Komisia pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko pre Cieľ 4

Komisia pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 pre Cieľ 4 (Sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa vykonávajúca Európsky pilier sociálnych práv) politiky súdržnosti EÚ

Komisiu zriaďuje Monitorovací výbor pre Program Slovensko 2021 – 2027 v súlade s § 10 ods. 6 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Štatút komisie upravuje úlohy, zloženie, členstvo, spôsob zasadnutia a činnosť Komisie pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 pre cieľ 4 (Sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa vykonávajúca Európsky pilier sociálnych práv) politiky súdržnosti EÚ.