Pracovná skupina pre oblasť Zamestnanosti, Aktívnej politiky trhu práce, Záruky pre mladých a Sociálnej ekonomiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako gestor základnej tematickej podmienky Národný strategický rámec aktívnej politiky trhu práce, zriadilo pracovnú skupinu pre oblasť zamestnanosti, aktívnej politiky trhu práce, Záruky pre mladých a sociálnej ekonomiky. Pracovná skupina sa v rámci svojej činnosti zameriava najmä na vytváranie podmienok úzkej spolupráce so zainteresovanými stranami v oblasti navrhovania, implementácie, monitorovania a preskúmania aktívnych politík trhu práce, Záruky pre mladých a sociálnej ekonomiky.

Štatút pracovnej skupiny upravuje pôsobnosť, úlohy, zloženie a rokovací poriadok pracovnej skupiny pre oblasť zamestnanosti, aktívnej politiky trhu práce, Záruky pre mladých a sociálnej ekonomiky.