SŽoP 19038 OPĽZ

Prehľad o žiadostiach prijímateľov zaradených do Súhrnnej žiadosti o platbu OP ĽZ č. S 17312319038

Súhrnná žiadosť o platbu S 17312319038 bola na Ministerstvo financií SR zaslaná dňa 01.10.2019, oznámenie o schválení SŽoP bolo doručené dňa 09.10.2019. Odo dňa doručenia oznámenia o schválení SŽoP budú nevyradené žiadosti na refundáciu Platobnou jednotkou ESF uhradené do troch pracovných dní.  

 

Zoznam vyradených žiadostí: ---