Revízia OP Ľudské zdroje

Európska komisia svojím vykonávacím rozhodnutím č. C(2021)4005 z 28. mája 2021, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie č. C(2014)9666, ktorým sa schvaľujú určité prvky operačného programu "Ľudské zdroje" na podporu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu a osobitných rozpočtových prostriedkov pridelených na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti na Slovensku, schválila revíziu Operačného programu Ľudské zdroje.

V súlade s vykonávacím rozhodnutím EK C(2021)4005 bol dňa 15.11.2021 v texte v OP Ľudské zdroje upravený názov investičnej priority 8.1 a názov špecifického cieľa 8.1.1 nasledovne: pôvodný názov „Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a prípravu zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva“ bol zmenený na „Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva“.

 
 
logo IA ZaSI logo MV SR logo MŠVVŠ SR