Archív dokumentov

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

V súlade s vykonávacím rozhodnutím EK C(2021)4005 bol dňa 15.11.2021 v texte v OP Ľudské zdroje upravený názov investičnej priority 8.1 a názov špecifického cieľa 8.1.1 nasledovne: pôvodný názov „Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a prípravu zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva“ bol zmenený na „Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva“.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------