SŽoP 19036 OPĽZ

Prehľad o žiadostiach prijímateľov zaradených do Súhrnnej žiadosti o platbu OP ĽZ č. S 17312319036

Súhrnná žiadosť o platbu S 17312319036 bola na Ministerstvo financií SR zaslaná dňa 18.09.2019, oznámenie o schválení SŽoP bolo doručené dňa 25.09.2019. Odo dňa doručenia oznámenia o schválení SŽoP budú nevyradené žiadosti na refundáciu Platobnou jednotkou ESF uhradené do troch pracovných dní.  

 

Zoznam vyradených žiadostí: ---