Sociálne začlenenie

  • OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 Podpora opatrovateľskej služby, výzva vyhlásená dňa 29.06.2018
  • OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II , výzva vyhlásená dňa 26.02.2018
  • OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím, výzva vyhlásená dňa 03.11.2017
  • OP ĽZ DOP 2017/4.1.1/01 Zefektívnenie súčasných a zavedenie nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením, výzva vyhlásená dňa 09.10.2017
  • OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/01 Vzdelávanie zástupcov reprezentatívnych organizácií osôb so zdravotným postihnutím v oblasti uplatňovania práv osôb so zdravotným postihnutím, výzva vyhlásená dňa 09.06.2017
  • OP ĽZ DOP 2016/4.1.2/01 Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie , výzva vyhlásená dňa 28.04.2017
  • OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03 Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí, výzva vyhlásená dňa 12.01.2017
  • OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02 Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v náhradnom rodinnom prostredí, výzva vyhlásená dňa 05.01.2017
  • OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01 Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie drogových a iných závislostí, výzva vyhlásená dňa 01.12.2016