Výzva OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01

Výzva OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01 – Podpora opatrovateľskej služby II

Z dôvodu presiahnutia aktuálne disponibilnej indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených pre výzvu Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR uzatvára výzvu ku dňu 8.10.2021.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informácia pre žiadateľov: Navrhované harmonogramy realizácie v schválených ŽoNFP budú v prípade potreby predmetom úpravy v rámci súčinnosti pri príprave zmluvy o poskytnutí NFP, a to na základe vzájomnej dohody medzi poskytovateľom a žiadateľom, v súlade s právoplatným rozhodnutím o schválení ŽoNFP s prihliadnutím na oprávnené obdobie programového obdobia 2014 - 2020 a predmetnej výzvy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Upozorňujeme žiadateľov na podmienku týkajúcu sa doručenia žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ktorá je stanovená v časti 1.6 výzvy. V zmysle tejto podmienky je nutné žiadosti o NFP predkladať výhradne elektronicky, a to prostredníctvom elektronickej schránky poskytovateľa a nie listinnou (papierovou) podobou. V opačnom prípade bude konanie o žiadosti zastavené z dôvodu nedodržania podmienky doručenia vo forme určenej poskytovateľom.

ŽoNFP musí byť podpísaná oprávnenou osobou (štatutárom, resp. ním splnomocnenou osobou) . V prípade splnomocnenej osoby musí byť predložené aj úradne overené splnomocnenie. Žiadosť o NFP musí byť predložená riadne, včas a vo forme určenej poskytovateľom.

Žiadosť o NFP je považovaná za predloženú vo forme určenej poskytovateľom, ak je doručená prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ a zároveň je doručená elektronicky do elektronickej schránky poskytovateľa, t. j. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Rozhodujúcim dátumom zaslania žiadosti v elektronickej podobe je dátum podania žiadosti o NFP do elektronickej schránky poskytovateľa.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje žiadateľov o zmene č.2 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01 - Podpora opatrovateľskej služby II , ktorá sa týka časti výzvy 1.3 Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. Z dôvodu pretrvávajúceho záujmu žiadateľov a vyčerpania alokácie, riadiaci orgán v rámci zmeny výzvy zvyšuje alokáciu vyhradenú pre výzvu a to nasledovne: Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 60 550 000 eur.

Členenie alokácie podľa krajov:

Banskobystrický kraj

9 608 000,00 €

Bratislavský kraj

7 476 000,00 €

Košický kraj

7 067 000,00 €

Nitriansky kraj

7 024 000,00 €

Prešovský kraj

8 986 500,00 €

Trenčiansky kraj

6 388 000,00 €

Trnavský kraj

5 799 000,00 €

Žilinský kraj

8 201 500,00 €

Riadiaci orgán touto zmenou, v súlade s ustanoveniami § 17 ods. 6 a 7 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, mení výzvu spôsobom, ktorý nepredstavuje podstatnú zmenu podmienok poskytnutia príspevku.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje žiadateľov o zmene č.1 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01 – Podpora opatrovateľskej služby II. Zmena je účinná od 15.7.2021.

Upozornenie: Žiadosti o nenávratný finančný príspevok je možné prostredníctvom ITMS2014+ predkladať až od 26.07.2021.

  • Z dôvodu zabezpečenia súladu s pravidlami štátnej pomoci pri spätnej oprávnenosti výdavkov sa v rámci zmeny č. 1 do výzvy dopĺňa Schéma pomoci de minimis na podporu sociálnej inklúzie, zamestnanosti a vzdelávania zamestnancov (schéma DM č. 3/2021) v znení Dodatku č.1 . V súvislosti s tým sa upravuje znenie podmienok poskytnutia pomoci č.14 a 19.
  • Do podmienky poskytnutia pomoci č. 5 sa dopĺňa spôsob preukazovania tak, aby to bolo jednoznačné a v súlade s platnou legislatívou.
  • V časti 4 výzvy sa upravuje spôsob uvádzania informácií o osobe , ktorá sa podieľala na vypracovaní projektu a pôvodná príloha č. 10 sa nahrádza novou prílohou.
  • Mení sa príloha č. 8 výzvy Rozpočet projektu.

Riadiaci orgán touto zmenou, v súlade s ustanoveniami § 17 ods. 6 a 7 zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, mení výzvu spôsobom, ktorý nepredstavuje podstatnú zmenu podmienok poskytnutia príspevku.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že dňa 07.07.2021 zverejnil výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01 Podpora opatrovateľskej služby II. Cieľom výzvy je zabezpečiť dostupnosť domácej opatrovateľskej služby za účelom predchádzania umiestňovania klientov do pobytových zariadení.

Upozornenie: Žiadosti o nenávratný finančný príspevok je možné prostredníctvom ITMS2014+ predkladať až od 26.07.2021.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje pozýva potencionálnych žiadateľov na informačný seminár k vyhlásenej výzve, ktorý je plánovaný na 19.07.2021 o 9:30 hod. Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 sa informačný seminár bude konať formou online prenosu prostredníctvom platformy Microsoft Teams. Na účasť na informačnom seminár nie je potrebná registrácia.

 
 
logo IA ZaSI logo MV SR logo MŠVVŠ SR