.
V zmysle schém pomoci de minimis , sú prijímateľmi pomoci subjekty, ktoré sú v rámci svojej činnosti zapojené do hospodárskej činnosti, tzn. že ich možno považovať za podniky v zmysle čl. 107 ods. 1 Zmluvy. Podľa čl. 107 ods. 1 Zmluvy je podnikom každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na právne postavenie, spôsob financovania a bez ohľadu na to, či dosahuje zisk, napr. aj neziskové organizácie, neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby, občianske združenia, združenia občanov, nadácie, ktoré vykonávajú hospodársku (ekonomickú) činnosť, alebo realizujú aktivity, ktorých výstupom je hospodárska (ekonomická) činnosť. Hospodárskou činnosťou sa rozumie každá činnosť, ktorá spočíva v ponuke tovaru alebo služieb alebo v ponuke tovaru a služieb na trhu.
V prípade, že sa pomoc poskytuje v zmysle schémy pomoci de minimis , musí byť zachované aj:

  • pred poskytnutím pomoci de minimis prijímateľ predkladá vyhlásenie v písomnej alebo elektronickej podobe o všetkej (akejkoľvek inej) pomoci de minimis prijatej počas predchádzajúcich dvoch fiškálnych rokov a počas prebiehajúceho fiškálneho roku
  • prijímateľom pomoci de minimis nemôže byť subjekt, voči ktorému je nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Komisie, v ktorom bola táto pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú so spoločným trhom

Právne rámce na poskytovanie pomoci de minimis a príslušné schémy pomoci de minimis :

Schéma DM SVHZ 1/2023 - schéma pomoci de minimis na podporu opatrovateľskej služby (schéma pomoci de minimis "služby všeobecného hospodárskeho záujmu"), zo dňa 17.10.2023

Schéma DM - 16/2014 - schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti, v znení dodatku č.12 zo dňa 21.03.2023

Schéma DM - 3/2021 - schéma pomoci de minimis na podporu sociálnej inklúzie, zamestnanosti a vzdelávania zamestnancov, v znení dodatku č.2 zo dňa 07.04.2022

Schéma DM - 5/2021 - schéma pomoci de minimis na podporu vzdelávania, zo dňa 02.03.2021

Schéma DM - 6/2021 - schéma pomoci de minimis na podporu vzdelávania pri procese deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb, v znení dodatku č.1 zo dňa 20.12.2021

Schéma DM - 27/2021 - schéma pomoci de minimis na podporu reintegrácie na trh práce ohrozených skupín (schéma pomoci de minimis vo forme náhrady za služby všeobecného hospodárskeho záujmu), zo dňa 09.11.2021

Schéma DM - 7/2015 - schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby, v znení dodatku č.5 zo dňa 21.03.2023

Všetky ďalšie informácie týkajúce sa štátnej pomoci, minimálnej pomoci a schémach pomoci sú dostupné na webovom sídle http://www.statnapomoc.sk/ .