SŽoP 20016 OPĽZ

Prehľad o žiadostiach prijímateľov zaradených do Súhrnnej žiadosti o platbu OP ĽZ č. S 17312320016

Súhrnná žiadosť o platbu S 17312320016 bola na Ministerstvo financií SR zaslaná dňa 20.04.2020, oznámenie o schválení SŽoP bolo doručené dňa 29.04.2020. Odo dňa doručenia oznámenia o schválení SŽoP budú nevyradené žiadosti na refundáciu Platobnou jednotkou ESF uhradené do troch pracovných dní.  

 

Zoznam vyradených žiadostí: ---