Pracovná skupina k výberu odborných hodnotiteľov pre Program Slovensko

Pracovnú skupinu k výberu odborných hodnotiteľov pre Program Slovensko 2021 – 2027 zriaďuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán pre Program Slovensko 2021 – 2027 za účelom zabezpečenia odborných hodnotiteľov, ktorých náplňou bude výkon odborného hodnotenia v rámci konania o žiadosti o poskytnutie príspevku.

Pracovná skupina je zriadená najmä za účelom nastavenia odborných kritérií, výberu odborných hodnotiteľov do centrálneho registra odborných hodnotiteľov Programu Slovensko 2021 – 2027 a kontroly splnenia kritérií a podmienok na výber odborných hodnotiteľov pre oblasť/oblasti hodnotenia, za ktoré je sprostredkovateľský orgán vecne zodpovedný a na ktorú poskytovateľ vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov.

Štatút a rokovací poriadok Pracovnej skupiny k výberu odborných hodnotiteľov pre Program Slovensko 2021 – 2027 upravuje jej pôsobnosť, úlohy, zloženie, zasadnutia, komunikáciu a činnosti pracovnej skupiny.